Terminy referatów w semestrze letnim 2014/15

Z Brain-wiki
Wersja z dnia 07:43, 21 maj 2015 autorstwa Magdaz (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "=Terminy referatów w semestrze letnim 2014/2015:= ;26 luty 2015: # <span style="color:black"> </span> # <span style="color:black"> </span> # <span style="color:black"...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Terminy referatów w semestrze letnim 2014/2015:

26 luty 2015

marzec

5 marzec 2015
12 marzec 2015
 • LISTA A:
  • K. Frey (15): Metale, półprzewodniki
  • J. Pełka (13): Prawo Coulomba, prawo Gaussa, potencjał pola elektrycznego
  • A. Porowska (5): Zasady zachowania w fizyce
  • M. Rodak (26): Oscylator harmoniczny: drgania swobodne, tłumione i wymuszone oraz zjawisko rezonansu
  • M. Winkowski (6): Oddziaływania fundamentalne: nośniki i zasięg oddziaływania, ładunki
 • LISTA B:
  • K. Wichlińska (31): Rodzaje praw autorskich i zasady ich przenoszenia
  • E. Leszczuk (4): Kompresja stratna i bezstratna
19 marzec 2015
 1. Paweł Stasiński
 2. Krystyna Karbarczyk
 • LISTA A:
  • E. Leszczuk (32): Ciepło, procesy wymiany ciepła
  • R .Jurczak (25): Ruch okresowy (parametry); rozkład na drgania proste (analiza Fouriera)
  • U.Oleszek (21): Obwody LC i RLC: drgania, drgania tłumione i wymuszone oraz zjawisko rezonansu
  • A. Krześniak (28): Prawa odbicia i załamania fal na granicy ośrodków
 • LISTA B:
  • J.Pełka (10): Gęstość energii sygnałów w przestrzeni czas-częstość
  • D. Gołaszewska (5): Grafika rastrowa i wektorowa
  • E. Godlewski (32): Zasady ochrony danych osobowych i prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
26 marzec 2015
 1. Magdalena Garbacz
 2. Adam Spyra
 3. Karol Karcz
 • LISTA A:
  • A.Spyra (29): Zjawisko Dopplera dla różnych rodzajów fal (akustycznych i elektromagnetycznych w próżni)
  • M. Garbacz (34): Równanie stanu gazu doskonałego, przemiany gazowe, molowe ciepła właściwe gazów
  • D. Gołaszewska (27): Rozkład drgań układów o wielu stopniach swobody (np. układu punktów materialnych połączonych sprężynami) na drgania własne
  • A. Gendek (30): Spójność, dyfrakcja i interferencja fal: dyfrakcja na pojedynczej szczelinie, doświadczenie Younga, siatka dyfrakcyjna
 • LISTA B:
  • P. Gliniecki (12): System liniowy niezmienniczy w czasie - definicja i własności
  • A.Gendek (15): Centralne Twierdzenie Graniczne

kwiecień

9 kwiecień 2015
 1. Mateusz Winkowski
 2. Justyna Gula
 • LISTA A
  • K. Wichlińska (7): Zasady dynamiki Newtona i granice ich stosowalności
  • M. Cudny (18): Siła Lorentza i ruch cząstek naładowanych w polach elektrycznym i magnetycznym
  • M. Filipek (31): Równowaga termiczna i temperatura; skale temperatury
  • E. Godlewski (33): Promieniowanie cieplne ciał: współczynniki absorpcji i emisji promieniowania, ciało doskonale czarne, prawo przesunięć Wiena, prawo Stefana-Boltzmanna
16 kwiecień 2015
 1. Rafał Jurczak
 2. Oleszek Ula
 3. Klaudia Żarłok
 • LISTA A
  • J. Gula (2): Jednoczesność zdarzeń w szczególnej teorii względności
  • M. Geryszewska (10): Prawa Keplera, zasada zachowania momentu pędu
  • A. Kwiatkowska (11): Moment bezwładności i zasady dynamiki ruchu bryły sztywnej
23 kwiecień 2015
 1. Rodak Magdalena
 2. Michał Cudny
 3. Marina Gerszewska
 • LISTA A
  • K. Łukasiewicz (9): Prawo powszechnego ciążenia
  • K. Żarłok (14): Prąd elektryczny, prawo Ohma, rozkład prądu i pola elektrycznego w przewodniku, zasada zachowania ładunku elektrycznego. Równanie ciągłości dla prądu
  • A. Brzozowska (12): Ładunek elementarny i doświadczenie Millikana
  • P. Gliniecki (22): Równania Maxwella
30 kwiecień 2015
 1. Marcin Lembke
 2. Jadwiga Pełka
 3. Gendek Adrian
 • LISTA A
  • J. Borkowski (20): Prawo indukcji Faradaya i reguła Lenza
  • K. Karbarczyk (23): Fale elektromagnetyczne jako rozwiązanie równania Maxwella
  • P. Kopka (1): Zasady względności Galileusza i Einsteina; układy inercjalne

