"Programowanie dla Fizyków Medycznych"/DICOM: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
 
(Nie pokazano 13 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 100: Linia 100:
  
  
<b>Zadanie 1.</b> Skopiuj na Pulpit katalog DICOM i na podstawie dokumentów w nim zawartych znajdź wyjaśnienie następujących oznaczeń:
+
<b>Zadanie 1.</b> Na stronie http://northstar-www.dartmouth.edu/doc/idl/html_6.2/DICOM_Attributes.html można znaleźć wygodny opis możliwych pól i odpowiadających im reprezentacji danych. Na tej podstawie znajdź wyjaśnienie następujących oznaczeń:
  
 
<ul>
 
<ul>
Linia 206: Linia 206:
  
 
</ul>
 
</ul>
 +
 +
==Biblioteka PyDICOM==
 +
Do obsługi: wczytywania, zmieniania, zapisywania informacji w nagłówku, jak również do pobrania pliku graficznego służy biblioteka pydicom.
 +
 +
Wczytaj plik w formacie DICOM, zawierający skan MRI wraz z informacjami na temat pacjenta i badania. Powstanie w ten sposób obiekt '''dataset''' typu '''pydicom.dataset.FileDataset'''.
 +
<source lang='python'>
 +
import pydicom as dcm
 +
filename="C:/Users/user/Documents/z_programowanie/DICOM/LADJAN_MRI/localizer - 1/IM-0001-0001.dcm"
 +
dataset = dcm.read_file(filename)
 +
print(dataset)
 +
</source>
 +
 +
Obiekt '''dataset''' ma strukturę trochę podobną do słownika. Składa się z elementów typu '''pydicom.dataelem.DataElement'''. Do elementów można się dostać na różne sposoby: korzystając z nazwy elementu, korzystając z numeru (a ściślej krotki z dwóch numerów wypisywanych zwykle w systemie szesnastkowym).
 +
<source lang = 'python'>
 +
print(dataset.StudyDate)
 +
print(dataset[(0x8, 0x20)])
 +
element=dataset.data_element('StudyDate')
 +
print(element.value)
 +
</source>
 +
 +
Aby dowiedzieć się, jakie elementy wchodzą w skład danego pliku dicomowskiego, można użyć metody '''dir'''. Jeśli jako argument poda się string, zostanie wypisana lista tylko tych nazw elementów, które zawierają ten string.
 +
<source lang='python'>
 +
lista1= dataset.dir('pat')
 +
print lista1
 +
for de in lista1:
 +
    print(dataset.data_element(de)) 
 +
</source>
 +
 +
Dane o pacjencie mogę pozmieniać lub usunąć.
 +
 +
<source lang='python'>
 +
dataset.StudeDate='20180111' #dzisiejsza data
 +
lista2 = ['PatientAge',
 +
          'PatientBirthDate',
 +
          'PatientID',
 +
          'PatientName',
 +
          'PatientPosition',
 +
          'PatientSex',
 +
          'PatientWeight']
 +
for de in lista2:
 +
  if type(dataset.data_element(de).value)==str:
 +
    dataset.data_element(de).value='nic'
 +
  if 'float' in str(type(dataset.data_element(de).value)):
 +
    dataset.data_element(de).value=0
 +
</source>
 +
 +
Zmienioną wersję mogę też zapisać (tylko lepiej pod inną nazwą)
 +
<source lang='python'>
 +
dataset.save_as('zmieniony.dcm')
 +
</source>
 +
 +
===Zadanie 1===
 +
Napisz skrypt, który otworzy wszystkie pliki z rozszerzeniem dcm, jakie są w katalogu i usunie z nich informacje osobiste.
 +
 +
===Zadanie 2===
 +
Zaimportujmy też cv2 i numpy, aby wyświetlić zawartość obrazu.
 +
 +
<source lang='python'>
 +
