Laboratorium EEG/AR 1: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
 
(Nie pokazano 58 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
 +
[[Laboratorium_EEG]]/MVAR
 +
 
=Wielokanałowe modele AR=
 
=Wielokanałowe modele AR=
  
 
[[Model autoregresyjny (AR)|Model AR]] opisuje wartość
 
[[Model autoregresyjny (AR)|Model AR]] opisuje wartość
sygnału w chwili <math>t</math> jako kombinację liniową jego wartości
+
sygnału w chwili czasu ''t'' jako kombinację liniową jego wartości
w chwilach poprzednich (oraz szumu). W przypadku wielowymiarowym
+
w chwilach poprzednich oraz szumu.
możemy włączyć do tego opisu wartości wszystkich sygnałów
+
 
<math>s_i</math>, czyli wektora
+
<math>X(t)=\sum_{j=1}^p {A(j)X(t-j)}+E(t)
<math>\vec{s}(t)</math>. Wielozmienny model AR (MVAR, ''multivariate
+
</math>
autoregressive'') można wówczas opisać wzorem:  
+
 
 +
Wzór powyższy może posłużyć do jednoczesnego opisu wielu sygnałów tworzących układ wielokanałowy. Mamy wtedy (dla ''k'' kanałów):
  
 
<math>
 
<math>
\vec{s}(t)=\sum_{i=1}^p A(i) \vec{s}(t-i) + \vec{\epsilon}(t) ,
+
\let\hdots \dots
</math>  
+
X(t)=\left( \begin{array}{c} X_1(t)\\X_2(t)\\ \vdots\\X_k(t) \end{array}\right),\ E(t)=\left( \begin{array}{c} E_1(t)\\E_2(t)\\ \vdots\\E_k(t) \end{array}\right),\ A(j)=
 +
\left( \begin{array}{cccc} A_{11}(j) & A_{12}(j) & \hdots & A_{1k}(j)\\
 +
A_{21}(j) & A_{22}(j) & \hdots & A_{2k}(j)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\A_{k1}(j) & A_{k2}(j) & \hdots & A_{kk}(j)
 +
\end{array}\right)
 +
</math>
 +
 
 +
Uzyskujemy w ten sposób tzw. model wielokanałowy (wielozmienny, ang. ''multichannel'', ''multivariate'', MVAR). Należy odróżniać taki model od wersji wielowymiarowej, w której opisywany proces ''X'' zależy od wielu zmiennych, np. w wersji dwuwymiarowej szukalibyśmy ''X''(''x'', ''y''). Modelami wielowymiarowymi nie będziemy się tu zajmować.
  
gdzie <math>\vec{\epsilon}(t)</math> będzie wektorem
+
Podobnie jak w przypadku jednokanałowym możemy przetransformować model do przestrzeni częstości uzyskując zależność
szumów, zaś <math>A(i)</math> będą macierzami współczynników modelu.
 
Przechodząc do przestrzeni częstości otrzymamy:
 
  
 
<math>
 
<math>
\vec{s}(\omega)=A^{-1}(\omega)\vec{\epsilon}(\omega)=H(\omega)\vec{\epsilon}(\omega),
+
A(f)X(f)=E(f)
</math>  
+
</math>
  
gdzie <math>H(\omega)</math> jest macierzą przejścia.  MVAR jest modelem typu "czarna skrzynka", gdzie na wejściu występują szumy, na wyjściu sygnały, a system jest opisany przez macierz przejścia. Zawiera on informacje o własnościach widmowych sygnałów i związkach między nimi.
+
gdzie, podobnie jak poprzednio, odpowiednie wielkości stają się wektorami ''k''-wierszowymi i macierzami rozmiaru ''k''&times;''k'':
  
Na podstawie macierzy <math>H(\omega)</math> można obliczyć macierz
+
<math>
gęstości widmowej zawierającą widma mocy dla pojedynczych kanałów jak
+
X(f)=\left( \begin{array}{c} X_1(f)\\X_2(f)\\ \vdots\\X_k(f) \end{array}\right),\ E(f)=\left( \begin{array}{c} E_1(f)\\E_2(f)\\ \vdots\\E_k(f) \end{array}\right),\ A(f)=\left( \begin{array}{cccc} A_{11}(f) & A_{12}(f) & \hdots & A_{1k}(f)\\
również funkcje wzajemnej gęstości mocy pomiędzy kanałami.  Stosując
+
A_{21}(f) & A_{22}(f) & \hdots & A_{2k}(f)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\A_{k1}(f) & A_{k2}(f) & \hdots & A_{kk}(f)
tego typu podejście, w którym wszystkie sygnały generowane przez
+
\end{array}\right)
pewien proces są rozpatrywane jednocześnie, można policzyć z macierzy
+
</math>
spektralnej nie tylko koherencje zwykłe pomiędzy dwoma kanałami, ale
 
również koherencje wielorakie opisujące związek danego kanału z
 
pozostałymi i koherencje cząstkowe opisujące bezpośrednie związki
 
między dwoma kanałami po usunięciu wpływu pozostałych kanałów. W
 
przypadku gdy pewien kanał 1 będzie wpływał na kanały 2 i 3,
 
obliczając koherencję zwykłą znajdziemy związek między 2 oraz 3,
 
chociaż nie są one ze sobą bezpośrednio powiązane, natomiast
 
koherencja cząstkowa nie wykaże związku między nimi.
 
