TI/Programowanie dla Fizyków Medycznych:Zadania openCV: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 119: Linia 119:
 
         self.aktualizuj()
 
         self.aktualizuj()
 
         #self.pkt1=[(int(P[0]+self.O[0]), int(P[1]+self.O[1])) for P in self.pkt]
 
         #self.pkt1=[(int(P[0]+self.O[0]), int(P[1]+self.O[1])) for P in self.pkt]
         #self.O1=(int(O[1]),int(O[0]))
+
         #self.O1=(int(O[0]),int(O[1]))
 
          
 
          
 
     def aktualizuj(self):
 
     def aktualizuj(self):
 
         self.pkt1=[(int(P[0]+self.O[0]), int(P[1]+self.O[1])) for P in self.pkt]
 
         self.pkt1=[(int(P[0]+self.O[0]), int(P[1]+self.O[1])) for P in self.pkt]
         self.O1=(int(self.O[1]),int(self.O[0]))
+
         self.O1=(int(self.O[0]),int(self.O[1]))
 
      
 
      
 
     def rysuj (self, im):
 
     def rysuj (self, im):
Linia 130: Linia 130:
 
         for i in range(len(self.pkt1)):
 
         for i in range(len(self.pkt1)):
 
             cv2.line(img, self.pkt1[i-1], self.pkt1[i],(0,0,0),1)
 
             cv2.line(img, self.pkt1[i-1], self.pkt1[i],(0,0,0),1)
             img[self.O1]=(0,0,255)
+
             img[self.O1[1], self.O1[0]]=(0,0,255)
 
         return img
 
         return img
 
              
 
              

Wersja z 11:14, 5 gru 2017

Instalacja Open CV

Dla potrzeb tego zadania każdy powinien stworzyć własne Virtual Enviorment (wirtualne środowisko).

Otwórz terminal. Wejdź do katalogu _work_ (jest w nim dużo miejsca, którego brakuje w Twoim katalogu domowym).

 • cd _work_

Wpisz komendy:

 • virtualenv -p python3 ve
 • source ve/bin/activate

(po tej komendzie powinno sie pojawic ve na poczatku)

 • pip install --upgrade pip
 • pip install opencv-python

Komendę source ve/bin/activate trzeba będzie wywołać za każdym razem, kiedy będziemy zaczynać pracę w tym wirtualnym środowisku. Wychodzi się z niego komendą:

 • deactivate

A spydera w terminalu uruchamia się komendą

 • spyder3

Należy uruchomić go kiedy działa virtualenv. W Tools->Preferences->Console->Advanced Settings należy wybrać Use the following Python interpreter i wpisać tam pełną ścieżkę do mojego _work_/ve/bin/python3.

Podstawowe metody w Open CV

(Tutorial można znaleźć tu: OPENCV)

Wczytanie i wyświetlenie obrazka.

import cv2
import numpy as np
img = cv2.imread('obrazek.jpg', cv2.IMREAD_COLOR) 
#Uwaga! Nie RGB, tylko BGR
#jeśli ma być wczytane w skali szarości wpisz cv2.IMREAD_GRAYSCALE
#jeśli ma być wczytane w oryginalnej skali barw, to cv2.IMREAD_UNCHANGED
  
cv2.namedWindow('image', cv2.WINDOW_NORMAL) 
#ta linijka jest potrzebna, jeśli chcemy, by okienko było rozciągliwe

cv2.imshow('image',img)

k=cv2.waitKey(0) #czas czekania w ms, 0 - czekaj do skutku
print("Wcisnales:", k)
#Sprawdź, co zostanie wypisane, jeśli teraz zamkniesz okienko myszką

cv2.destroyAllWindows()

Na wszelki wypadek, aby zawsze została wykonana komenda zamykająca okienko, również w przypadku pojawienia się błędu w programie, warto użyć słów try: i finally:

import cv2
import numpy as np
try:
  img = cv2.imread('obrazek.jpg',cv2.IMREAD_COLOR)
  cv2.imshow('image',img)
  k=cv2.waitKey(0)
finally:
  cv2.destroyAllWindows()

Sprawdź, jakiego typu obiektem jest img?

