Kolokwia2014 2015 kol1

Z Brain-wiki

Zakres zagadnień do kolokwium I

  1. Generacja sygnałów w oparciu o funkcję Delta Diraca, Sinus, Gabora o zadanych parametrach (amplituda/częstość/faza/ częstość próbkowania/czas trwania). Generacja sygnałów w oparciu o sumę tych powyższych funkcji.
  2. Obliczanie splotu sygnału. Własności splotu
  3. Wykreślenie przebiegu mocy chwilowej sygnału w dziedzinie czasu. Wyznaczenie mocy całkowitej (energii) sygnału w dziedzinie czasu
  4. Narysowanie widma amplitudowego sygnału. Odczytanie amplitudy sygnału dla zadanej częstości na podstawie związku pomiedzy rozdzielczością w dziedzinie częstości a długością sygnału
  5. Skala decybelowa widma
  6. Wczytywanie sygnału z pliku: binarnego i tekstowego
  7. Rekonstrukcja sygnału na podstawie Transformaty
  8. Obliczanie współczynników szeregu Fouriera
  9. Wyznaczenie periodogramu dla sygnału okienkowanego wybranym typem okna
  10. Związek pomiędzy rozdzielczością w dziedzinie częstości a długością sygnału