import cv2
 +
import numpy as np
 +
 +
img=dataset.pixel_array
 +
cv2.imshow('obraz', img)
 +
</source>
 +
 +
Zadanie polega na tym, aby za pomocą klawiszy zmieniać jasność wyświetlanego obrazu.
 +
 +
==Operacje na obrazie==
 +
Przyjmijmy, że wartości pikseli będziemy mnożyć przez funkcję sigmoidalną:
 +
<math> f(x)=\frac a {(1+e^{-b(x-c)})} </math>. Parametr '''a''' powinien być równy maksymalnej możliwej wartości piksela, a więc 255 dla obrazów 8-bitowych i 256*256-1=65535 dla obrazów 16-bitowych. Parametr '''c''' powinien zawierać się w granicach między 0 i a.
 +
 +
Oprócz tego możemy dokonać innych operacji. Jedną z nich jest progowanie, czyli wyświetlanie jako białych punktów o wartości powyżej progu i jako czarnych wartości poniżej progu. W tym wypadku mielibyśmy tylko jeden parametr (odpowiednik '''c''' z funkcji sigmoidalnej).
 +
 +
Inna operacja to mnożenie wartości przez funkcję liniową <math> f(x)=ax+b </math>, dbając o to, by wartości ujemne zostały wyzerowane, a wartości zbyt duże by przyjęły wartość maksymalną. Można do tego napisać własną osobną funkcję, lub wykorzystać funkcję '''np.where'''.
 +
 +
Do zmieniania wartości parametrów wykorzystamy suwaki, jakie można utworzyć w okienku obrazu opencv. Metody '''cv2.createTrackbar''' oraz '''cv2.getTrackbarPos''' pozwolą suwak utworzyć i sprawdzić jego pozycję.
 +
 +
<source lang='python'>
 +
import cv2
 +
import numpy as np
 +
 +
def nothing (x):
 +
    pass
 +
 +
img=np.zeros([100, 200], dtype='uint8')
 +
 +
try:
 +
    #cv2.namedWindow('suwaczki')
 +
    cv2.imshow('suwaczki', img)
 +
    cv2.createTrackbar('b','suwaczki',0,255,nothing)
 +
 +
    k=-1
 +
    while k!=27:
 +
        k=cv2.waitKey(0)
 +
        b=cv2.getTrackbarPos('b','suwaczki')
 +
        print(b)
 +
finally:
 +
    cv2.destroyAllWindows()
 +
</source>
 +
 +
==Zadanie 3==
 +
Napisz klasę, która pomoże w manipulacji jasnością i kontrastem obrazu. Powinna mieć następujące własności:
 +
# Przy tworzeniu obiekt powinien dostać przekazaną jako parametr macierz obrazu i ją zapamiętać
 +
# Powinien mieć metody do pokazania i ukrycia osobnego okienka zawierającego suwaki odpowiednie do wybranej metody
 +
# Powinien mieć metodę zwracającą macierz obrazu z dokonanymi na niej operacjami
 +
Główny program powinien wyświetlać obraz, utworzyć dla niego obiekt do operacji i wywoływać odpowiednio jego metody zależnie od klawiszy naciśniętych przez użytkownika.
 +
 +
Poniżej znajdziesz rozwiązanie powyższego zadania. Skopiuj ten skrypt i uruchom na swoim komputerze. Przeanalizuj działanie programu i przenieś znajdujące się na dole komentarze ponad odpowiednie linijki kodu.
 +
 +
Zwróć uwagę, że wewnątrz definicji klasy '''suwaki''', niektóre metody mają jako pierwszy parametr przekazany obiekt '''self''', a niektóre nie. Jaki sens może mieć takie rozróżnienie? Jak należy odwoływać się do jednych metod, a jak do drugich? Czy potrafisz pokazać przykłady metod obu typów w module '''numpy'''?
 +
 +
<source lang='python'>
 +
import pydicom as dcm
 +
import numpy as np
 +
import cv2
 +
   
