STATLAB/Zadanie zaliczeniowe5

Z Brain-wiki

Przepróbkowanie sygnału w dół

Przygotowanie danych

Wygneruj sygnał o długości 2 sekund i przebiegu zadanym wzorem:

[math] x(t) = cos(2*\pi*5*t) + 5*cos(2*\pi*450*t) [/math]

Sygnał wygeneruj z częstością próbkowania 192 000 Hz.

Przepróbkowanie sygnału

Dokonaj przebrókowania sygnału do częstosci 750 Hz (repróbkowanie 256 razy), przeprowadzając je na dwa sposoby:

Metoda A: jednokrotne

Repróbkowania dokonaj w jednym kroku. W tym celu zaprojektuj filtr typu butter rzędu 7. Częstość odcięcia ustaw w częstosci Nyquista docelowej częstości próbkowania. Przefiltruj oryginalny sygnał, a następnie wybierz z przefiltrowanego sygnału co 256 próbkę.

Metoda B: Wielokrotne

Repróbkowania dokonaj wielokrotnie (najlepiej w pętli) w następujących krokach:

  1. Zaprojektuj filtr typu butter i częstości odcięcia k-krotnie niższej niż bieżąca częstości próbkowania i takim samym rzędzie jak w metodzie jednokrotnej. Rozważ k = 2 oraz k = 4.
  2. Przefiltruj sygnał zaprojektowanym filtrem.
  3. Wybierz z przefiltrowanego na końcu sygnału co k-tą próbkę.

Powtórz powtórz powyższą procedurę z odpowiednimi częstosciami próbkowania i częstościami odcięcia aż uzyskasz częstość próbkowania 750 Hz.

Przykład:

  • dla k=2 w pierwszym wywołaniu tej procedury częstość próbkowania wynosi 192 000 Hz, częstość odcięcia 96 000 Hz
  • dla k=4 w pierwszym wywołaniu tej procedury częstość próbkowania wynosi 192 000 Hz, częstość odcięcia 48 000 Hz

Prezentacja wyniku i analiza

Narysuj:

  1. Charakterystyki amplitudowe i fazowe zaprojektowanych w metodzie A i B filtrów.
  2. Narysuj sygnał oryginalny oraz sygnały repróbkowane metodami A i B.
  3. Narysuj widma amplitudowe sygnałów repróbkowanych metodami A i B.
  4. Która metoda repróbkowania dała lepszy wynik ? Uzasadnij wybór.
  5. Czy inny rząd filtru zmienia wynik?