Ćwiczenia 3: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
 
(Nie pokazano 22 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 +
[[Analiza_sygnałów_-_ćwiczenia]]/Fourier_3
 +
 
== Twierdzenie o splocie ==
 
== Twierdzenie o splocie ==
Na pierwszych ćwiczeniach poznaliśmy poznaliśmy operację [[Systemy_liniowe_niezmiennicze_w_czasie#Splot|splotu]] jako efekt działania systemu liniowego niezmienniczego w czasie. Poznaliśmy wówczas jego [[Systemy_liniowe_niezmiennicze_w_czasie#W.C5.82asno.C5.9Bci_splotu|własności]].
+
<!--Na pierwszych ćwiczeniach poznaliśmy poznaliśmy operację [[Systemy_liniowe_niezmiennicze_w_czasie#Splot|splotu]] jako efekt działania systemu liniowego niezmienniczego w czasie. Poznaliśmy wówczas jego [[Systemy_liniowe_niezmiennicze_w_czasie#W.C5.82asno.C5.9Bci_splotu|własności]].
Okazuje się, że gdy rozważamy sprzężone ze sobą za pomocą transformaty Fouriera dziedziny czasu i częstości splot ma wiele wspólnego z mnożeniem. Związek ten można zapisać jako  
+
Okazuje się, że gdy rozważamy sprzężone ze sobą za pomocą transformaty Fouriera dziedziny czasu i częstości splot ma wiele wspólnego z mnożeniem. Związek ten można zapisać jako -->
 +
Przypomnijmy sobie poznane na wykładzie
 
[[Twierdzenia_o_splocie_i_o_próbkowaniu_(aliasing)#Twierdzenie_o_splocie|Twierdzenie o splocie:]]  
 
[[Twierdzenia_o_splocie_i_o_próbkowaniu_(aliasing)#Twierdzenie_o_splocie|Twierdzenie o splocie:]]  
 
<equation id="uid2">
 
<equation id="uid2">
Linia 22: Linia 25:
 
<ul>
 
<ul>
 
<li>
 
<li>
zamiana splotu na mnożenie
+
pozwala na zamianę splotu na mnożenie
 
<li>
 
<li>
 
daje wgląd w okienkowanie
 
daje wgląd w okienkowanie
 
<li>
 
<li>
łatwo zrozumieć działanie filtrów
+
łatwiej można zrozumieć działanie filtrów
 
</ul>
 
</ul>
  
 
==Okienka==
 
==Okienka==
 
===Wstęp===
 
===Wstęp===
* Jakie są dostępne okna w scipy.signal? Proszę odwiedzić stronę z [http://docs.scipy.org/doc/scipy-0.14.0/reference/signal.html dokumentacją].
+
* Jakie są dostępne okna w <tt>scipy.signal</tt>? Proszę odwiedzić stronę z [http://docs.scipy.org/doc/scipy-0.14.0/reference/signal.html dokumentacją].
 
* Jak wyglądają te okienka?
 
* Jak wyglądają te okienka?
 
<source lang = python>
 
<source lang = python>
 
from scipy import signal
 
from scipy import signal
 
w = signal.bartlett(10)
 
w = signal.bartlett(10)
print(w)
+
plt.plot(w,'.')
 +
plt.show()
 
</source>
 
</source>
  
 
===Badanie własności okien===
 
===Badanie własności okien===
 +
====Zadanie 1: Własności różnych okien  i szerokość prążka w widmie  ====
 +
Widmo amplitudowe w skali dB sygnału <math>s</math>, jego transformata Fouriera <math>S</math>:
 +
: <math> P_[dB] = 20*np.log10( abs(S) ) </math>
 +
 +
Proszę zwrócić uwagę na charakterystyczne elementy: szerokość piku głównego, szybkość zanikania listków bocznych, zera.
 +
 +
Posługując się poniższym kodem (należy uzupełnić brakujące fragmenty kodu):
 +
 +
* Wygeneruj sinusoidę o częstości <math>f=10.2</math> Hz fazie 0, czasie trwania <math>T=1</math> s, i częstości próbkowania <math>Fs=100</math> Hz
 +
* Wygeneruj okno prostokątne o długości równej długości sinusoidy.
 +
* Zokienkuj sygnał mnożąc sinusoidę przez okienko
 +
* Wykreśl zokienkowany sygnał, widmo zokienkowanego sygnału, widmo okienka
 +
* Powtórz powyższe kroki dla okienek Bartletta, Hanna, Hamminga i Blackmana.
  