 +
class suwaki (object):
 +
    def __init__(self, img, maks=255):
 +
        self.img=1.0*(img-np.min(img))*maks/(np.max(img)-np.min(img))
 +
        self.dtype=img.dtype
 +
        self.maks=maks
 +
        self.widac=''
 +
 +
    def nothing (x):
 +
        pass
 +
   
 +
    def lin(arr, a, b, maks=255):
 +
        arr1=arr*a+b
 +
        arr1=np.where(arr1<0, 0, arr1)
 +
        arr1=np.where(arr1>maks, maks, arr1)
 +
        return arr1
 +
   
 +
    def sig(arr, b, c, maks=255):
 +
        arr1=arr-c
 +
        arr1=0.5*(b*arr1/np.sqrt(1+(b*arr1)**2)+1)*maks
 +
        return arr1
 +
   
 +
    def pokaz_suw_sig(self):
 +
        self.ukryj_suw()
 +
        q=np.zeros([50, 200])
 +
        cv2.imshow('sigmoida', q)
 +
        self.widac='sigmoida'
 +
        cv2.createTrackbar('b', 'sigmoida', 10, 20, suwaki.nothing)
 +
        cv2.createTrackbar('c', 'sigmoida', 128, 255, suwaki.nothing)
 +
       
 +
    def pokaz_suw_lin(self):
 +
        self.ukryj_suw()
 +
        q=np.zeros([50, 200])
 +
        cv2.imshow('liniowy', q)
 +
        self.widac='liniowy'
 +
        cv2.createTrackbar('a', 'liniowy', 10, 20, suwaki.nothing)
 +
        cv2.createTrackbar('x0', 'liniowy', 128, 255, suwaki.nothing)
 +
       
 +
    def aktualizuj_wykres(self):
 +
        if self.widac=='sigmoida':
 +
            b=2.0**(cv2.getTrackbarPos('b','sigmoida')-10)*255/100
 +
            c=1.0*cv2.getTrackbarPos('c', 'sigmoida')*100/255
 +
            x=np.arange(0,100)
 +
            y=suwaki.sig(x,b,c,100)/5
 +
            q=np.zeros([50, 200])
 +
            q[45-y.astype(int), 50+x]=255
 +
            cv2.imshow('sigmoida', q)
 +
        elif self.widac=='liniowy':
 +
            a=2.0**(cv2.getTrackbarPos('a','liniowy')-10)
 +
            b=100/2-a*cv2.getTrackbarPos('x0', 'liniowy')*100/255
 +
            x=np.arange(0,100)
 +
            y=suwaki.lin(x,a,b,100)/5
 +
            q=np.zeros([50, 200])
 +
            q[45-y.astype(int), 50+x]=255
 +
            cv2.imshow('liniowy', q)
 +
       
 +
    def ukryj_suw(self):
 +
        if self.widac!='':
 +
            cv2.destroyWindow(self.widac)
 +
        self.widac=''
 +
       
 +
    def wynik(self):
 +
        if self.widac=='sigmoida':
 +
            b=2.0**(cv2.getTrackbarPos('b','sigmoida')-10)*255/self.maks
 +
            c=1.0*cv2.getTrackbarPos('c', 'sigmoida')*self.maks/255
 +
            return np.array(suwaki.sig(self.img, b, c, self.maks), dtype=self.dtype)
 +
        elif self.widac=='liniowy':
 +
            a=2.0**(cv2.getTrackbarPos('a','liniowy')-10)
 +
            b=self.maks/2-a*cv2.getTrackbarPos('x0', 'liniowy')*self.maks/255
 +
            return np.array(suwaki.lin(self.img, a, b, self.maks), dtype=self.dtype)
 +
        else:
 +
            return np.array(self.img, dtype=self.dtype)
 +
 +
try:
 +
    filename="C:/Users/user/Documents/z_programowanie/DICOM/LADJAN_MRI/localizer - 1/IM-0001-0001.dcm"
 +
    dataset = dcm.read_file(filename)
 +
    arr=dataset.pixel_array
 +
    if 'BitsAllocated' in dataset.dir():
 +
        maks=2**dataset.BitsAllocated-1
 +
    elif arr.dtype==np.dtype('uint16'):
 +
        maks=256*256-1
 +
    elif arr.dtype==np.dtype('uint8'):
 +
        maks=255
 +
    else:
 +
        print('nie wiem, jaki maks')
 +
        exit()
 +
    suw=suwaki(arr, maks=maks)
 +
    k=-1
 +
    while True:
 +
        k=cv2.waitKey(100)
 +
        if k==ord('s'):
 +
            suw.pokaz_suw_sig()
 +
        elif k==ord('l'):
 +
            suw.pokaz_suw_lin()
 +
        elif k==32:
 +
            suw.ukryj_suw()
 +
        elif k==27:
 +
            break
 +
        cv2.imshow('obraz', suw.wynik())
 +
        suw.aktualizuj_wykres()
 +
           
