Ćwiczenia 6

Z Brain-wiki

Analiza_sygnałów_-_ćwiczenia/Filtry


Wprowadzenie

 • W analizie sygnałów filtowanie rozumiane jest najczęściej jako operacja mająca na celu usunięcie z sygnału pewnych składowych. Często operacja ta dotyczy składowych charakteryzowanych przez częstości np.:
  • w sygnale EEG wiemy, że znaczącym artefaktem jest sygnał pochodzący od sieci energetycznej, zatem stosujemy filtr usuwający składową około 50Hz (w Europie).
  • inny przykład z tej samej dziedziny: interesuje nas czynność alfa (8 -12 Hz), chcemy zatem usunąć z sygnału składowe o niższych i o wyższych częstościach.
 • Filtry często są realizowane w postaci systemów LTI (linear time invariant):
  • dla takich systemów funkcjami własnymi są zespolone eksponensy (czyli na mocy wzorów Eulera: sinusy i cosinusy)
  • w przestrzeni częstości filtrowanie odpowiada przemnożeniu każdej składowej częstościowej przez pewną liczbę (zespoloną)-> zatem zmienić się może amplituda i faza każdej częstości
  • w dziedzinie czasu to mnożenie odpowiada splotowi sygnału z pewną funkcją tzw.funkcją odpowiedzi impulsowej

Filtry cyfrowe

Działanie filtra w dziedzinie czasu

Najczęściej, wyjście filtra jest kombinacją liniową:

[math] y[n] = b(1)x[n] &+ b(2)x[n-1] + ... + b(n_b+1)x[n-n_b][/math]
[math] - a(2)y[n-1] - ... - a(n_a+1)y[n-n_a] [/math]

gdzie:

 • [math] n_b [/math] liczba przeszłych próbek wejściowych [math] x [/math]
 • [math] n_a [/math] liczba przeszłych próbek wyjściowych [math] y [/math]

użytych do obliczenia aktualnego wyjścia [math] y[n] [/math].

Większa z liczb [math] n_b [/math] i [math] n_a [/math] określa rząd filtra.

Zauważmy, że matematycznie operacje te odpowiadają splataniiu próbek wejściowych z wektorem [math]b[/math] i próbek wyjściowych z wektorem [math]a[/math].

Nazewnictwo

 • Jeśli [math]n_a=0 [/math] i [math]n_b \ne 0 [/math] filtr nazywany jest filtrem o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR), czasem jest on nazywany średnią ruchomą (MA).
 • Jeśli [math]n_b=0 [/math] i [math]n_a \ne 0 [/math] filtr ma nieskończoną odpowiedź impulsową (IIR). Bywa też nazywany filtrem autoregresyjnym (AR).
 • Jeśli [math]n_b \ne 0 [/math] i [math]n_a \ne 0 [/math] także jest filtrem o nieskończonej odpowiedzi impulsowej. Czasem mówi się o nim filtr ARMA - autoregressive moving average.


Zwykle filtry IIR mają niższy rząd niż filtry FIR o tym samym poziomie tłumienia.

Przejście do dziedziny częstości

[math] y[n]+ a(2)y[n-1] + ... + a(n_a+1)y[n-n_a] = [/math]
[math] =b(1)x[n] + b(2)x[n-1] + ... + b(n_b+1)x[n-n_b] [/math]

zastosowanie transformaty Z do bu stron daje:

[math]A(z)Y(z)=B(z)X(z)[/math]

Przekształcamy:

[math]Y(z)=A(z)^{-1}B(z)X(z) =H(z)X(z)[/math]

Funkcja[math]H$[/math] w tym równaniu nazywana jest funkcją przenoszenia filtra. Ma ona formę ilorazu dwóch wielomianów:

[math]H(z)=\frac{b(1)+b(2)z^{-1}+\dots+b(n_b+1)z^{-n_b}}{a(1)+a(2)z^{-1}+\dots+a(n_a+1)z^{-n_a}}[/math]