* Wykreśl okienko Bartletta o długości 100 i 101 próbek.
 
*
 
<!--
 
 
<source lang = python>
 
<source lang = python>
 +
#!/usr/bin/env python3
 +
# -*- coding: utf-8 -*-
 +
 +
from numpy.fft import rfft, rfftfreq
 
import numpy as np
 
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as py
+
import pylab as py
 +
import scipy.signal as ss
  
window = np.bartlett(101)
+
def widmo_dB(s, N_fft, F_samp):
py.plot(window)
+
    '''
py.title("okno Bartletta")
+
    funkcja pomocnicza do obliczania widma amplitudowego w skali decybelowej
py.ylabel("Amplituda")
+
    '''
py.xlabel(u"próbki")
+
    S = rfft(s,N_fft)
py.show()
+
    S_dB = ...
</source>
+
    F = rfftfreq(N_fft, ...)
-->
+
    return (S_dB,F)
* Proszę wykreślić widmo amplitudowe okna Bartletta o długości 101 próbek w skali [[wikipl:Decybel|dB]] (<tt>20*np.log10(.)</tt>), raz korzystając z fft o naturalnej długości okna <tt>W = fft(okno)</tt>, a drugi raz korzystając z przedłużenia zerami (w tym przypadku dostaniemy interpolowaną wersję widma) <tt>W = fft(okno, 2048)</tt>. Proszę zwrócić uwagę na charakterystyczne elementy: szerokość piku głównego, szybkość zanikania listków bocznych, zera.  
+
   
 +
def rysuj_wlasnosci(s, okno, N_fft, F_samp,tytul):
 +
    '''
 +
    funkcja implementująca polecenia z zadania
 +
    '''
 +
    okno = ...# znormalizuj okienko
 +
    s_okienkowany = ...# okienkujemy sygnał
 +
   
 +
    py.figure()
 +
    py.subplot(2,2,1)
 +
    py.plot(t,okno)
 +
    py.title(tytul)
 +
 
 +
    py.subplot(2,2,2)
 +
    S_okienka_zera, skalaF_zera = ...# oblicz widmo okienka z dopełnieniem zerami do 1024
 +
    py.plot(skalaF_zera,S_okienka_zera)
 +
 
 +
    S_okienka, skalaF = ...# oblicz widmo okienka dla oryginalnej jego długości
 +
    py.plot(skalaF,S_okienka,'r.-')
 +
    py.title('widmo okienka')
 +
    py.ylim((-90,25)) 
 +
   
 +
    py.subplot(2,2,3)
 +
    py.plot(t,s_okienkowany)
 +
    py.title('sygnał okienkowany')
 +
   
 +
    py.subplot(2,2,4)
 +
    S_okienkowany_zera, skalaF_zera = ... # oblicz widmo sygnału okienkowanego z dopełnieniem zerami do 1024
 +
    S_okienkowany, skalaF =  ...# oblicz widmo sygnału okienkowanego dla oryginalnej jego długości
 +
    py.plot(skalaF_zera,S_okienkowany_zera)
 +
    py.plot(skalaF,S_okienkowany,'r.-')
 +
    py.plot([f,f],[-90,25],'r')
 +
    py.ylim((-90,25))
 +
    py.title('widmo sygnału okienkowanego')
 +
 
 +
 
 +
 
 +
# ustawienia parametrów
 +
   
 +
Fs = 100
 +
dt = 1/Fs
 +
N_fft =1024
 +
 
 +
f = 10.2
 +
T = 1
  
Przydatna może być tu funkcja do obliczania widma (proszę przeanalizować kod i w razie wątpliwości poprosić o objaśnienie):
+
t = np.arange(0,T,dt)
<source lang = python>
+
s = np.sin(2*np.pi*f*t) # tu mamy sygnał do testowania okienek
import numpy as np
 
from numpy.fft import  fft, fftfreq, fftshift
 
def widmo_dB(s, N_fft , F_samp):
 
    S = fft(s,N_fft)/np.sqrt(N_fft)
 
    S_dB = 20*np.log10(np.abs(S))
 
    F = fftfreq(N_fft, 1.0/F_samp)
 
    return (fftshift(S_dB),fftshift(F))
 