 +
finally:
 +
    cv2.destroyAllWindows()
 +
 +
        #zapamietanie macierzy obrazu jako wartosci zmiennoprzecinkowych, znormalizowanej tak, by najmniejsza wartosc byla 0, a najwieksza maks
 +
        #zapamietanie typu wartosci macierzy obrazu
 +
        #zapamietanie maksymalnej dopuszczalnej wartosci dla macierzy wejsciowej
 +
        #self.widac bedzie pokazywac, czy i jaki suwak jest teraz wudoczny
 +
    #funkcja wywolywana automatycznie gdy uzytkownik zmieni pozycje jakiegos suwaka, nie robiaca nic
 +
    #funkcja stosujaca przeksztalcenie liniowe do macierzy obrazu
 +
        #liniowe przeksztalcenie macierzy
 +
        #ustawienie na 0 elementow macierzy mniejszych od 0
 +
        #przypisanie maksymalnej dozwolonej warosci elementom macierzy wiekszym od maks
 +
    #funkcja stosujaca przeksztalcenie sigmoidalne do macierzy obrazu   
 +
        #zastosowanie do macierzy obrazu funkcji sigmoidalnej f(x)=0.5*( b(x-c)/sqrt(1+(b*(x-c))**2) +1 )
 +
        #jesli inne suwaki byly widoczne, to je ukryj
 +
        #pokaz obrazek stanowiacy tlo dla suwakow
 +
        #utworz suwaki parametrow sigmoidy
 +
        #jesli inne suwaki byly widoczne, to je ukryj
 +
        #pokaz obrazek stanowiacy tlo dla suwakow
 +
        #utworz suwaki parametrow przeksztalcenia liniowego
 +
    #metoda wyswietlajaca ksztalt funkcji opisujacej stosowane przeksztalcenie
 +
    #metoda ukrywajaca suwak
 +
    #metoda zwracajaca przeksztalcona macierz obrazu, gotowa do wyswietlenia   
 +
            #pobierz z suwakow parametry do przeksztalcenia sigmoidalnego
 +
            #zwroc przeksztalcona macierz w formacie identycznym do macierzy wejsciowej
 +
            #pobierz z suwakow parametry do przeksztalcenia liniowego
 +
            #zwroc przeksztalcona macierz w formacie identycznym do macierzy wejsciowej
 +
            #zwroc macierz obrazu tylko znormalizowana, w formacie identycznym z wejsciowym
 +
    #wczytaj plik w formacie dicom do obiektu dataset
 +
    #pobierz z obiektu dataset macierz obrazu
 +
    #ustal maksymalna wartosc dozwolona w macierzy obrazu na podstawie ilosci bitow przeznaczonych na kazdy piksel
 +
    #utworz obiekt klasy suwaki
 +
    #k<0 oznacza, ze nic nie zostalo wcisniete
 +
        #odczekanie 100 ms na wcisniecie klawisza
 +
        #wcisniecie s wywoluje metode pokazujaca suwaki parametrow sigmoidy
 +
        #wcisniecie l wywoluje metode pokazujaca suwaki parametrow przeksztalcenia liniowego
 +
        #wcisniecie spacji ukrywa suwaki
 +
        #wcisniecie escape konczy wykonywanie petli
 +
        #wyswietl obraz po odpowiednich przeksztalceniach
 +
        #aktualizuj wykres funckji opisujacej stosowane przeksztalcenie
 +
    #niezaleznie od wczesniej spotkanych bledow, zamknij wszystkie okna graficzne
 +
</source>

Aktualna wersja na dzień 10:19, 15 sty 2018

powrót: Programowanie dla fizyków medycznych

Struktura plików DICOM

Prace nad ustandaryzowaniem wymiany danych graficznych pomiędzy urządzeniami medycznymi rozpoczęły się już w 1983 w ramach współpracy American College of Radiology (ACR) i National Electrical Manufactures Association (NEMA). Pierwsza wersja standardu pojawiła się dwa lata później i nosiła nazwę ACR/NEMA 300 V1.0. Wersja ta umożliwiała zapis danych w odpowiednim formacie oraz ujednolicony sposób transferu plików za pomocą sieci lub nośników zewnętrznych. W 1988 roku pojawiła się druga wersja standardu ACR/NEMA V2.0, która opierała się na ujednoliconej terminologii, strukturze informacji odpowiednim kodowaniu danych. Wraz z rozwijaniem standardów pojawiały się nowe zapotrzebowania. Ostatni oficjalna wersja to DICOM 3.0 (Digital Imaging and COmmunications in Medicine) z 1992. Standard ten jest w dalszym ciągu uaktualniany.