  
Macierz <math>H(\omega)</math> jest niesymetryczna, a jej wyrazy
+
Mnożąc powyższe równanie lewostronnie przez macierz ''A''<sup>&minus;1</sup> otrzymujemy
pozadiagonalne mają sens przyczynowości Grangera, co oznacza, że
 
uwzględnienie wcześniejszej informacji zawartej w jednym z sygnałów
 
zmniejsza błąd predykcji drugiego sygnału. Opierając się na tej
 
własności zdefiniowano Kierunkową Funkcję Przejścia (DTF, directed
 
transfer function) jako znormalizowany element pozadiagonalny
 
<math>H(\omega)</math>.  DTF opisuje kierunek propagacji i skład
 
widmowy rozchodzących się sygnałów.
 
  
Otrzymamy w ten sposób całościowy opis zmian wszystkich sygnałów
+
<math>
jednocześnie.  Co ciekawe, obliczona na tej podstawie funkcja
+
X(f)=A^{-1}(f)E(f)=H(f)E(f)
charakteryzująca zależności między sygnałami <math>s_i</math> (funkcja
+
</math>
przejścia) nie jest symetryczna, w przeciwieństwie do
 
np. korelacji. Dzięki temu może służyć wnioskowaniu nie tylko o sile
 
zależności między poszczególnymi sygnałami składowymi, ale też o
 
kierunku przepływu informacji między nimi.  W przybliżeniu odpowiada
 
to informacji, w którym z sygnałów struktury odpowiadające danej
 
częstości pojawiają się wcześniej.
 
  
 +
Macierz ''H'' nazywana jest macierzą przejścia (ang. ''transfer matrix'') modelu.
  
<references/>
+
=Przyczynowość=
  
=Przyczynowość=
+
Aby móc efektywnie opisywać zależności przyczynowe między sygnałami musimy w matematyczny sposób opisać, w jaki sposób tego typu zależności rozumiemy. W przypadku sygnałów biomedycznych będziemy musieli uwzględnić ich stochastyczny charakter. Zakładamy również, że na wartość danych w chwili obecnej mogą wpływać jedynie czynniki z chwil poprzednich (skutek nie może wyprzedzać przyczyny).
  
 
==Przyczynowość Grangera==
 
==Przyczynowość Grangera==
 +
Szeroko stosowaną definicją przyczynowości między sygnałami jest definicja podana przez Grangera (Clive Granger, ekonomista i matematyk amerykański). Bazuje ona na przewidywalności szeregów czasowych. Wyobraźmy sobie, że próbujemy przewidzieć wartość sygnału (szeregu czasowego) ''X'' w chwili czasu ''t'' używając wartości tego samego sygnału zmierzonych w chwilach poprzednich, wziętych z pewnymi współczynnikami ''A'':
 +
 +
<math>
 +
X(t)=\sum_{j=1}^\infty{A(j)X(t-j)}+E(t)
 +
</math>
 +
 +
W powyższym wzorze wielkość ''E''(''t'') jest uzyskanym przez nas błędem dopasowania.
 +
 +
Spróbujmy teraz przewidzieć wartość ''X''(''t''), ale wzbogacając formułę po prawej stronie poprzednimi wartości innego sygnału ''Y''
 +
 +
<math>
 +
X(t)=\sum_{j=1}^\infty{A(j)X(t-j)}+\sum_{j=1}^\infty{B(j)Y(t-j)}+N(t)
 +
</math>
 +
 +
Uzyskujemy nowy błąd dopasowania ''N''. Zasada sformułowana przez Grangera mówi, że jeśli po dodaniu poprzednich próbek drugiego sygnału nasze przewidywanie sygnału pierwszego się poprawiło, to kanał drugi (''Y'') jest przyczynowym dla pierwszego (''X''). Matematycznie jakość predykcji badamy porównując wariancje szumów ''N'' i ''E'':
 +
* jeśli var(''N'') < var(''E'') to ''Y'' jest przyczynowy dla ''X''.
 +
 +
Tak rozumianą relację przyczynowości między sygnałami nazywamy przyczynowością Grangera (lub przyczynowością w sensie Grangera, ang. ''Granger causality'').
 +
 +
Zauważmy, że predykcja nie pogorszy się (pierwotne wyrażenie z poprzednimi wartościami ''X'' wciąż we wzorze jest), może albo pozostać bez zmian (jeśli ''Y'' nie ma nic wspólnego z ''X'') albo się poprawić.
  