Działanie filtra w dziedzinie częstości

 • Funkcję przenoszenia zależną od częstości, [math]H(f)[/math], można uzyskać podstawiając [math] z=e^{i 2 \pi f}[/math]
 • Ta funkcja przypisuje każdej częstości [math]f[/math] pewną liczbę zespoloną, która ma moduł [math]M[/math] i fazę[math]\phi[/math]:
[math]H(f)=M(f)e^{i \phi(f)}[/math]
 • Zatem działanie filtra to mnożenie każdej składowej Fourierowskiej sygnału przez liczbę zespoloną [math]H(f)[/math];
 • Widać więc, że filtr może takiej składowej zmienić amplitudę i fazę, ale nie może jej zmienić częstości.
 • Jest to przejaw tego, że sinusoidy są funkcjami własnymi układów LTI

Opóźnienie grupowe

Pokazaliśmy, że filtr mnoży każdą składową przez liczbę [math]M(f)e^{i \phi(f)}[/math], przez co zmienia jej fazę o [math]\phi(f)[/math]. W konsekwencji składowa o częstości [math]f[/math] pojawia się na wyjściu filtra z opóźnieniem: [math]\tau_g(f)=-\frac{d \phi(f)}{d f}[/math]

 • Jeśli zależność fazy od częstości jest liniowa (tak jest dla filtrów FIR) to [math]\tau_g(f)=const[/math], czyli wszystkie składowe pojawiają się z tym samym opóźnieniem.
 • Dla nieliniowej zależności [math]\phi(f)[/math] każda składowa jest opóźniona inaczej. Powoduje to dodatkowe zniekształcenia sygnału.

Filtrowanie z zerowym przesunięciem fazowym

Można temu zaradzić następującą procedurą:

 • filtrujemy sygnał [math]x[0], \dots , x[n] \rightarrow y[0],\dots, y[n][/math] wprowadzamy przesunięcie fazy o [math]\phi(f)[/math]
 • odwracamy kolejność próbek i ponownie filtrujemy [math] y[n],\dots,y[0] \rightarrow y'[n],\dots,y'[0] [/math] wprowadzamy przesunięcie fazy o [math]-\phi(f)[/math]
 • odwracamy kolejność próbek: [math]y'[0],\dots,y'[n] [/math]

Efektywnie wygląda to tak jakbyśmy przefiltrowali sygnał filtrem o funkcji przenoszenia z zerowym przesunięciem fazowym: [math]H_{eff}(f)=A(f)e^{i \phi(f)}\cdot A(f)e^{-i \phi(f)}= A(f)^2[/math]

Pytanie

 • co to jest odpowiedź impulsowa filtra?
 • jak filtr działa w dziedzinie czasu?
 • co to jest funkcja przenoszenia filtra?
 • jak filtr działa w dziedzinie częstości?

Klasyczne filtry IIR

Mamy cztery klasyczne typy filtrów IIR:

Butterwortha
daje monotoniczną funkcję przenoszenia
Czebyszewa typu I
- dopuszczalne tętnienia w paśmie przenoszenia, monotoniczne w paśmie zaporowym
Czebyszewa typu II
-monotoniczne w paśmie przenoszenia, dopuszczalne tętnienia w paśmie zaporowym, nieco mniej strome zbocze opadające funkcji przenoszenia niż dla typu I
Filtr eliptyczny
mają dopuszczalne tętnienia zarówno w paśmie przenoszenia jak i tłumienia. Dają najbardziej strome zbocza przy tym samym rzędzie co powyższe wersje.


