Ćwiczenia z elektrodynamiki dla neuroinformatyków

Z Brain-wikiElektrodynamika dla neuroinformatyków - ćwiczenia

Ogłoszenia bieżące

Terminy kolokwiów:

 • 24.11.2014, sala 2.03, w godzinach 9:00 - 12:00,
 • 19.01.2015, sala 1.02, w godzinach 9:00 - 12:00.


Termin egzaminu pisemnego (sesja I):

 • 06.02.2015, sala 1.01, w godzinach 09:00 - 13.00.

Termin egzaminu pisemnego w sesji poprawkowej (sesja II):

 • 20.02.2015, sala 4.59, w godzinach 9:00 - 13:00.

Egzamin ustny w sesji poprawkowej odbędzie się w pokoju 4.59 w dniu 24.02.2015.


Termin zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w piątki, w godzinach 11:15 - 13:00. Sala 1.37, ul. Pasteura 5 - "nowy" budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW.

Kontakt z prowadzącym

Zajęcia prowadzi prof. Krzysztof Meissner, pokój 4.44, ul. Pasteura 5 - główny budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW


Preferowany sposób kontaktu - e-mail: meissner@fuw.edu.pl

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia zostaną zaliczone osobom, które spełnią dwa niezwykle proste warunki:

 • Posiadanie maksymalnie dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach,
 • Posiadanie sumy punktów z dwóch kolokwiów nie mniejszej niż połowa punktów możliwych do zdobycia.


 • Osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń dopuszczone zostaną do egzaminu pisemnego, a następnie ustnego (niezależnie od wyniku z części pisemnej).
 • Osoby nie mające tego szczęścia, muszą podejść do egzaminu pisemnego i uzyskać z niego przynajmniej połowę możliwych do zdobycia punktów. Jeśli tak się stanie, to zostaną one dopuszczone do części ustnej egzaminu, w przeciwnym wypadku pozostaje sesja poprawkowa.


 • Kilku osobom posiadającym nadzwyczajnie dobre wyniki z kolokwiów oraz egzaminu pisemnego mogą zostać zaproponowane oceny końcowe. Możliwe jest oczywiście wzgardzenie takim podarkiem i próba podwyższenia zaproponowanej oceny poprzez egzamin ustny, co gorąco poleca prowadzący. Niestety, jak to w życiu bywa, może się również zdarzyć obniżenie oceny, a w skrajnych wypadkach skierowanie na egzamin w sesji poprawkowej.

Zadania ćwiczeniowe

Seria 0

Wyniki kolokwiów i egzaminu

Zagadnienia na egzamin ustny

Poniżej znajduje się lista zagadnień na egzamin ustny. Proszę zwrócić uwagę, że NIE jest to zbiór pytań, z którego będzie następowało losowanie.

 • Równania Maxwell'a w próżni. Postać różniczkowa i całkowa w przypadku stacjonarnym. Zasada zachowania ładunku elektrycznego.
 • Opis potencjału pola elektrycznego [math]\vec{E}[/math] oraz magnetycznego [math]\vec{H}[/math]. Równania na potencjały.
 • Cechowanie potencjałów. Wybór punktu odniesienia.
 • Rozwinięcie multipolowe potencjału elektrycznego i magnetycznego. Moment monopolowy, dipolowy, kwadrupolowy. Zależność od wyboru układu odniesienia.
 • Równania Maxwell'a w materii. Równania materiałowe, podstawowe zależności dla typowych substancji. Opis potencjalny w jednorodnych, izotropowych dielektrykach.
 • Warunki graniczne dla pola elektrycznego i magnetycznego na styku ośrodków. Warunki zszycia dla potencjału elektrycznego.
 • Równania Poisson'a i Laplace'a. Zagadnienie Dirichleta i Neumanna (opis założeń i warunków brzegowych). Funkcja Green'a - rozwiązanie dla całej przestrzeni. Rozwiązanie równania [math] \bigtriangleup F = 0 [/math]. Metoda separacji zmiennych.
 • Zasada zachowania energii dla pola elektromagnetycznego. Wektor Poynting'a, gęstość energii w próżni i w materii. Energia pola elektrostatycznego i magnetostatycznego.
 • Prądy stałe. Analogia z elektrostatyką dielektryków.
 • Własności fali elektromagnetycznej (płaskiej, monochromatycznej) w ośrodku jednorodnym przezroczystym bez źródeł - kierunki [math]\vec{E}[/math] oraz [math]\vec{B}[/math], zależności między [math]T, \lambda , \omega , k, u[/math]. Polaryzacja liniowa, kołowa, eliptyczna. Natężenie fali, wektor Poynting'a.
 • Fala elektromagnetyczna w izotropowym przewodniku - własności ogólne, różnice względem fali w dielektryku.
 • Zagadnienie Cauchy-Dirichleta. Opóźniona funkcja Green'a.
 • Potencjały opóźnione [math]V(\vec{r} , t)[/math], [math]\vec{A}(\vec{r} , t)[/math]. Równania Jefimienki - istota równań, różnice względem przypadku stacjonarnego pól [math]\vec{E}[/math] i [math]\vec{B}[/math].
 • Potencjały Li[math]\acute{e}[/math]narda-Wiecherta - postać potencjałów, istota.
 • Elementy składowe pola [math]\vec{E}[/math] ładunku poruszającego się. Rozkład kątowy promieniowania poruszającego się ładunku punktowego.
 • Pojęcie dipola prądowego, źródeł prądowych w przewodniku objętościowym. Prądu pierwotne i objętościowe (wtórne). Rodzaje źródeł prądowych w opisie zjawisk elektrycznych w układzie nerwowym.
 • Potencjał warstwy dipolowej. Zastosowanie zasady kąta bryłowego do opisu potencjałów od komórek nerwowych.
 • Różnice między EEG i MEG.
 • Problem odwrotny w EEG i MEG - metodologia, jednoznaczność rozwiązania.
 • Pojęcie „lead field” i praktyczne zastosowanie tego pojęcia do rozwiązania problemu wprost oraz problemu odwrotnego.