TI/Programowanie dla Fizyków Medycznych:Zadania openCV

Z Brain-wiki

Instalacja Open CV

Dla potrzeb tego zadania każdy powinien stworzyć własne Virtual Enviorment (wirtualne środowisko).

Otwórz terminal. Wejdź do katalogu __work__ (jest w nim dużo miejsca, którego brakuje w Twoim katalogu domowym).

 • cd __work__

Wpisz komendy:

 • virtualenv -p python3 ve
 • source ve/bin/activate

(po tej komendzie powinno sie pojawic ve na poczatku)

 • pip install --upgrade pip
 • pip install opencv-python

Komendę source ve/bin/activate trzeba będzie wywołać za każdym razem, kiedy będziemy zaczynać pracę w tym wirtualnym środowisku. Wychodzi się z niego komendą:

 • deactivate

A spydera w terminalu uruchamia się komendą

 • spyder3

Podstawowe metody w Open CV

Wczytanie i wyświetlenie obrazka.

import cv2
import numpy as np
img = cv2.imread('obrazek.jpg', cv2.IMREAD_COLOR) 
#Uwaga! Nie RGB, tylko BGR
#jeśli ma być wczytane w skali szarości wpisz cv2.IMREAD_GRAYSCALE
#jeśli ma być wczytane w oryginalnej skali barw, to cv2.IMREAD_UNCHANGED
  
cv2.namedWindow('image', cv2.WINDOW_NORMAL) 
#ta linijka jest potrzebna, jeśli chcemy, by okienko było rozciągliwe

cv2.imshow('image',img)

k=cv2.waitKey(0)
print("Wcisnales:", k)
#Sprawdź, co zostanie wypisane, jeśli teraz zamkniesz okienko myszką

cv2.destroyAllWindows()

Na wszelki wypadek, aby zawsze została wykonana komenda zamykająca okienko, również w przypadku pojawienia się błędu w programie, warto użyć słów try: i finally: <source lang="python"> import cv2 import numpy as np try:

  img = cv2.imread('obrazek.jpg',cv2.IMREAD_COLOR)
  cv2.imshow('image',img)
  k=cv2.waitKey(0)
  cv2.imshow('image',img)
  k=cv2.waitKey(0)

finally:

  cv2.destroyAllWindows()