AS cwiczeniaTF

Z Brain-wiki

Metody czas-częstość

Ćwiczenie 1

  • Wygeneruj sygnał o długości 1 sek. będący sumą sinusa, delty Diraca i trzech funkcji Gabora o parami jednakowych położeniach w czasie i częstościach. Przyjmij częstość próbkowania 512 Hz.
  • Do wygenerowanego sygnału dodaj szum o energii dwukrotnie większej niż sam sygnał.
  • W programie Svarog utwórz mapę gęstości energii sygnału w przestrzeni czas-częstość przy pomocy spektrogramu, transformacji falkowej oraz algorytmu matching pursuit.

Ćwiczenie 2

Przy pomocy programu Svarog wczytaj sygnał EEG pochodzący z eksperymentu, w którym osoba badana miała za zadanie co dziesięć sekund wykonywać ruch palcem (zaczynając od piątej sekundy). Momenty określające ruch zostały zapisane w pliku .tag. W pliku .xml znajdują się metadane rejestracji, takie jak częstość próbkowania, nazwy kanałów itp.

  • Wyznacz średni potencjał wywołany: Tools -> Average evoked potentials (w zakresie [-5 5], gdzie 0 oznacza moment wykonania ruchu) i wyeksportuj wynik do pliku (Save segments to file).
  • Przeprowadź dekompozycję uśrednionego potencjału przy pomocy algorytmu matching pursuit i zapisz mapę czas-częstość.
  • Następnie dla każdego fragmentu przeprowadź dekompozycję matching pursuit i uśrednij otrzymane mapy gęstości energii sygnału. Porównaj otrzymane wyniki.
  • Porównaj wyniki z mapą czas-częstość zaprezentowaną w orginalnym artykule [1].