Dokumentacja

Standard DICOM jest zorganizowany w postaci wieloczęściowego dokumentu (Rys. %i 1) i uaktualniany corocznie w postaci Suplementów.

Obejrzyj stronę domową standardu DICOM: http://dicom.nema.org/, w szczególności: Strategic Document & Principal Contacts

Poszczególne dokumenty są poświęcone strukturze danych, sposobom kodowania, archiwizacji, wymiany informacji oraz aspektom bezpieczeństwa danych. Na zajęciach skupimy się na następujących częściach dokumentacji:

 • PS 3.1: Introduction and Overview – wprowadzenie oraz informacje podstawowe na temat standardu
 • PS 3.2: Conformance – definicje podstawowych zasad oraz pojęć
 • PS 3.3: Information Object Definitions – definicje atrybutów czyli informatyczna reprezentacja fizycznych danych
 • PS 3.4: Service Class Specifications – obsługa informatycznych reprezentacji danych
 • PS 3.5: Data Structure and Encoding – struktura danych oraz sposób ich kodowania
 • PS 3.6: Data Dictionary – spis wszystkich możliwych atrybutów
  Dokumentacja standardu DICOM.

DICOM-Meta-Information-Header

Dane zawarte w każdym pliku DICOM podzielone są na dwie części:

 • część zawierającą informacje o pliku (Dicom-Meta-Information-Header)
 • dane jednego obiektu Service-Object Pair Instance (Dicom-Data-Set)

Model informacji określa format danych dla różnych typów informacji, takich jak: obrazy, przebiegi czasowe, obiekty graficzne, raporty, wydruki itp. Dane są grupowane w tematycznych zbiorach (ang. Entities) oraz podzbiorach (ang. Modules). Każdy moduł tworzony jest przez zbiór atrybutów.

 1. podstawowa jednostka danych: Data Element
 2. strumień informacji: Data Set

Data Element stanowi podstawową jednostkę danych, opisywany jest przy pomocy:

 • identyfikatora elementu danych (Tag) złożonego z dwóch liczb określających: grupę (Group) oraz element grupy (Element), zapisywanych w postaci liczb heksadecymalnych,
 • typu danych (Value Representation), określonego w postaci pary liter w kodzie ASCII i umożliwiającego poprawną interpretację danych,
 • rozmiaru elementu (Value Length) wyrażonego w bajtach,
 • informacji takich jak: nazwisko pacjenta, rozdzielczość obrazu

Strumień informacyjny (Data Set) jest uporządkowanym strumieniem elementów danych.


Struktura Data Element.


Zadanie 1. Na stronie http://northstar-www.dartmouth.edu/doc/idl/html_6.2/DICOM_Attributes.html można znaleźć wygodny opis możliwych pól i odpowiadających im reprezentacji danych. Na tej podstawie znajdź wyjaśnienie następujących oznaczeń:

 • (0008,0020): 20120510
 • (0008,0030): 101714
 • (0008,0060): MG
 • (0008,0070): SIEMENS
 • (0008,0080): Ovarian Screening, St Barts
 • (0010,0010): xxx
 • (0010,0040): 0

Rozwiązanie:

 • (0008,0020): 20120510 - Study Date
 • (0008,0030): 101714 - Study Time
 • (0008,0060): MG - Modality
 • (0008,0070): SIEMENS - Manufacturer
 • (0008,0080): Ovarian Screening, St Barts - Institution Name
 • (0010,0010): xxx - Patient's Name
 • (0010,0040): 0 - Patient's Sex


Zadanie 2. 56-letnia Janina Kowalska zgłosiła się do Centrum Onkologii z podejrzeniem nowotworu mózgu. 15 lutego 2013 roku zostało wykonanie badanie za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej wykonane na tomografie firmy GE. W czasie badania pacjentka leżała na prawym boku. Za pomocą odpowiednich atrybutów zapisz te informacje w formie pliku DICOM.

Rozwiązanie:

 • (0010,0010): Kowalska Janina
 • (0010,0040): F
 • (0010,1010): 56
 • (0008,0080): Centrum Onkologii
 • (0008,0020): 20130215
 • (0008,0060): PT
 • (0008,0070): GE
 • (0018,5100): HFDR

Biblioteka PyDICOM

Do obsługi: wczytywania, zmieniania, zapisywania informacji w nagłówku, jak również do pobrania pliku graficznego służy biblioteka pydicom.