 
==Funkcja DTF==
 
==Funkcja DTF==
 +
 +
W procesie dopasowywania współczynników modelu AR staramy się je tak dobrać, aby jak najlepiej opisać nasz sygnał, czyli aby jak najmniejsza część wariancji sygnału zostawała dla składowej losowej ''E''(''t''). Możemy więc interpretować tę czynność jak w przypadku przewidywania wartości sygnału ''X'' na podstawie jego poprzednich wartości, a składową losową traktować jak błąd predykcji. Tak więc na podstawie badania współczynników dopasowanego modelu możemy wnioskować o zależnościach przyczynowych w naszych danych (wielokanałowych).
 +
 +
Załóżmy, że dla układu dwukanałowego dopasowaliśmy model AR rzędu 1 otrzymując
 +
 +
<math>\left( \begin{array}{c} X_1(t)\\X_2(t) \end{array}\right)=
 +
\left( \begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12}\\
 +
0 & a_{22} \end{array}\right)
 +
\left( \begin{array}{c} X_1(t-1)\\X_2(t-1) \end{array}\right)
 +
+\left( \begin{array}{c} E_1(t)\\E_2(t) \end{array}\right)
 +
</math>
 +
 +
Analiza współczynników dopasowanego modelu również dostarcza nam informacji o zależnościach między sygnałami w analizowanym zestawie. Obecność niezerowego współczynnika ''a''<sub>12</sub> oznacza, że poprzednie próbki sygnału ''X''<sub>2</sub> mają wpływ na bieżącą próbkę sygnału ''X''<sub>1</sub>. Natomiast
 +
współczynnik ''a''<sub>21</sub> wynosi 0, widzimy więc, że poprzednie próbki sygnału ''X''<sub>1</sub> nie wpływają na bieżącą próbkę sygnału ''X''<sub>2</sub>. Wnioskujemy więc, że w naszym układzie występuje wpływ ''X''<sub>2</sub>&rarr;''X''<sub>1</sub>, a nie ma wpływu ''X''<sub>1</sub>&rarr;''X''<sub>2</sub>. Widzimy również, że każdy kierunek możliwego wpływu jest niezależny od drugiego i mogą wystąpić każdy osobno lub oba równocześnie, zależnie od charakteru danych. Tego typu zależności nie bylibyśmy w stanie wykryć posługując się np. analizą korelacji.
 +
 +
Informacja zawarta we współczynnikach modelu ''A'' mówi nam o zależnościach w dziedzinie czasu. Aby móc coś powiedzieć o zależnościach w dziedzinie częstości wykorzystamy macierz przejścia ''H'' modelu AR wyrażonego w dziedzinie częstości:
 +
 +
<math>
 +
X(f)=A^{-1}(f)E(f)=H(f)E(f)
 +
</math>
 +
 +
Macierz ''H'' produkuje z transformat Fouriera sygnałów szumowych (posiadających z definicji widmo płaskie, niezależne od częstości) widmo badanych sygnałów. Zawiera więc ona potrzebną nam informację o zależnościach miedzy naszymi sygnałami w dziedzinie częstości. Jest to macierz niesymetryczna, jej element ''H<sub>ij</sub>''(''f'') mówi o intensywności wpływu sygnału ''X<sub>j</sub>'' na sygnał ''X<sub>i</sub>'' w częstości ''f''.
 +
 +
Z elementów macierzy ''H'' zbudowana jest kierunkowa funkcja przejścia (ang. ''directed transfer function'', DTF). Istnieje kilka wariantów tej funkcji, poniżej prezentowane są wzory opisujące wersję znormalizowaną i nieznormalizowaną.
  
 
Wersja znormalizowana
 
Wersja znormalizowana
Linia 70: Linia 101:
 
Wersja nieznormalizowana
 
Wersja nieznormalizowana
 
* <math>\mathrm{NDTF}_{ij}(f)=\mathrm{NDTF}_{j\rightarrow i}(f)=\left| H_{ij}(f) \right|^2</math>
 
* <math>\mathrm{NDTF}_{ij}(f)=\mathrm{NDTF}_{j\rightarrow i}(f)=\left| H_{ij}(f) \right|^2</math>
 +
 +
Wersja nieznormalizowana to po prostu kwadrat modułu odpowiedniego elementu macierzy ''H''. Jego wartość jest wprost proporcjonalna do intensywności związku między sygnałami; zależy ona od wariancji danych i może być dowolnie duża. Wersja znormalizowana opisuje stosunek wpływu z kanału o indeksie ''j'' do kanału o indeksie ''i'' (w częstości ''f'') w stosunku do wszystkich wpływów do kanału o indeksie ''i'' (w tej częstości). W ten sposób wartość ta jest znormalizowana do przedziału [0, 1].
 +
 +
Dla obu wersji funkcji DTF wartości bliskie zeru mówią o braku związku między danymi sygnałami.
 +
 +
Zauważmy jeszcze, że model AR traktuje wszystkie kanały modelowanego układu na raz (jednocześnie). Jest to sytuacja zupełnie inna niż w przypadku badania każdej pary kanałów osobno.
  
 
=Ćwiczenia=
 
=Ćwiczenia=
Linia 75: Linia 112:
 
==Wstęp do ćwiczeń==
 
==Wstęp do ćwiczeń==
  
Do ćwiczeń w tym rozdziale używać będziemy zestawu danych, które służyły w poprzednim rozdziale do wyznaczania komponentów ICA. Aby dostosować je do naszych celów dokonamy na nich następujących operacji:
+
Do ćwiczeń w tym rozdziale używać będziemy zestawu danych, które służyły w poprzednim rozdziale do wyznaczania komponentów ICA (http://www.fuw.edu.pl/~jarekz/LabEEG/Dane_do_ICA_alfa.tar.gz). Aby dostosować je do naszych celów dokonamy na nich następujących operacji:
 +
* wybierzemy kanały EEG;
 
* zastosujemy montaż do połączonych uszu (kanały A1 i A2);
 
* zastosujemy montaż do połączonych uszu (kanały A1 i A2);
* zmniejszymy częstość próbkowania z 512 do 128 Hz;
+
* zmniejszymy częstość próbkowania z 512 do 128 Hz (stosując antyaliasingowy filtr dolnoprzepustowy funkcją filtfilt i biorąc co czwartą próbkę filtrowanego sygnału);
* przefiltrujemy sygnał górnoprzepustowo z granicą odcięcia 1 Hz (stosując funkcję filtfilt).
+
* przefiltrujemy sygnał (po zmianie) górnoprzepustowo z granicą odcięcia 1 Hz (stosując funkcję filtfilt).
 +
 