</source>
 
  
*<!--
+
# ilustrujemy własności poszczególnych okienek
<source lang = python>
+
M = len(s)
import numpy as np
+
okno = np.ones(M)
from numpy.fft import fft, fftshift
+
rysuj_wlasnosci(s, okno, N_fft, Fs,'prostokąt')
import matplotlib.pyplot as py
 
  
window = np.bartlett(51)
+
okno = ss.hanning(M)#
 +
rysuj_wlasnosci(s, okno, N_fft, Fs,'hanning')
  
W = fft(window)/len(window)
+
okno = ss.hamming(M)#
# rysować będziemy w skali logarytmicznej
+
rysuj_wlasnosci(s, okno, N_fft, Fs,'hamming')
widmo = abs(fftshift(W))
 
widmo_dB = 20*np.log10(widmo)
 
f = np.linspace(-0.5,0.5,len(W))
 
py.subplot(2,1,1)
 
py.plot(f,widmo_dB)
 
py.axis('tight')
 
  
W_zeropadded = fft(window, 2048) / len(window)
+
okno = ss.blackman(M)#
widmo_zeropadded = abs(fftshift(W_zeropadded))
+
rysuj_wlasnosci(s, okno, N_fft, Fs,'blackman')
f = np.linspace(-0.5,0.5,len(W_zeropadded))
 
widmo_dB_zeropadded = 20*np.log10(widmo_zeropadded)
 
py.subplot(2,1,2)
 
py.plot(f ,widmo_dB_zeropadded)
 
py.title("widmo okna Bartletta")
 
py.ylabel(u"Wartość [dB]")
 
py.xlabel(u"znormalizowana częstość")
 
py.axis('tight')
 
py.show()
 
 
</source>
 
</source>
-->
 
* A jakie własności ma okno prostokątne? Najprościej można je zrobić tak: <tt>window = np.ones(N)</tt>. Proszę wykonać analogiczne rysunki jak dla okna Bartletta.
 
  
* Proszę porównać przebiegi czasowe i własności widmowe pozostałych okien dostępnych w numpy, tzn.:
 
**blackman(M)
 
**hamming(M)
 
**hanning(M)
 
**kaiser(M, beta)
 
  
===Własności okien w działaniu===
 
==== Okienko i szerokość prążka w widmie ====
 
* Wygeneruj sinusoidę o częstości <math>f=10.2</math> Hz fazie 0, czasie trwania <math>T=1</math> s, i częstości próbkowania <math>Fs=100</math> Hz
 
* Wygeneruj okno prostokątne o długości równej długości sinusoidy.
 
* Zokienkuj sygnał mnożąc sinusoidę przez okienko
 
* Wykreśl zokienkowany sygnał, widmo zokienkowanego sygnału, widmo okienka
 
* Powtórz powyższe kroki dla okienek Bartletta, Hanna, Hamminga i Blackmana. Przy wykreślaniu widma zokienkowanego sygnału ustal zakres osi pionowej na [-50 10] (zastosuj <tt>py.ylim((-50,10)</tt>)
 
  
* Proszę porównać widma otrzymane dla poszczególnych typów okienek.
 
*
 
 
<!--
 
<!--
<source lang = python>
 
 
# -*- coding: utf-8 -*-
 
# -*- coding: utf-8 -*-
 
   
 
   
Linia 206: Linia 229:
  
 
py.show()
 
py.show()
 +
-->
  
</source>
+
==== Zadanie 3: Wpływ okienkowania na wykrywalność składowych o różnej amplitudzie ====
-->
+
* Wygeneruj sygnał będący sumą dwóch sinusoid o fazie 0, czasie trwania <math>T=1</math> s, i częstości próbkowania <math>Fs=100</math> Hz. Jedna niech ma częstość <math>f=10.2</math> Hz. Częstość drugiej, niech zmienia się  od 11,4 do 15,5 Hz w 9 krokach
====Wpływ okienkowania na wykrywalność składowych o różnej amplitudzie ====
 
* Wygeneruj sygnał będący sumą dwóch sinusoid o fazie 0, czasie trwania <math>T=1</math> s, i częstości próbkowania <math>Fs=100</math> Hz. Jedna niech ma częstość <math>f=10.2</math> Hz. Częstość drugiej, w kolejnych zapuszczeniach skryptu proszę zmieniać od 11,4 do 16,4 Hz z krokiem co 0,5 Hz.
 
