Wnioskowanie Statystyczne - ćwiczenia

Z Brain-wiki
 1. Zmienne losowe i generatory liczb pseudolosowych
 2. Przedziały ufności
 3. Testowanie hipotez
 4. Regresja liniowa i test [math]\chi^2[/math]

autor dr Jarosław Żygierewicz


Zasady zaliczenia — punktacja:

 • Kartkówki (16 pkt): 4 kartkówki po 4 pkt w trakcie semestru
  • zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
 • Prace domowe/Aktywność (4 pkt)
 • Kolokwium (20 pkt)
  • data: 3.06.2024, w godz. 10:00 – 13:00
  • zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
 • Projekt (10 pkt)
  • kod do napisania i indywidualnej obrony u prowadzącego (kod należy wysłać, a następnie umówić się indywidualnie na obronę do 25.06.2024)
  • zakres: chi2
  • propozycje zadań zostaną podane w trakcie semestru
 • Obecność
  • Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Zaliczenie ćwiczeń:

 • > 50% z 50 pkt łącznie
 • Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu z wykładu.
 • W przypadku braku uzyskania zaliczenia z ćwiczeń: kolokwium poprawkowe w czerwcu (xxx, godz. xxx) lub w sesji jesiennej (xxx).
 • Do kolokwium można podejść również w sytuacji chęci poprawienia oceny z ćwiczeń. Podejście do kolokwium poprawkowego jest równoznaczne z wyzerowaniem punktów z całego semestru.