Pracownia Sygnałów Bioelektrycznych

Z Brain-wiki


Zasady zaliczenia pracowni

Materiał zajęć jest podzielony na bloki tematyczne. W każdym bloku studenci mają do wykonania zestaw ćwiczeń. Pod koniec każdego bloku przewidziana jest prezentacja uzyskanych wyników.

 1. Wyniki ćwiczeń przedstawiamy w postaci prezentacji komputerowej (OpenOffice, PowerPoint, LibreOffice, Acrobat, itp.); czas trwania — 10, maksymalnie 15 minut.
 2. Należy uwzględnić wyniki wszystkich części ćwiczeń w danym dziale.
 3. Należy zadbać o prawidłową postać wykresów, w tym w szczególności:
  • obecność opisów osi (w miarę możliwości);
  • spójne zakresy osi i skalowanie wykresów;
  • właściwy dobór skali (tak, aby uwidocznić najważniejsze rzeczy);
  • obecność tytułów i innych podpisów ułatwiających zrozumienie prezentowanych treści.
 4. Prezentacja wyników powinna uwzględniać:
  • przypomnienie, co było liczone (i jak, jeśli trzeba);
  • na co należy zwrócić uwagę w prezentowanych wynikach;
  • interpretację wykresów.
   Część z tych informacji można dołożyć do rysunków w postaci krótkich wyjaśnień.
 5. Ocenie podlegają:
  • kompletność prezentacji;
  • czytelność prezentowanych wielkości i zjawisk;
  • merytoryczna poprawność wypowiedzi.
 6. Każdy z powyższych elementów prezentacji będzie oceniany w 10-punktowej skali. Punkty zebrane w ciągu semestru będą przekładać się na ocenę końcową.
 7. Wyniki dodatkowe, ponadprogramowe, są mile widziane i mogą skutkować lepszą oceną.

Materiały

 1. Spotkanie I (Wprowadzenie)
 2. Spotkania II - IV (EKG)
 3. Spotkanie V - VI (EMG)
 4. Spotkanie VII (EOG)
 5. Spotkanie VIII (GSR)
 6. Spotkanie IX (EEG)