Wczytaj plik w formacie DICOM, zawierający skan MRI wraz z informacjami na temat pacjenta i badania. Powstanie w ten sposób obiekt dataset typu pydicom.dataset.FileDataset.

import pydicom as dcm
filename="C:/Users/user/Documents/z_programowanie/DICOM/LADJAN_MRI/localizer - 1/IM-0001-0001.dcm"
dataset = dcm.read_file(filename)
print(dataset)

Obiekt dataset ma strukturę trochę podobną do słownika. Składa się z elementów typu pydicom.dataelem.DataElement. Do elementów można się dostać na różne sposoby: korzystając z nazwy elementu, korzystając z numeru (a ściślej krotki z dwóch numerów wypisywanych zwykle w systemie szesnastkowym).

print(dataset.StudyDate)
print(dataset[(0x8, 0x20)])
element=dataset.data_element('StudyDate')
print(element.value)

Aby dowiedzieć się, jakie elementy wchodzą w skład danego pliku dicomowskiego, można użyć metody dir. Jeśli jako argument poda się string, zostanie wypisana lista tylko tych nazw elementów, które zawierają ten string.

lista1= dataset.dir('pat')
print lista1
for de in lista1:
  print(dataset.data_element(de))

Dane o pacjencie mogę pozmieniać lub usunąć.

dataset.StudeDate='20180111' #dzisiejsza data
lista2 = ['PatientAge',
     'PatientBirthDate',
     'PatientID',
     'PatientName',
     'PatientPosition',
     'PatientSex',
     'PatientWeight']
for de in lista2:
 if type(dataset.data_element(de).value)==str:
  dataset.data_element(de).value='nic'
 if 'float' in str(type(dataset.data_element(de).value)):
  dataset.data_element(de).value=0

Zmienioną wersję mogę też zapisać (tylko lepiej pod inną nazwą)

dataset.save_as('zmieniony.dcm')

Zadanie 1

Napisz skrypt, który otworzy wszystkie pliki z rozszerzeniem dcm, jakie są w katalogu i usunie z nich informacje osobiste.

Zadanie 2

Zaimportujmy też cv2 i numpy, aby wyświetlić zawartość obrazu.

import cv2
import numpy as np

img=dataset.pixel_array
cv2.imshow('obraz', img)

Zadanie polega na tym, aby za pomocą klawiszy zmieniać jasność wyświetlanego obrazu.

Operacje na obrazie

Przyjmijmy, że wartości pikseli będziemy mnożyć przez funkcję sigmoidalną: [math] f(x)=\frac a {(1+e^{-b(x-c)})} [/math]. Parametr a powinien być równy maksymalnej możliwej wartości piksela, a więc 255 dla obrazów 8-bitowych i 256*256-1=65535 dla obrazów 16-bitowych. Parametr c powinien zawierać się w granicach między 0 i a.

Oprócz tego możemy dokonać innych operacji. Jedną z nich jest progowanie, czyli wyświetlanie jako białych punktów o wartości powyżej progu i jako czarnych wartości poniżej progu. W tym wypadku mielibyśmy tylko jeden parametr (odpowiednik c z funkcji sigmoidalnej).

Inna operacja to mnożenie wartości przez funkcję liniową [math] f(x)=ax+b [/math], dbając o to, by wartości ujemne zostały wyzerowane, a wartości zbyt duże by przyjęły wartość maksymalną. Można do tego napisać własną osobną funkcję, lub wykorzystać funkcję np.where.

Do zmieniania wartości parametrów wykorzystamy suwaki, jakie można utworzyć w okienku obrazu opencv. Metody cv2.createTrackbar oraz cv2.getTrackbarPos pozwolą suwak utworzyć i sprawdzić jego pozycję.

import cv2
import numpy as np

def nothing (x):
  pass

img=np.zeros([100, 200], dtype='uint8')

try:
  #cv2.namedWindow('suwaczki')
  cv2.imshow('suwaczki', img)
  cv2.createTrackbar('b','suwaczki',0,255,nothing)

  k=-1
  while k!=27:
    k=cv2.waitKey(0)
    b=cv2.getTrackbarPos('b','suwaczki')
    print(b)
finally:
  cv2.destroyAllWindows()

Zadanie 3

Napisz klasę, która pomoże w manipulacji jasnością i kontrastem obrazu. Powinna mieć następujące własności:

 1. Przy tworzeniu obiekt powinien dostać przekazaną jako parametr macierz obrazu i ją zapamiętać
 2. Powinien mieć metody do pokazania i ukrycia osobnego okienka zawierającego suwaki odpowiednie do wybranej metody
 3. Powinien mieć metodę zwracającą macierz obrazu z dokonanymi na niej operacjami

Główny program powinien wyświetlać obraz, utworzyć dla niego obiekt do operacji i wywoływać odpowiednio jego metody zależnie od klawiszy naciśniętych przez użytkownika.