 
* Jaki jest wpływ okienek na możliwości rozróżnienia dwóch częstości?
 
* Jaki jest wpływ okienek na możliwości rozróżnienia dwóch częstości?
 
* Proszę powtórzyć iteracje dla przypadku gdy druga z sinusoid ma 10-krotnie niższą amplitudę.
 
* Proszę powtórzyć iteracje dla przypadku gdy druga z sinusoid ma 10-krotnie niższą amplitudę.
  
*
+
<source lang = python>
<!--
+
#!/usr/bin/env python3
<source lang = python>
 
 
# -*- coding: utf-8 -*-
 
# -*- coding: utf-8 -*-
+
 
 +
from numpy.fft import rfft, rfftfreq
 +
import numpy as np
 
import pylab as py
 
import pylab as py
import numpy as np
+
import scipy.signal as ss
from numpy.fft import  fft, fftfreq, fftshift
+
 
+
def widmo_dB(s, N_fft, F_samp):
+
    '''
def sin(f = 1, T = 1, Fs = 128, phi =0 ):
+
    funkcja pomocnicza
     '''sin o zadanej częstości (w Hz), długości, fazie i częstości próbkowania
+
    '''
     Domyślnie wytwarzany jest sygnał reprezentujący
+
    S = rfft(s,N_fft)
     1 sekundę sinusa o częstości 1Hz i zerowej fazie próbkowanego 128 Hz
+
    S_dB = 20 * np.log10(np.abs(S))
 +
    F = rfftfreq(N_fft, 1.0/F_samp)
 +
     return (S_dB,F)
 +
   
 +
def rysuj_wlasnosci(t, F_samp, okno, tytul ):
 +
     '''
 +
     prezentacja własności
 
     '''
 
     '''
+
     py.figure()
     dt = 1.0/Fs
+
     f = 10.2
    t = np.arange(0,T,dt)
+
     okno = okno/np.linalg.norm(okno)
     s = np.sin(2*np.pi*f*t + phi)
+
     k = 1
     return (s,t)
+
     for f2 in np.linspace(11.4,15.5,9):
def widmo_dB(s, N_fft , F_samp):
+
        s = ... # suma sinusoid o częstościach f i f2
    S = fft(s,N_fft)/np.sqrt(N_fft)
+
        s_okienkowany = s* okno
    S_dB = 20*np.log10(np.abs(S))
+
        py.subplot(3,3,k)
     F = fftfreq(N_fft, 1/F_samp)
+
        py.title(str(f2))
     return (fftshift(S_dB),fftshift(F))
+
        S_okienkowany, skalaF = widmo_dB(s_okienkowany,len(s), Fs)
 
+
        py.plot(skalaF,S_okienkowany)
F_samp = 100.0
+
        py.plot([f,f],[-50,25],'r')
(x1,t) = sin(f = 10.2, T =1.0, Fs = F_samp, phi = 0)
+
        py.plot([f2,f2],[-50,25],'r')
 
+
        py.ylim((-50,25))
(x2,t) = sin(f = 11.4+0.5*1, T =1.0, Fs = F_samp, phi = 0)
+
        k+=1
x = x1 + 1*x2 #0.1*
+
     
#
+
Fs = 100
py.subplot(3,3,1)
+
dt = 1/Fs
okno = np.ones(len(x))/np.sqrt(len(x))
+
T = 1
s = x*okno
+
t = np.arange(0,T,dt)
py.plot(t,s)
 
py.title(u' sygnał okienkowany prostokątem')
 
#
 
py.subplot(3,3,2)
 
(S,F) = widmo_dB(s,len(s),F_samp)  
 
py.plot(F,S)
 
py.title(u'widmo sygnału okienkowanego prostokątem')
 
py.ylim((-50,10))
 
#widmo okna
 
 
 
(Okno, F) = widmo_dB(okno,1024,F_samp)
 
py.subplot(3,3,3)
 
py.plot(F,Okno)
 
py.title('widmo prostokąta')
 
 
 
###
 
#
 
py.subplot(3,3,4)
 
okno = np.blackman(len(x))
 
s = x*okno
 
py.plot(t,s)
 
py.title(u' sygnał okienkowany Blackmanem')
 