 +
Aby dopasować współczynniki modelu MVAR do posiadanych danych użyjemy funkcji <tt>licz_wsp_AR.m</tt> zawartej w pakiecie: [http://www.fuw.edu.pl/~moira/prezentacja/MVAR_Matlab.zip MVAR_Matlab.zip] &mdash; należy go ściągnąć i wypakować do katalogu roboczego. Funkcja ta zwraca współczynniki ''A'' modelu MVAR oraz macierz wariancji szumu ''V''. Aby uzyskać macierz przejścia modelu ''H'' należy zaimplementować samemu procedurę transformacji współczynników do dziedziny częstości (patrz: [http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/Pracownia_EEG/AR_1#Kilka_s.C5.82.C3.B3w_o_transformacji_Z tu]).
 +
 
 +
Przez &bdquo;szum&rdquo; rozumieć będziemy wektor wartości losowych zwracanych przez funkcję <tt>randn</tt>.
  
 
==Ćwiczenie 1==
 
==Ćwiczenie 1==
  
Z zestawu danych do obliczania ICA (poprzedni rozdział) wybierz jeden kanał EEG, zawierający wyraźną czynność alfa. Przytnij wybrany odcinek do długości 2000 próbek.
+
Z zestawu danych do obliczania ICA (poprzedni rozdział) wybierz jeden kanał EEG, zawierający wyraźną czynność alfa.
 +
<br><br>
 +
Przytnij wybrany odcinek do długości 2000 próbek. Podziel wybrany odcinek danych przez ich odchylenie standardowe.
 +
<br><br>UWAGA:
 +
* Sygnał po wycięciu z oryginalnego nagrania musimy jeszcze przefiltrować filtrem górnoprzepustowym (o granicy odcięcia np. 1 Hz) aby z sygnału usunąć składową stałą i inne efekty „płynięcia” o niskich częstościach. Możemy zastosować np. filtr Butterwortha, przyzwyczajajmy się również do filtrowania funkcją <tt>filtfilt</tt>.
 +
* „szum” w opisie konstrukcji drugiego kanału wytwarzamy funkcją <tt>randn</tt>.
 +
* Po skonstruowaniu kanału 2 również dzielimy go przez jego wariancję aby oba sygnały miały jednakową wariancję (jednostkową).
 +
 
 
Wygeneruj dwa zestawy danych:
 
Wygeneruj dwa zestawy danych:
 
* Zestaw 1
 
* Zestaw 1
 
     Kanał 1 to nasz wybrany kanał EEG
 
     Kanał 1 to nasz wybrany kanał EEG
     Kanał 2 = (kanał 1 opóźniony o 1 próbkę)*0,6 + szum
+
     Kanał 2 = (kanał 1 opóźniony o 1 próbkę)*0,6 + szum*0.15
  
 
* Zestaw 2
 
* Zestaw 2
Linia 95: Linia 144:
  
 
==Ćwiczenie 2==
 
==Ćwiczenie 2==
 +
 +
Dla obu zestawów danych z ćwiczenia 1 dopasuj dwukanałowe modele AR dla rzędów od 1 do 10. Sprawdź, ile wynoszą współczynniki ''a''<sub>12</sub> i ''a''<sub>21</sub> dopasowanych modeli AR w dziedzinie czasu dla ''m'' = 1...''p''.
 +
Dla każdego rzędu ''p'' oblicz dla kanałów 1 i 2 oraz 2 i 1 miarę DC [3]:
 +
 +
<math>
 +
\mathrm{DC}_{ij}^2=\sum_{m=1}^p{a_{ij}^2(m)}
 +
</math>
 +
 +
==Ćwiczenie 3==
  
 
* Wygeneruj dwa sygnały sinusoidalne o długości 1000 próbek każdy, o tej samej częstości 32 Hz i częstości próbkowania 128 Hz, ale różnych fazach początkowych.  
 
* Wygeneruj dwa sygnały sinusoidalne o długości 1000 próbek każdy, o tej samej częstości 32 Hz i częstości próbkowania 128 Hz, ale różnych fazach początkowych.  
Linia 103: Linia 161:
 
Ustal optymalny rząd modelu AR (tym razem dwukanałowego) i oblicz macierz gęstości widmowej mocy oraz koherencji między tymi sygnałami. Narysuj moduł i fazę koherencji ''C''<sub>12</sub> i ''C''<sub>21</sub>.
 
Ustal optymalny rząd modelu AR (tym razem dwukanałowego) i oblicz macierz gęstości widmowej mocy oraz koherencji między tymi sygnałami. Narysuj moduł i fazę koherencji ''C''<sub>12</sub> i ''C''<sub>21</sub>.
  
Dla tego zestawu kanałów oblicz i narysuj normalizowaną i nienormalizowaną fukcję DTF.
+
Dla tego zestawu kanałów oblicz i narysuj normalizowaną i nienormalizowaną funkcję DTF.
  
 
Zmień fazę początkową drugiego sygnału. Jak zmienia się funkcja koherencji? Co dzieje się z funkcją DTF?
 
Zmień fazę początkową drugiego sygnału. Jak zmienia się funkcja koherencji? Co dzieje się z funkcją DTF?
  
==Ćwiczenie 3==
+
==Ćwiczenie 4==
 +
Ćwiczenie to opisuje problem tzw. wspólnego źródła. W takiej sytuacji prawdziwa analiza wielokanałowa wykazuje swoją przewagę nad badaniem zależności parami (dla każdej pary kanałów osobno).
  