Rysowanie

import cv2
import numpy as np
try:
  img = np.zeros([512, 512,3])
  cv2.imshow('image',img)
  k=cv2.waitKey(0)
  cv2.line(img,(0,0),(511,511),(255,0,0),1)
  #tablica, poczatek, koniec, kolor, grubosc
  cv2.imshow('image',img)
  k=cv2.waitKey(0)
  
  img = cv2.rectangle(img,(20,20),(50,100),(0,255,0),3)
  #tablica, jeden rog, przeciwlegly rog, kolor, grubosc linii
  cv2.imshow('image',img)
  k=cv2.waitKey(0)

  font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
  cv2.putText(img,'OpenCV',(0,100), font, 0.5,(255,255,255),1,cv2.LINE_AA)
  #tablica, tekst, polozenie, font, wielkosc, kolor, grubosc linii, typ linii
  cv2.imshow('image',img)
  
  k=cv2.waitKey(0)
finally:
  cv2.destroyAllWindows()

Zadanko na próbę

Napisz pętlę, w której za pomocą klawiszy będzie się zmieniało położenie i wielkość napisu, tak długo aż nie zostanie wciśnięty ENTER lub myszką zamknięte okno.

Zadanie

Obiekt: trójkąt

Zdefiniuj klasę opisującą trójkąt. Powinna mieć następujące pola:

 • Współrzędne wierzchołków względem punktu odniesienia
 • Współrzędne punktu odniesienia na obrazie

Powinna zawierać następujące metody:

 • Konstruktor __init__, któremu jako parametry przekazywane jest początkowe położenie punktu odniesienia i wierzchołków
 • Narysowanie trójkąta na obrazie przekazanym jako parametr
 • Sprawdzenie, czy punkt o danych współrzędnych znajduje się wewnątrz lub na brzegu trójkąta
 • Sprawdzenie, czy trójkąt dotyka lub wychodzi poza krawędź obrazu, a jeśli tak, to którą
 • Zmiana położenia (translacja) punktu odniesienia o wektor
 • Ustawienie nowego położenia punktu odniesienia
 • Obrót trójkąta wokół punktu odniesienia o zadany kąt

Dla ułatwienia poniżej kod, od którego można zacząć pisanie programu lub się na nim wzorować.

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Sun Dec 3 15:30:22 2017

@author: jginter
"""
import cv2
import numpy as np


class trojkat (object):
  def __init__ (self,A,B,C,O):
    self.pkt=[A,B,C]
    self.O=list(O)
    self.pkt1=self.pkt.copy()
    self.aktualizuj()
    #self.pkt1=[(int(P[0]+self.O[0]), int(P[1]+self.O[1])) for P in self.pkt]
    #self.O1=(int(O[0]),int(O[1]))
    
  def aktualizuj(self):
    self.pkt1=[(int(P[0]+self.O[0]), int(P[1]+self.O[1])) for P in self.pkt]
    self.O1=(int(self.O[0]),int(self.O[1]))
  
  def rysuj (self, im):
    #w,h=img.shape[:2]
    img=im.copy()
    for i in range(len(self.pkt1)):
      cv2.line(img, self.pkt1[i-1], self.pkt1[i],(0,0,0),1)
      img[self.O1[1], self.O1[0]]=(0,0,255)
    return img
      
  def translacja (self, W):
    self.O[0]+=W[0]
    self.O[1]+=W[1]
    self.aktualizuj()

  def idzdo (self, P) :      
    self.O=P.copy()
    self.aktualizuj()
    
try:
  img0=np.zeros([400,400,3], dtype='uint8')+np.array([255, 250, 140], dtype='uint8')
  img1=cv2.imread("clouds.jpg")
  Tr=trojkat((-10,10),(10,10),(0,-10),(50,200))
  img=Tr.rysuj(img0)
  
  cv2.imshow('Obrazek 0', img)
  k=-1
  t=0.0
  cv2.waitKey(0)
  while k<0:
    Tr.idzdo([200+50*np.sin(t), 200+50*np.cos(t)])
    t+=0.01
    img=Tr.rysuj(img1)
    cv2.imshow('Obrazek 1', img)
    k=cv2.waitKey(10)
        
    
finally:
  cv2.destroyAllWindows()

Obiekt: figura

Zdefiniuj klasę opisującą figurę złożoną z wielu trójkątów. Powinna mieć podobne pola i metody jak trójkąt, ale być tworzona nie jako zbiór trzech punktów, tylko jako zbiór wielu trójkątów. Powinna zawierać metodę dodawania nowego trójkąta.

W oparciu o tę klasę zdefiniuj piłkę. Napisz taki program, by piłka odbijała się od ścianek obrazu i zatrzymała się, kiedy dotknie jakiegoś specjalnego punktu.