Poniżej znajdziesz rozwiązanie powyższego zadania. Skopiuj ten skrypt i uruchom na swoim komputerze. Przeanalizuj działanie programu i przenieś znajdujące się na dole komentarze ponad odpowiednie linijki kodu.

Zwróć uwagę, że wewnątrz definicji klasy suwaki, niektóre metody mają jako pierwszy parametr przekazany obiekt self, a niektóre nie. Jaki sens może mieć takie rozróżnienie? Jak należy odwoływać się do jednych metod, a jak do drugich? Czy potrafisz pokazać przykłady metod obu typów w module numpy?

import pydicom as dcm
import numpy as np
import cv2
  
class suwaki (object):
  def __init__(self, img, maks=255):
    self.img=1.0*(img-np.min(img))*maks/(np.max(img)-np.min(img))
    self.dtype=img.dtype
    self.maks=maks
    self.widac=''

  def nothing (x):
    pass
  
  def lin(arr, a, b, maks=255):
    arr1=arr*a+b
    arr1=np.where(arr1<0, 0, arr1)
    arr1=np.where(arr1>maks, maks, arr1)
    return arr1
  
  def sig(arr, b, c, maks=255):
    arr1=arr-c
    arr1=0.5*(b*arr1/np.sqrt(1+(b*arr1)**2)+1)*maks
    return arr1
  
  def pokaz_suw_sig(self):
    self.ukryj_suw()
    q=np.zeros([50, 200])
    cv2.imshow('sigmoida', q)
    self.widac='sigmoida'
    cv2.createTrackbar('b', 'sigmoida', 10, 20, suwaki.nothing)
    cv2.createTrackbar('c', 'sigmoida', 128, 255, suwaki.nothing)
    
  def pokaz_suw_lin(self):
    self.ukryj_suw()
    q=np.zeros([50, 200])
    cv2.imshow('liniowy', q)
    self.widac='liniowy'
    cv2.createTrackbar('a', 'liniowy', 10, 20, suwaki.nothing)
    cv2.createTrackbar('x0', 'liniowy', 128, 255, suwaki.nothing)
    
  def aktualizuj_wykres(self):
    if self.widac=='sigmoida':
      b=2.0**(cv2.getTrackbarPos('b','sigmoida')-10)*255/100
      c=1.0*cv2.getTrackbarPos('c', 'sigmoida')*100/255
      x=np.arange(0,100)
      y=suwaki.sig(x,b,c,100)/5
      q=np.zeros([50, 200])
      q[45-y.astype(int), 50+x]=255
      cv2.imshow('sigmoida', q)
    elif self.widac=='liniowy':
      a=2.0**(cv2.getTrackbarPos('a','liniowy')-10)
      b=100/2-a*cv2.getTrackbarPos('x0', 'liniowy')*100/255
      x=np.arange(0,100)
      y=suwaki.lin(x,a,b,100)/5
      q=np.zeros([50, 200])
      q[45-y.astype(int), 50+x]=255
      cv2.imshow('liniowy', q)
    
  def ukryj_suw(self):
    if self.widac!='':
      cv2.destroyWindow(self.widac)
    self.widac=''
    
  def wynik(self):
    if self.widac=='sigmoida':
      b=2.0**(cv2.getTrackbarPos('b','sigmoida')-10)*255/self.maks
      c=1.0*cv2.getTrackbarPos('c', 'sigmoida')*self.maks/255
      return np.array(suwaki.sig(self.img, b, c, self.maks), dtype=self.dtype)
    elif self.widac=='liniowy':
      a=2.0**(cv2.getTrackbarPos('a','liniowy')-10)
      b=self.maks/2-a*cv2.getTrackbarPos('x0', 'liniowy')*self.maks/255
      return np.array(suwaki.lin(self.img, a, b, self.maks), dtype=self.dtype)
    else:
      return np.array(self.img, dtype=self.dtype)