#
 
py.subplot(3,3,5)
 
(S,F) = widmo_dB(s,len(s),F_samp)
 
py.plot(F,S)
 
py.title(u'widmo sygnału okienkowanego Blackmanem')
 
py.ylim((-50,10))
 
 
 
#widmo okna
 
 
 
(Okno, F) = widmo_dB(okno,1024,F_samp)
 
py.subplot(3,3,6)
 
py.plot(F,Okno)
 
py.title('widmo Blackmana')
 
#
 
py.subplot(3,3,7)
 
okno = np.hamming(len(x))
 
s = x*okno
 
py.plot(t,s)
 
py.title(u' sygnał okienkowany Hamming')
 
#
 
py.subplot(3,3,8)
 
(S,F) = widmo_dB(s,len(s),F_samp)
 
py.plot(F,S)
 
py.title(u'widmo sygnału okienkowanego Hamming')
 
py.ylim((-50,10))
 
  
#widmo okna
+
M = len(t)
 +
okno = np.ones(M)
 +
rysuj_wlasnosci(t,Fs, okno,'prostokąt')
  
(Okno, F) = widmo_dB(okno,1024,F_samp)
+
okno = ss.hanning(M)#
py.subplot(3,3,9)
+
rysuj_wlasnosci(t,Fs, okno,'hanning')
py.plot(F,Okno)
 
py.title('widmo Hamming')
 
  
 +
okno = ss.hamming(M)#
 +
rysuj_wlasnosci(t,Fs, okno,'hamming')
  
py.show()
+
okno = ss.blackman(M)#
 
+
rysuj_wlasnosci(t,Fs, okno,'blackman')
 
</source>
 
</source>
-->
 
 
=== Okienkować możemy też w częstości===
 
  
 +
===Okienkować możemy też w częstości===
 +
====Zadanie 4: Konstrukcja prostego filtru====
 
* Proszę wykreślić widmo, a następie obliczyć i wykreślić [[%C4%86wiczenia_2#Transformaty_rzeczywiste_i_Hermitowskie|odwrotną transformatę Fouriera dla sygnału rzeczywistego]] zadanego w dziedzinie częstości przez (poniższy kod definiuje sygnał w dodatniej części widma):
 
* Proszę wykreślić widmo, a następie obliczyć i wykreślić [[%C4%86wiczenia_2#Transformaty_rzeczywiste_i_Hermitowskie|odwrotną transformatę Fouriera dla sygnału rzeczywistego]] zadanego w dziedzinie częstości przez (poniższy kod definiuje sygnał w dodatniej części widma):
 
<source lang = python>
 
<source lang = python>
Linia 321: Linia 304:
  
 
* Koncepcyjnie najprostszym filtrem jest operacja przemnożenia widma sygnału przez okienko w dziedzinie częstości a następnie zastosowanie odwrotnej transformaty Fouriera. Co stanie się z sygnałem w dziedzinie czasu, a co w dziedzinie częstości, jeśli chcielibyśmy przefiltrować go pasmowo przy użyciu filtra pasmowo przepustowego z poprzedniego punktu?
 
* Koncepcyjnie najprostszym filtrem jest operacja przemnożenia widma sygnału przez okienko w dziedzinie częstości a następnie zastosowanie odwrotnej transformaty Fouriera. Co stanie się z sygnałem w dziedzinie czasu, a co w dziedzinie częstości, jeśli chcielibyśmy przefiltrować go pasmowo przy użyciu filtra pasmowo przepustowego z poprzedniego punktu?
* <!--
+
 
<source lang = python>
+
<!--
 
# -*- coding: utf-8 -*-
 
# -*- coding: utf-8 -*-
 
   
 
   
Linia 340: Linia 323:
 
py.plot(t,s)
 
py.plot(t,s)
 
py.show()
 
py.show()
</source>
 
 
-->
 
-->
* Porównajmy działanie najprostszych filtrów fft na biały szum.
+
 
** Proszę wytworzyć sygnał będący białym szumem o długości 256 próbek.
+
====Zadanie 5: Porównanie działania najprostszych filtrów fft na biały szum====
** Policz transformatę rzeczywistą tego sygnału.
+
 