 
Wygeneruj układ trzech sygnałów w następujący sposób:
 
Wygeneruj układ trzech sygnałów w następujący sposób:
  
 
     jako pierwszego kanału użyj sygnału z ćwiczenia 1;
 
     jako pierwszego kanału użyj sygnału z ćwiczenia 1;
     sygnał_w_drugim_kanale(t) = 0,4 * sygnał_z_pierwszego_kanału(t−1) + szum1;
+
     sygnał_w_drugim_kanale(t) = 0,4 * sygnał_z_pierwszego_kanału(t−1) + 0,4 * szum1;
     sygnał_w_trzecim_kanale(t) = 0,3 * sygnał_z_pierwszego_kanału(t−2) + szum2.
+
     sygnał_w_trzecim_kanale(t) = 0,3 * sygnał_z_pierwszego_kanału(t−2) + 0,4 * szum2.
  
 
Oblicz macierz koherencji zwyczajnych dla tego układu i na ich podstawie wyznacz zależności między kanałami. Powtórz to samo dla koherencji cząstkowych.
 
Oblicz macierz koherencji zwyczajnych dla tego układu i na ich podstawie wyznacz zależności między kanałami. Powtórz to samo dla koherencji cząstkowych.
  
 
Oblicz dla tego zestawu danych funkcje DTF.
 
Oblicz dla tego zestawu danych funkcje DTF.
 +
 +
Oblicz funkcję DTF tylko dla kanałów 2 i 3 (model dwukanałowy). Czym różni się wynik od odpowiedniej funkcji dla układu wszystkich trzech kanałów?
  
 
Wyniki wszystkich obliczeń przedstaw na rysunkach.
 
Wyniki wszystkich obliczeń przedstaw na rysunkach.
  
==Ćwiczenie 4==
+
==Ćwiczenie 5==
 +
 
 +
Oblicz funkcje DTF dla wszystkich kanałów EEG z przygotowanego zestawu danych do ICA (dla pełnej długości w czasie każdego kanału). Zaobserwuj przepływy w paśmie częstości alfa.
 +
 
 +
==Ćwiczenie 6==
  
Oblicz funkcje DTF dla wszystkich kanałów EEG z przygotowanego zestawu danych do ICA (dla pełnej długości w czasie każdego kanału).
+
Oblicz funkcje DTF dla sygnałów zebranych podczas eksperymentu z ruchu palcem (Pracownia EEG: https://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/Pracownia_EEG/ERDS#Cwiczenia). Do analizy wybierz kanały położone nad korą ruchową rąk lewej i prawej: C3, Cz, C4, F3, F4. Oblicz wyniki dla poszczególnych realizacji eksperymentu, a następnie je uśrednij po realizacjach. Porównaj przepływy dla okresu referencyjnego (&minus;4..&minus;2 s) oraz dla okresu po ruchu (+0,5..+2,5 s).
 +
Porównaj również wyniki dla normalizowanej i nienormalizowanej wersji funkcji DTF.  
  
==Polecenie ==
+
Podziel cały wybrany odcinek danych eksperymentalnych (&minus;5..+5 s) na okna o długości 1 sekundy nakładające się na siebie z zakładką 0,5 s. Policz dla każdego okna nienormalizowane funkcje DTF (uśredniając po realizacjach). Narysuj otrzymane wyniki w postaci macierzy map czas-częstość obrazujących zmiany intensywności przepływów w czasie.
  
Zaimplementuj funkcję obliczającą koherencję dla pary kanałów.
+
=Literatura=
<!--Niech argumentami tej funkcji będą dwa wektory zawierające sygnały, zakres częstości, częstość próbkowania. -->
+
* Kamiński M, Blinowska KJ. A new method of the description of the information flow in brain structures. Biol Cybern 1991; 65:203–10.
Oblicz i narysuj funkcję koherencji dla kolejnych par kanałów (tych samych co w zadaniu 3). Wyniki zaprezentuj w postaci kwadratowej macierzy rysunków. Ponieważ koherencja jest funkcją zespoloną, dobrze jest zaprezentować osobno jej wartość i fazę. Uzyskane wartości bezwzględne koherencje narysuj nad przekątną tej macierzy, a fazę pod przekątną. W celu obliczenia modułu koherencji i jej fazy wykorzystaj wzór 36 (wygenerowane sygnały należy podzielić na pewną liczbę odcinków)
+
* Granger CWJ. Investigating causal relations in by econometric models and crossspectral methods. Econometrica 1969; 37:424–38.
 +
* Kamiński M, Ding M, Truccolo W, Bressler S. Evaluating causal relations in neural systems: Granger causality, directed transfer function and statistical assessment of significance. Biol Cybern 2001; 85:145–57.

Aktualna wersja na dzień 08:51, 25 maj 2022

Laboratorium_EEG/MVAR

Wielokanałowe modele AR

Model AR opisuje wartość sygnału w chwili czasu t jako kombinację liniową jego wartości w chwilach poprzednich oraz szumu.