try:
  filename="C:/Users/user/Documents/z_programowanie/DICOM/LADJAN_MRI/localizer - 1/IM-0001-0001.dcm"
  dataset = dcm.read_file(filename)
  arr=dataset.pixel_array
  if 'BitsAllocated' in dataset.dir():
    maks=2**dataset.BitsAllocated-1
  elif arr.dtype==np.dtype('uint16'):
    maks=256*256-1
  elif arr.dtype==np.dtype('uint8'):
    maks=255
  else:
    print('nie wiem, jaki maks')
    exit()
  suw=suwaki(arr, maks=maks)
  k=-1
  while True:
    k=cv2.waitKey(100)
    if k==ord('s'):
      suw.pokaz_suw_sig()
    elif k==ord('l'):
      suw.pokaz_suw_lin()
    elif k==32:
      suw.ukryj_suw()
    elif k==27:
      break
    cv2.imshow('obraz', suw.wynik())
    suw.aktualizuj_wykres()
      
finally:
  cv2.destroyAllWindows()

    #zapamietanie macierzy obrazu jako wartosci zmiennoprzecinkowych, znormalizowanej tak, by najmniejsza wartosc byla 0, a najwieksza maks
    #zapamietanie typu wartosci macierzy obrazu
    #zapamietanie maksymalnej dopuszczalnej wartosci dla macierzy wejsciowej
    #self.widac bedzie pokazywac, czy i jaki suwak jest teraz wudoczny
  #funkcja wywolywana automatycznie gdy uzytkownik zmieni pozycje jakiegos suwaka, nie robiaca nic
  #funkcja stosujaca przeksztalcenie liniowe do macierzy obrazu
    #liniowe przeksztalcenie macierzy
    #ustawienie na 0 elementow macierzy mniejszych od 0
    #przypisanie maksymalnej dozwolonej warosci elementom macierzy wiekszym od maks
  #funkcja stosujaca przeksztalcenie sigmoidalne do macierzy obrazu  
    #zastosowanie do macierzy obrazu funkcji sigmoidalnej f(x)=0.5*( b(x-c)/sqrt(1+(b*(x-c))**2) +1 )
    #jesli inne suwaki byly widoczne, to je ukryj
    #pokaz obrazek stanowiacy tlo dla suwakow
    #utworz suwaki parametrow sigmoidy
    #jesli inne suwaki byly widoczne, to je ukryj
    #pokaz obrazek stanowiacy tlo dla suwakow
    #utworz suwaki parametrow przeksztalcenia liniowego
  #metoda wyswietlajaca ksztalt funkcji opisujacej stosowane przeksztalcenie
  #metoda ukrywajaca suwak
  #metoda zwracajaca przeksztalcona macierz obrazu, gotowa do wyswietlenia  
      #pobierz z suwakow parametry do przeksztalcenia sigmoidalnego
      #zwroc przeksztalcona macierz w formacie identycznym do macierzy wejsciowej
      #pobierz z suwakow parametry do przeksztalcenia liniowego
      #zwroc przeksztalcona macierz w formacie identycznym do macierzy wejsciowej
      #zwroc macierz obrazu tylko znormalizowana, w formacie identycznym z wejsciowym
  #wczytaj plik w formacie dicom do obiektu dataset
  #pobierz z obiektu dataset macierz obrazu
  #ustal maksymalna wartosc dozwolona w macierzy obrazu na podstawie ilosci bitow przeznaczonych na kazdy piksel
  #utworz obiekt klasy suwaki
  #k<0 oznacza, ze nic nie zostalo wcisniete
    #odczekanie 100 ms na wcisniecie klawisza
    #wcisniecie s wywoluje metode pokazujaca suwaki parametrow sigmoidy
    #wcisniecie l wywoluje metode pokazujaca suwaki parametrow przeksztalcenia liniowego
    #wcisniecie spacji ukrywa suwaki
    #wcisniecie escape konczy wykonywanie petli
    #wyswietl obraz po odpowiednich przeksztalceniach
    #aktualizuj wykres funckji opisujacej stosowane przeksztalcenie
  #niezaleznie od wczesniej spotkanych bledow, zamknij wszystkie okna graficzne