** Przygotuj dwa okna w dziedzinie częstości (w części dodatniej)  o długości 129:  
+
* Proszę wytworzyć sygnał będący białym szumem o długości 256 próbek.
*** okno prostokątne  z jedynkami w punktach 20:30
+
* Policz transformatę rzeczywistą tego sygnału.
*** okno Gaussowskie <tt>np.exp(-((F-25.0)/5)**2)</tt>
+
* Przygotuj dwa okna w dziedzinie częstości (w części dodatniej)  o długości 129:  
** Przemnóż widmo sygnału przez każde z okien i oblicz odwrotną transformatę Fouriera.  
+
** okno prostokątne  z jedynkami w punktach 20:30
** Zilustruj wyniki rysunkiem opisanym przez poniższą tabelkę:
+
** okno Gaussowskie <tt>np.exp(-((F-25.0)/5)**2)</tt>
 +
* Przemnóż widmo sygnału przez każde z okien i oblicz odwrotną transformatę Fouriera.  
 +
* Zilustruj wyniki rysunkiem opisanym przez poniższą tabelkę:
  
  
Linia 365: Linia 349:
 
|Przebieg czasowy odwrotnej tr. Fouriera iloczynu widma szumu i okna Gaussowskiego
 
|Przebieg czasowy odwrotnej tr. Fouriera iloczynu widma szumu i okna Gaussowskiego
 
|}
 
|}
*
+
 
 
<!--
 
<!--
<source lang = python>
 
 
# -*- coding: utf-8 -*-
 
# -*- coding: utf-8 -*-
 
   
 
   
Linia 418: Linia 401:
  
 
py.show()
 
py.show()
 +
-->
 +
 +
=Co musimy z tego zapamiętać?=
 +
* Jeśli nic nie zrobimy z sygnałem, to okienkujemy go okienkiem prostokątnym.
 +
* Okienkowanie w czasie odpowiada splotowi transformaty sygnału z transformatą okienka.
 +
* Okienka różnią się szerokością piku głównego i szybkością zanikania listków bocznych.
 +
* Obecność listków prowadzi do "wycieku" mocy z piku głównego.
 +
* Wolno zanikające listki boczne mogą utrudniać interpretację składu częstotliwościowego sygnału.
  
</source>
+
[[Analiza_sygnałów_-_ćwiczenia]]/Fourier_3
-->
 

Aktualna wersja na dzień 20:59, 5 lis 2016

Analiza_sygnałów_-_ćwiczenia/Fourier_3

Twierdzenie o splocie

Przypomnijmy sobie poznane na wykładzie Twierdzenie o splocie:

[math] g(t)=\left(s * h\right)(t)\quad \Rightarrow \quad G(f)=S(f)\cdot H(f) [/math]

To twierdzenie działa też w drugą stronę:

[math] G(f)=\left(S * H\right)(f)\quad \Rightarrow \quad g(t)=s(t)\cdot h(t) [/math]

W praktyce oznacza to tyle, że jeśli w jednej dziedzinie jakieś dwa sygnały przez siebie przemnożymy, to w drugiej dziedzinie transformaty tych sygnałów splatają się. Własność ta ma bardzo ważne konsekwencje, np. przy estymacji widma skończonego fragmentu sygnału. Dlaczego?

Wyobraźmy sobie, że mamy nieskończenie długi sygnał. Oprócz niego mamy też funkcję, która jest niezerowa tylko na skończonym odcinku. Funkcję taką będziemy nazywać oknem. Pobranie fragmentu sygnału można wyobrazić sobie jako efekt pomnożenia badanego sygnału przez okno. Ta operacja mnożenia w dziedzinie czasu, w dziedzinie częstości odpowiada splotowi widma sygnału z widmem okna. Aby uzyskać sygnał o skończonej długości odrzucamy wyzerowane odcinki. FFT widzi taki skończony odcinek jako periodyczne przedłużenie. Widać, że w praktyce estymowania widma zawsze mamy do czynienia z widmami będącymi splotem widma sygnału i widma okna, ponieważ zawsze pracujemy z sygnałami o skończonej długości.

