Chromatografia elektroforeza

Z Brain-wiki
Wersja z dnia 13:51, 22 maj 2015 autorstwa Annach (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "==Zadanie 1== Chromatogram 1 uzyskano metodą chromatografii HPLC (highperformance liquid chromatography) dla próbki będącej mieszaniną dwóch cukrów A i B. Chromat...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Zadanie 1

Chromatogram 1 uzyskano metodą chromatografii HPLC (highperformance liquid chromatography) dla próbki będącej mieszaniną dwóch cukrów A i B. Chromatogram 2 uzyskano dla tej samej mieszaniny, ale zastosowano inne warunki HPLC.

Chromatogram.png

Rozważ następujące zmiany warunków, w których uzyskano chromatogram 2:

 1. zmniejszenie ciśnienia fazy mobilnej,
 2. zmniejszenie temperatury,
 3. zastosowanie kolumny o mniejszym stopniu upakowania,

Która z powyższych zmian odpowiada za różnice widoczne między chromatogramami 1 i 2? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 2

Karbamoilotransferaza asparaginianowa (ATC-aza) to enzym biorący udział w syntezie zasad azotowych z grupy pirymidyn. Posiada niezwykłą budowę podjednostkową, która można określić stosując filtrację żelową (chromatografia typu sita molekularnego) i elektroforezę denaturującą (SDS-PAGE; SDS polyacrylamide gel electrophoresis). Hipotetyczne wyniki zostały zebrane poniżej.

Tabela Figure 1 zawiera listę białek użytych do kalibracji kolumny chromatograficznej, ich masy cząsteczkowe oraz objętości, przy których zostały wymyte z kolumny.

 1. Objętość elucji karbamoilotransferazy asparaginianowej na tej kolumnie wynosi 101 ml. Ile wynosi jej masa cząsteczkowa?
  Białko Masa cząsteczkowa M [g] Objętość elucji V [ml]
  Cytochrom c 12 400 208
  Mioglobina 17 800 194
  Chymotrypsynogen 25 000 185
  BSA 66 200 152
  Dehydrogenaza mleczanowa 295 000 102
  Apoferrytyna 475 000 90
 2. Enzym został poddany działaniu czynnika redukującego mostki disiarczkowe i ponownie przepuszczony przez kolumnę. Tym razem pojawiły się dwa piki, przy objętości 138 i 174 ml. Jakim masom odpowiadają?
 3. Następnie przeprowadzono elektroforezę denaturującą enzymu na żelu poliakrylamidowym. Białka przedstawione w tabeli Figure 2 zostały użyte do kalibracji żelu. Na żelu zaobserwowano dwa prążki pochodzące od karbamoilotransferazy w odległości 58 i 82 mm od początku żelu separującego. Jakie masy im odpowiadają?
  Białko Masa cząsteczkowa M [g] Odległość d [mm]
  Lizozym 14 400 88
  β-laktoglobulina 18 400 78,2
  Anhydraza węglanowa 29 000 70,0
  Dehydrogenaza mleczanowa 35 000 55,2
  Ovalbumina 45 000 46,0
  BSA 66 200 30,2
  β-galaktozydaza 116 000 10,0
 4. Jakie wnioski dotyczące budowy czwartorzędowej karbamoilotransferazy aspartanowej możesz wysnuć na podstawie wyników uzyskanych w pktach a.-c.?

Zadanie 3

Punkt izoelektryczny pewnego białka jest równy wartości pH , w którym przeprowadzana jest elektroforeza natywna. Do której elektrody (do katody czy anody) będzie migrowało to białko?

Zadanie 4

Jak zwiększenie stężenia akrylamidu wpływa na rozmiary porów żelu i rozdział makrocząsteczek pod względem wielkości?

Zadanie 5

Jakiego typu nośnika używa się w przypadku elektroforezy makrocząsteczek o masach większych niż [math]\unit{100\times10^3}{ kDa}[/math] (np. dwuniciowego DNA), które są zbyt duże by penetrować pory żelu poliakrylamidowego?

Zadanie 6

Który z poniższych czynników: pH, siła jonowa, temperatura czy natężenie prądu, mają największy wpływ na rozdział białek w przypadku elektroforezy natywnej? Odpowiedź uzasadnij.