[math]X(t)=\sum_{j=1}^p {A(j)X(t-j)}+E(t) [/math]

Wzór powyższy może posłużyć do jednoczesnego opisu wielu sygnałów tworzących układ wielokanałowy. Mamy wtedy (dla k kanałów):

[math] \let\hdots \dots X(t)=\left( \begin{array}{c} X_1(t)\\X_2(t)\\ \vdots\\X_k(t) \end{array}\right),\ E(t)=\left( \begin{array}{c} E_1(t)\\E_2(t)\\ \vdots\\E_k(t) \end{array}\right),\ A(j)= \left( \begin{array}{cccc} A_{11}(j) & A_{12}(j) & \hdots & A_{1k}(j)\\ A_{21}(j) & A_{22}(j) & \hdots & A_{2k}(j)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\A_{k1}(j) & A_{k2}(j) & \hdots & A_{kk}(j) \end{array}\right) [/math]

Uzyskujemy w ten sposób tzw. model wielokanałowy (wielozmienny, ang. multichannel, multivariate, MVAR). Należy odróżniać taki model od wersji wielowymiarowej, w której opisywany proces X zależy od wielu zmiennych, np. w wersji dwuwymiarowej szukalibyśmy X(x, y). Modelami wielowymiarowymi nie będziemy się tu zajmować.

Podobnie jak w przypadku jednokanałowym możemy przetransformować model do przestrzeni częstości uzyskując zależność

[math] A(f)X(f)=E(f) [/math]

gdzie, podobnie jak poprzednio, odpowiednie wielkości stają się wektorami k-wierszowymi i macierzami rozmiaru k×k:

[math] X(f)=\left( \begin{array}{c} X_1(f)\\X_2(f)\\ \vdots\\X_k(f) \end{array}\right),\ E(f)=\left( \begin{array}{c} E_1(f)\\E_2(f)\\ \vdots\\E_k(f) \end{array}\right),\ A(f)=\left( \begin{array}{cccc} A_{11}(f) & A_{12}(f) & \hdots & A_{1k}(f)\\ A_{21}(f) & A_{22}(f) & \hdots & A_{2k}(f)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\A_{k1}(f) & A_{k2}(f) & \hdots & A_{kk}(f) \end{array}\right) [/math]

Mnożąc powyższe równanie lewostronnie przez macierz A−1 otrzymujemy

[math] X(f)=A^{-1}(f)E(f)=H(f)E(f) [/math]

Macierz H nazywana jest macierzą przejścia (ang. transfer matrix) modelu.

Przyczynowość

Aby móc efektywnie opisywać zależności przyczynowe między sygnałami musimy w matematyczny sposób opisać, w jaki sposób tego typu zależności rozumiemy. W przypadku sygnałów biomedycznych będziemy musieli uwzględnić ich stochastyczny charakter. Zakładamy również, że na wartość danych w chwili obecnej mogą wpływać jedynie czynniki z chwil poprzednich (skutek nie może wyprzedzać przyczyny).

Przyczynowość Grangera

Szeroko stosowaną definicją przyczynowości między sygnałami jest definicja podana przez Grangera (Clive Granger, ekonomista i matematyk amerykański). Bazuje ona na przewidywalności szeregów czasowych. Wyobraźmy sobie, że próbujemy przewidzieć wartość sygnału (szeregu czasowego) X w chwili czasu t używając wartości tego samego sygnału zmierzonych w chwilach poprzednich, wziętych z pewnymi współczynnikami A:

[math] X(t)=\sum_{j=1}^\infty{A(j)X(t-j)}+E(t) [/math]

W powyższym wzorze wielkość E(t) jest uzyskanym przez nas błędem dopasowania.

Spróbujmy teraz przewidzieć wartość X(t), ale wzbogacając formułę po prawej stronie poprzednimi wartości innego sygnału Y

[math] X(t)=\sum_{j=1}^\infty{A(j)X(t-j)}+\sum_{j=1}^\infty{B(j)Y(t-j)}+N(t) [/math]

Uzyskujemy nowy błąd dopasowania N. Zasada sformułowana przez Grangera mówi, że jeśli po dodaniu poprzednich próbek drugiego sygnału nasze przewidywanie sygnału pierwszego się poprawiło, to kanał drugi (Y) jest przyczynowym dla pierwszego (X). Matematycznie jakość predykcji badamy porównując wariancje szumów N i E:

 • jeśli var(N) < var(E) to Y jest przyczynowy dla X.

Tak rozumianą relację przyczynowości między sygnałami nazywamy przyczynowością Grangera (lub przyczynowością w sensie Grangera, ang. Granger causality).

Zauważmy, że predykcja nie pogorszy się (pierwotne wyrażenie z poprzednimi wartościami X wciąż we wzorze jest), może albo pozostać bez zmian (jeśli Y nie ma nic wspólnego z X) albo się poprawić.

Funkcja DTF

W procesie dopasowywania współczynników modelu AR staramy się je tak dobrać, aby jak najlepiej opisać nasz sygnał, czyli aby jak najmniejsza część wariancji sygnału zostawała dla składowej losowej E(t). Możemy więc interpretować tę czynność jak w przypadku przewidywania wartości sygnału X na podstawie jego poprzednich wartości, a składową losową traktować jak błąd predykcji. Tak więc na podstawie badania współczynników dopasowanego modelu możemy wnioskować o zależnościach przyczynowych w naszych danych (wielokanałowych).