Zastosowania

 • pozwala na zamianę splotu na mnożenie
 • daje wgląd w okienkowanie
 • łatwiej można zrozumieć działanie filtrów

Okienka

Wstęp

 • Jakie są dostępne okna w scipy.signal? Proszę odwiedzić stronę z dokumentacją.
 • Jak wyglądają te okienka?
from scipy import signal
w = signal.bartlett(10)
plt.plot(w,'.')
plt.show()

Badanie własności okien

Zadanie 1: Własności różnych okien i szerokość prążka w widmie

Widmo amplitudowe w skali dB sygnału [math]s[/math], jego transformata Fouriera [math]S[/math]:

[math] P_[dB] = 20*np.log10( abs(S) ) [/math]

Proszę zwrócić uwagę na charakterystyczne elementy: szerokość piku głównego, szybkość zanikania listków bocznych, zera.

Posługując się poniższym kodem (należy uzupełnić brakujące fragmenty kodu):

 • Wygeneruj sinusoidę o częstości [math]f=10.2[/math] Hz fazie 0, czasie trwania [math]T=1[/math] s, i częstości próbkowania [math]Fs=100[/math] Hz
 • Wygeneruj okno prostokątne o długości równej długości sinusoidy.
 • Zokienkuj sygnał mnożąc sinusoidę przez okienko
 • Wykreśl zokienkowany sygnał, widmo zokienkowanego sygnału, widmo okienka
 • Powtórz powyższe kroki dla okienek Bartletta, Hanna, Hamminga i Blackmana.
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

from numpy.fft import rfft, rfftfreq
import numpy as np
import pylab as py
import scipy.signal as ss

def widmo_dB(s, N_fft, F_samp):
  '''
  funkcja pomocnicza do obliczania widma amplitudowego w skali decybelowej
  '''
  S = rfft(s,N_fft)
  S_dB = ...
  F = rfftfreq(N_fft, ...)
  return (S_dB,F)
  
def rysuj_wlasnosci(s, okno, N_fft, F_samp,tytul):
  '''
  funkcja implementująca polecenia z zadania
  '''
  okno = ...# znormalizuj okienko
  s_okienkowany = ...# okienkujemy sygnał
  
  py.figure()
  py.subplot(2,2,1)
  py.plot(t,okno)
  py.title(tytul)

  py.subplot(2,2,2)
  S_okienka_zera, skalaF_zera = ...# oblicz widmo okienka z dopełnieniem zerami do 1024 
  py.plot(skalaF_zera,S_okienka_zera)

  S_okienka, skalaF = ...# oblicz widmo okienka dla oryginalnej jego długości
  py.plot(skalaF,S_okienka,'r.-')
  py.title('widmo okienka')
  py.ylim((-90,25)) 
  
  py.subplot(2,2,3)
  py.plot(t,s_okienkowany)
  py.title('sygnał okienkowany')
  
  py.subplot(2,2,4)
  S_okienkowany_zera, skalaF_zera = ... # oblicz widmo sygnału okienkowanego z dopełnieniem zerami do 1024 
  S_okienkowany, skalaF = ...# oblicz widmo sygnału okienkowanego dla oryginalnej jego długości
  py.plot(skalaF_zera,S_okienkowany_zera)
  py.plot(skalaF,S_okienkowany,'r.-')
  py.plot([f,f],[-90,25],'r')
  py.ylim((-90,25))
  py.title('widmo sygnału okienkowanego')

 

# ustawienia parametrów
  
Fs = 100
dt = 1/Fs
N_fft =1024

f = 10.2
T = 1

t = np.arange(0,T,dt)
s = np.sin(2*np.pi*f*t) # tu mamy sygnał do testowania okienek

# ilustrujemy własności poszczególnych okienek
M = len(s)
okno = np.ones(M)
rysuj_wlasnosci(s, okno, N_fft, Fs,'prostokąt')

okno = ss.hanning(M)#
rysuj_wlasnosci(s, okno, N_fft, Fs,'hanning')

okno = ss.hamming(M)#
rysuj_wlasnosci(s, okno, N_fft, Fs,'hamming')

okno = ss.blackman(M)#
rysuj_wlasnosci(s, okno, N_fft, Fs,'blackman')Zadanie 3: Wpływ okienkowania na wykrywalność składowych o różnej amplitudzie