Specyfikacja filtra

W określaniu parametrów filtrów używa się często pojęcia decybel [dB]. Dwa poziomy sygnału [math]P[/math] oraz [math]P_0[/math] różnią się o [math]n[/math] decybeli, jeżeli

[math]n = 10 \log _{10} \frac{P}{P_0} = 10 \log_{10}\left(\frac{A}{A_0}\right)^2 = 20\log_{10}\frac{A}{A_0} [/math]
 • Ilustracja pojęć używanych przy specyfikacji filtra:
  • Rp- tętnienia w paśmie przenoszenia
  • Rs - tłumienie w paśmie tłumienia
Przykładowe parametry specyfikujące filter
 • można też podać częstość odcięcia i zbocze filtru zgodnie z oznaczeniami na poniższym rysunku:
Butterworth filter bode plot.png
 • Przykład projektu fltra i jego działanie na sygnały testowe:
a) Moduł funkcji przenoszenia. Projekt (szara linia), realizacja dla filtra eliptycznego 5 rzędu (czarna linia), b) Opóźnienie grupowe. c) Zastosowanie filtra do sygnału złożonego z sinusoidy 10Hz i 50Hz: szare - wejście, czarne- wyjście. d) Przesunięcia i efekty brzegowe: wejście (szare) to sinusoida 3Hz ze strukturą 25Hz w okolicach 0.6s; wyjście (czarna linia) (i) w pierwszych 0.1s zniekształcenia brzegowe (ii)opóźnienia: sinusoida 3Hz jest opóźniona wzg wejścia, struktura 25Hz ma większe opóźnienie i rozciągłość, co wynika z funkcji opóźnienia grupowego b)} }

Projektowanie filtrów w programie Svarog

Program SVAROG ma wygodne narzędzie do projektowania filtrów IIR. Zanim przejdziemy do implementowania tych filtrów w pythonie, spróbujemy nabrać wyczucia w SVAROGU.

W celu zaprojektowania filtru w Svarogu należy sprecyzować następujące parametry:

 • Typ filtru - dolnoprzepustowy, górnoprzepustowy, pasmowoprzepustowy, pasmowozaporowy.
 • Rodzaj filtru - Butterwortha, Czebyszewa I i II, eliptyczny.
 • Częstotliwość graniczna pasma przepustowego 1 - górna częstotliwość pasma przenoszenia oddzielająca pasmo przenoszenia od obszaru przejściowego.
 • Częstotliwość graniczna pasma przepustowego 2 - w przypadku filtru pasmowoprzepustowego lub pasmowozaporowego istnieją dwa obszary przejściowego; w związku z tym częstotliwość graniczna 1 oddziela pasmo przenoszenia od pierwszego obszaru przejściowego (ma niższą wartość), a częstotliwość graniczna 2 separuje pasmo przenoszenia od drugiego obszaru przejściowego.
 • Częstotliwość graniczna pasma zaporowego 1 - dolna częstotliwość pasma zaporowego oddzielająca pasmo zaporowe od obszaru przejściowego.
 • Częstotliwość graniczna pasma zaporowego 2 - w przypadku filtru pasmowoprzepustowego lub pasmowozaporowego częstotliwość graniczna 1 oddziela pasmo zaporowe od pierwszego obszaru przejściowego (ma niższą wartość), a częstotliwość graniczna 2 separuje pasmo zaporowe od drugiego obszaru przejściowego.
 • Zafalowania w paśmie przenoszenia - maksymalna wartość tłumienia w paśmie przenoszenia.
 • Tłumienie w paśmie zaporowym - minimalna wartość tłumienia w paśmie zaporowym.

Przykład

Rysunek poniżej przedstawia charakterystykę amplitudową górnoprzepustowego filtru Czebyszewa I. Filtr został zaprojektowany przy użyciu następujących parametrów:

 • Filter type = high-pass
 • Filter family = Chebyshev I
 • Passband edge frequency 1 = 20 Hz
 • Stopband edge frequency 1 = 16 Hz
 • Passband ripple = 3 dB
 • Stopband attenuation = 40 dB

Rząd filtru zostaje dostosowany do wymagań projektowych.

Charakterystyka amplitudowa górnoprzepustowego filtru Czebyszewa I.
Okienko projektowania flirtrów w programie SVAROG

Zadanie

Przydadzą nam się pliki: Plik z sygnałem EKG Plik z metadanymi do tego sygnałuAnaliza_sygnałów_-_ćwiczenia/Filtry