Załóżmy, że dla układu dwukanałowego dopasowaliśmy model AR rzędu 1 otrzymując

[math]\left( \begin{array}{c} X_1(t)\\X_2(t) \end{array}\right)= \left( \begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12}\\ 0 & a_{22} \end{array}\right) \left( \begin{array}{c} X_1(t-1)\\X_2(t-1) \end{array}\right) +\left( \begin{array}{c} E_1(t)\\E_2(t) \end{array}\right) [/math]

Analiza współczynników dopasowanego modelu również dostarcza nam informacji o zależnościach między sygnałami w analizowanym zestawie. Obecność niezerowego współczynnika a12 oznacza, że poprzednie próbki sygnału X2 mają wpływ na bieżącą próbkę sygnału X1. Natomiast współczynnik a21 wynosi 0, widzimy więc, że poprzednie próbki sygnału X1 nie wpływają na bieżącą próbkę sygnału X2. Wnioskujemy więc, że w naszym układzie występuje wpływ X2X1, a nie ma wpływu X1X2. Widzimy również, że każdy kierunek możliwego wpływu jest niezależny od drugiego i mogą wystąpić każdy osobno lub oba równocześnie, zależnie od charakteru danych. Tego typu zależności nie bylibyśmy w stanie wykryć posługując się np. analizą korelacji.

Informacja zawarta we współczynnikach modelu A mówi nam o zależnościach w dziedzinie czasu. Aby móc coś powiedzieć o zależnościach w dziedzinie częstości wykorzystamy macierz przejścia H modelu AR wyrażonego w dziedzinie częstości:

[math] X(f)=A^{-1}(f)E(f)=H(f)E(f) [/math]

Macierz H produkuje z transformat Fouriera sygnałów szumowych (posiadających z definicji widmo płaskie, niezależne od częstości) widmo badanych sygnałów. Zawiera więc ona potrzebną nam informację o zależnościach miedzy naszymi sygnałami w dziedzinie częstości. Jest to macierz niesymetryczna, jej element Hij(f) mówi o intensywności wpływu sygnału Xj na sygnał Xi w częstości f.

Z elementów macierzy H zbudowana jest kierunkowa funkcja przejścia (ang. directed transfer function, DTF). Istnieje kilka wariantów tej funkcji, poniżej prezentowane są wzory opisujące wersję znormalizowaną i nieznormalizowaną.

Wersja znormalizowana

 • [math]\mathrm{DTF}_{ij}(f)=\mathrm{DTF}_{j\rightarrow i}(f)=\frac{\left| H_{ij}(f) \right|^2}{\sum_{m=1}^k{\left| H_{im}(f) \right|^2} }[/math]

Wersja nieznormalizowana

 • [math]\mathrm{NDTF}_{ij}(f)=\mathrm{NDTF}_{j\rightarrow i}(f)=\left| H_{ij}(f) \right|^2[/math]

Wersja nieznormalizowana to po prostu kwadrat modułu odpowiedniego elementu macierzy H. Jego wartość jest wprost proporcjonalna do intensywności związku między sygnałami; zależy ona od wariancji danych i może być dowolnie duża. Wersja znormalizowana opisuje stosunek wpływu z kanału o indeksie j do kanału o indeksie i (w częstości f) w stosunku do wszystkich wpływów do kanału o indeksie i (w tej częstości). W ten sposób wartość ta jest znormalizowana do przedziału [0, 1].

Dla obu wersji funkcji DTF wartości bliskie zeru mówią o braku związku między danymi sygnałami.

Zauważmy jeszcze, że model AR traktuje wszystkie kanały modelowanego układu na raz (jednocześnie). Jest to sytuacja zupełnie inna niż w przypadku badania każdej pary kanałów osobno.

Ćwiczenia

Wstęp do ćwiczeń

Do ćwiczeń w tym rozdziale używać będziemy zestawu danych, które służyły w poprzednim rozdziale do wyznaczania komponentów ICA (http://www.fuw.edu.pl/~jarekz/LabEEG/Dane_do_ICA_alfa.tar.gz). Aby dostosować je do naszych celów dokonamy na nich następujących operacji:

 • wybierzemy kanały EEG;
 • zastosujemy montaż do połączonych uszu (kanały A1 i A2);
 • zmniejszymy częstość próbkowania z 512 do 128 Hz (stosując antyaliasingowy filtr dolnoprzepustowy funkcją filtfilt i biorąc co czwartą próbkę filtrowanego sygnału);
 • przefiltrujemy sygnał (po zmianie) górnoprzepustowo z granicą odcięcia 1 Hz (stosując funkcję filtfilt).

Aby dopasować współczynniki modelu MVAR do posiadanych danych użyjemy funkcji licz_wsp_AR.m zawartej w pakiecie: MVAR_Matlab.zip — należy go ściągnąć i wypakować do katalogu roboczego. Funkcja ta zwraca współczynniki A modelu MVAR oraz macierz wariancji szumu V. Aby uzyskać macierz przejścia modelu H należy zaimplementować samemu procedurę transformacji współczynników do dziedziny częstości (patrz: tu).

Przez „szum” rozumieć będziemy wektor wartości losowych zwracanych przez funkcję randn.

Ćwiczenie 1

Z zestawu danych do obliczania ICA (poprzedni rozdział) wybierz jeden kanał EEG, zawierający wyraźną czynność alfa.

Przytnij wybrany odcinek do długości 2000 próbek. Podziel wybrany odcinek danych przez ich odchylenie standardowe.

UWAGA:

 • Sygnał po wycięciu z oryginalnego nagrania musimy jeszcze przefiltrować filtrem górnoprzepustowym (o granicy odcięcia np. 1 Hz) aby z sygnału usunąć składową stałą i inne efekty „płynięcia” o niskich częstościach. Możemy zastosować np. filtr Butterwortha, przyzwyczajajmy się również do filtrowania funkcją filtfilt.
 • „szum” w opisie konstrukcji drugiego kanału wytwarzamy funkcją randn.
 • Po skonstruowaniu kanału 2 również dzielimy go przez jego wariancję aby oba sygnały miały jednakową wariancję (jednostkową).