 • Wygeneruj sygnał będący sumą dwóch sinusoid o fazie 0, czasie trwania [math]T=1[/math] s, i częstości próbkowania [math]Fs=100[/math] Hz. Jedna niech ma częstość [math]f=10.2[/math] Hz. Częstość drugiej, niech zmienia się od 11,4 do 15,5 Hz w 9 krokach
 • Jaki jest wpływ okienek na możliwości rozróżnienia dwóch częstości?
 • Proszę powtórzyć iteracje dla przypadku gdy druga z sinusoid ma 10-krotnie niższą amplitudę.
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

from numpy.fft import rfft, rfftfreq
import numpy as np
import pylab as py
import scipy.signal as ss

def widmo_dB(s, N_fft, F_samp):
  '''
  funkcja pomocnicza
  '''
  S = rfft(s,N_fft)
  S_dB = 20 * np.log10(np.abs(S))
  F = rfftfreq(N_fft, 1.0/F_samp)
  return (S_dB,F)
  
def rysuj_wlasnosci(t, F_samp, okno, tytul ):
  '''
  prezentacja własności
  '''
  py.figure()
  f = 10.2
  okno = okno/np.linalg.norm(okno)
  k = 1
  for f2 in np.linspace(11.4,15.5,9):
    s = ... # suma sinusoid o częstościach f i f2
    s_okienkowany = s* okno
    py.subplot(3,3,k)
    py.title(str(f2))
    S_okienkowany, skalaF = widmo_dB(s_okienkowany,len(s), Fs)
    py.plot(skalaF,S_okienkowany)
    py.plot([f,f],[-50,25],'r')
    py.plot([f2,f2],[-50,25],'r')
    py.ylim((-50,25))
    k+=1
    
Fs = 100
dt = 1/Fs
T = 1
t = np.arange(0,T,dt)

M = len(t)
okno = np.ones(M)
rysuj_wlasnosci(t,Fs, okno,'prostokąt')

okno = ss.hanning(M)#
rysuj_wlasnosci(t,Fs, okno,'hanning')

okno = ss.hamming(M)#
rysuj_wlasnosci(t,Fs, okno,'hamming')

okno = ss.blackman(M)#
rysuj_wlasnosci(t,Fs, okno,'blackman')

Okienkować możemy też w częstości

Zadanie 4: Konstrukcja prostego filtru

S = np.zeros(128)
S[21] = 1
 • Proszę wykreślić okienko prostokątne w częstości, pozycja 1 w binach częstości od 21 do 30, a następnie wykreślić odpowiadający mu sygnał w dziedzinie czasu.
 • Koncepcyjnie najprostszym filtrem jest operacja przemnożenia widma sygnału przez okienko w dziedzinie częstości a następnie zastosowanie odwrotnej transformaty Fouriera. Co stanie się z sygnałem w dziedzinie czasu, a co w dziedzinie częstości, jeśli chcielibyśmy przefiltrować go pasmowo przy użyciu filtra pasmowo przepustowego z poprzedniego punktu?


Zadanie 5: Porównanie działania najprostszych filtrów fft na biały szum

 • Proszę wytworzyć sygnał będący białym szumem o długości 256 próbek.
 • Policz transformatę rzeczywistą tego sygnału.
 • Przygotuj dwa okna w dziedzinie częstości (w części dodatniej) o długości 129:
  • okno prostokątne z jedynkami w punktach 20:30
  • okno Gaussowskie np.exp(-((F-25.0)/5)**2)
 • Przemnóż widmo sygnału przez każde z okien i oblicz odwrotną transformatę Fouriera.
 • Zilustruj wyniki rysunkiem opisanym przez poniższą tabelkę:


okno prostokątne w częstości okno Gaussowskie w częstości
przebieg czasowy odwrotnej tr. Fouriera okna Prostokątnego przebieg czasowy odwrotnej tr. Fouriera okna Gaussowskiego
przebieg czasowy szumu przebieg czasowy szumu
Przebieg czasowy odwrotnej tr. Fouriera iloczynu widma szumu i okna prostokątnego Przebieg czasowy odwrotnej tr. Fouriera iloczynu widma szumu i okna Gaussowskiego


Co musimy z tego zapamiętać?

 • Jeśli nic nie zrobimy z sygnałem, to okienkujemy go okienkiem prostokątnym.
 • Okienkowanie w czasie odpowiada splotowi transformaty sygnału z transformatą okienka.
 • Okienka różnią się szerokością piku głównego i szybkością zanikania listków bocznych.
 • Obecność listków prowadzi do "wycieku" mocy z piku głównego.
 • Wolno zanikające listki boczne mogą utrudniać interpretację składu częstotliwościowego sygnału.

Analiza_sygnałów_-_ćwiczenia/Fourier_3