Elektrodynamika/Seria 6

Z Brain-wiki

Elektrodynamika dla Neuroinformatyki

Seria 6

Zadanie 1

Dwie nieskończone, uziemione, metalowe płyty umieszczone są równolegle do płaszczyzny [math]xz[/math] w taki sposób, że dla jednej z nich [math]y=0[/math],a dla drugiej [math]y=a[/math]. Z lewej strony przestrzeń pomiędzy płytami zamknięta została w [math]x=0[/math] nieskończonym paskiem odizolowanym od płyt, na którym utrzymywany jest potencjał [math]V_0(y)[/math]. Znaleźć postać potencjału w powstałej „szczelinie”.


Zadanie 2

Monochromatyczna, elektromagnetyczna fala płaska pada na granicę dwóch ośrodków pod kątem [math]\alpha [/math] do wersora normalnego powierzchni granicznej. Wyznaczyć postać fali po przejściu przez granicę ośrodków oraz fali od niej odbitej. Znaleźć współczynniki odbicia, przejścia oraz kąt Brewstera. Wyznaczyć wartości dla granicy powietrze - szkło
([math]n_{szkło} = 1.5[/math] , [math]n_{powietrze} = 1.0[/math]).

Zadanie 3

Znaleźć postać wektora Poyntinga dla biegnącej w próżni fali elektromagnetycznej (płaskiej, monochromatycznej). Następnie wykonać podobny rachunek dla stojącej fali elektromagnetycznej.