Wygeneruj dwa zestawy danych:

 • Zestaw 1
  Kanał 1 to nasz wybrany kanał EEG
  Kanał 2 = (kanał 1 opóźniony o 1 próbkę)*0,6 + szum*0.15
 • Zestaw 2
 Kanał 1 to nasz wybrany kanał EEG
 Kanał 2 = szum

Dla obu zestawów danych sprawdź stosując metodę przyczynowości Grangera, który sygnał możemy uznać za przyczynowy dla drugiego sygnału. W tym celu w każdym zestawie dopasuj kolejno jednokanałowe modele AR oraz model dwukanałowy i porównaj otrzymane wariancje szumu.

Ćwiczenie 2

Dla obu zestawów danych z ćwiczenia 1 dopasuj dwukanałowe modele AR dla rzędów od 1 do 10. Sprawdź, ile wynoszą współczynniki a12 i a21 dopasowanych modeli AR w dziedzinie czasu dla m = 1...p. Dla każdego rzędu p oblicz dla kanałów 1 i 2 oraz 2 i 1 miarę DC [3]:

[math] \mathrm{DC}_{ij}^2=\sum_{m=1}^p{a_{ij}^2(m)} [/math]

Ćwiczenie 3

 • Wygeneruj dwa sygnały sinusoidalne o długości 1000 próbek każdy, o tej samej częstości 32 Hz i częstości próbkowania 128 Hz, ale różnych fazach początkowych.
 • Pierwszy sygnał powinien mieć fazę początkową równą 0, drugi sygnał sinusoidalny powinien mieć fazę początkową równą π/4.
 • Do drugiego z sygnałów dodaj małą (o amplitudzie ok 0,2 amplitudy sinusoidy) składową losową (czyli dodatkowy niezależny szum biały).
 • Z tak otrzymanych sygnałów utwórz jeden sygnał dwukanałowy (macierz o rozmiarze (2,1000)).

Ustal optymalny rząd modelu AR (tym razem dwukanałowego) i oblicz macierz gęstości widmowej mocy oraz koherencji między tymi sygnałami. Narysuj moduł i fazę koherencji C12 i C21.

Dla tego zestawu kanałów oblicz i narysuj normalizowaną i nienormalizowaną funkcję DTF.

Zmień fazę początkową drugiego sygnału. Jak zmienia się funkcja koherencji? Co dzieje się z funkcją DTF?

Ćwiczenie 4

Ćwiczenie to opisuje problem tzw. wspólnego źródła. W takiej sytuacji prawdziwa analiza wielokanałowa wykazuje swoją przewagę nad badaniem zależności parami (dla każdej pary kanałów osobno).

Wygeneruj układ trzech sygnałów w następujący sposób:

  jako pierwszego kanału użyj sygnału z ćwiczenia 1;
  sygnał_w_drugim_kanale(t) = 0,4 * sygnał_z_pierwszego_kanału(t−1) + 0,4 * szum1;
  sygnał_w_trzecim_kanale(t) = 0,3 * sygnał_z_pierwszego_kanału(t−2) + 0,4 * szum2.

Oblicz macierz koherencji zwyczajnych dla tego układu i na ich podstawie wyznacz zależności między kanałami. Powtórz to samo dla koherencji cząstkowych.

Oblicz dla tego zestawu danych funkcje DTF.

Oblicz funkcję DTF tylko dla kanałów 2 i 3 (model dwukanałowy). Czym różni się wynik od odpowiedniej funkcji dla układu wszystkich trzech kanałów?

Wyniki wszystkich obliczeń przedstaw na rysunkach.

Ćwiczenie 5

Oblicz funkcje DTF dla wszystkich kanałów EEG z przygotowanego zestawu danych do ICA (dla pełnej długości w czasie każdego kanału). Zaobserwuj przepływy w paśmie częstości alfa.

Ćwiczenie 6

Oblicz funkcje DTF dla sygnałów zebranych podczas eksperymentu z ruchu palcem (Pracownia EEG: https://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/Pracownia_EEG/ERDS#Cwiczenia). Do analizy wybierz kanały położone nad korą ruchową rąk lewej i prawej: C3, Cz, C4, F3, F4. Oblicz wyniki dla poszczególnych realizacji eksperymentu, a następnie je uśrednij po realizacjach. Porównaj przepływy dla okresu referencyjnego (−4..−2 s) oraz dla okresu po ruchu (+0,5..+2,5 s). Porównaj również wyniki dla normalizowanej i nienormalizowanej wersji funkcji DTF.

Podziel cały wybrany odcinek danych eksperymentalnych (−5..+5 s) na okna o długości 1 sekundy nakładające się na siebie z zakładką 0,5 s. Policz dla każdego okna nienormalizowane funkcje DTF (uśredniając po realizacjach). Narysuj otrzymane wyniki w postaci macierzy map czas-częstość obrazujących zmiany intensywności przepływów w czasie.

Literatura

 • Kamiński M, Blinowska KJ. A new method of the description of the information flow in brain structures. Biol Cybern 1991; 65:203–10.
 • Granger CWJ. Investigating causal relations in by econometric models and crossspectral methods. Econometrica 1969; 37:424–38.
 • Kamiński M, Ding M, Truccolo W, Bressler S. Evaluating causal relations in neural systems: Granger causality, directed transfer function and statistical assessment of significance. Biol Cybern 2001; 85:145–57.