maj

7 maj 2015
 1. Delfina Gołaszewska
 2. Karolina Wichlińska
 3. Przemysław Gliniecki
14 maj 2015
 1. Katarzyna Frey
 2. Agnieszka Porowska
 3. Alicja Krześniak
 • LISTA A
  • P. Stasiński (4): Pęd, energia całkowita i energia wewnętrzna cząstek relatywistycznych
  • K. Karcz (3):Transformacja Lorentza
21 maj 2015
 1. Ewa Leszczuk
 2. Mateusz Filipek
 3. Alicja Brzozowska
28 maj 2015
 1. Jan Borkowski
 2. Emilian Godlewski
 3. Przemysław Kopka

czerwiec

11 czerwiec 2015
 1. Kamil Łukasiewicz
 2. Marta Szulecka
 3. Antonina Kwiatkowska

pytania z listy A i B

Pytania z wiedzy ogólnej (Lista A)

Lista A – pytania wspólne Nazwisko
1. Zasady względności Galileusza i Einsteina; układy inercjalne
2. Jednoczesność zdarzeń w szczególnej teorii względności
3. Transformacja Lorentza czasu i położenia i jej konsekwencje (skrócenie Lorentza,dylatacja czasu); Transformacja Lorentza energii i pędu
4. Pęd, energia całkowita i energia wewnętrzna cząstek relatywistycznych
5. Zasady zachowania w fizyce
6. Oddziaływania fundamentalne: nośniki i zasięg oddziaływania, ładunki
7. Zasady dynamiki Newtona i granice ich stosowalności
8. Przykłady sił potencjalnych i niepotencjalnych
9. Prawo powszechnego ciążenia
10. Prawa Keplera, zasada zachowania momentu pędu
11. Moment bezwładności i zasady dynamiki ruchu bryły sztywnej
12. Ładunek elementarny i doświadczenie Millikana
13. Prawo Coulomba, prawo Gaussa, potencjał pola elektrycznego
14. Prąd elektryczny, prawo Ohma, rozkład prądu i pola elektrycznego w przewodniku, zasada zachowania ładunku elektrycznego. Równanie ciągłości dla prądu
15. Metale, półprzewodniki
16. Obwody elektryczne: prawo Ohma i prawa Kirchhoffa
17. Pole magnetyczne prądu stałego, prawo Biota-Savarta
18. Siła Lorentza i ruch cząstek naładowanych w polach elektrycznym i magnetycznym
19. Wyznaczanie stosunku e/m, spektroskop masowy i wyznaczanie mas atomów (izotopów)
20. Prawo indukcji Faradaya i reguła Lenza
21. Obwody LC i RLC: drgania, drgania tłumione i wymuszone oraz zjawisko rezonansu
22. Równania Maxwella
23. Fale elektromagnetyczne jako rozwiązanie równania Maxwella
24. Prawa odbicia i załamania fal elektromagnetycznych; współczynnik odbicia, polaryzacja fali odbitej i załamanej (kąt Brewstera)
25. Ruch okresowy (parametry); rozkład na drgania proste (analiza Fouriera)
26. Oscylator harmoniczny: drgania swobodne, tłumione i wymuszone oraz zjawisko rezonansu
27. Rozkład drgań układów o wielu stopniach swobody (np. układu punktów materialnych połączonych sprężynami) na drgania własne
28. Prawa odbicia i załamania fal na granicy ośrodków
29. Zjawisko Dopplera dla różnych rodzajów fal (akustycznych i elektromagnetycznych w próżni)
30. Spójność, dyfrakcja i interferencja fal: dyfrakcja na pojedynczej szczelinie, doświadczenie Younga, siatka dyfrakcyjna
31. Równowaga termiczna i temperatura; skale temperatury
32. Ciepło, procesy wymiany ciepła
33. Promieniowanie cieplne ciał: współczynniki absorpcji i emisji promieniowania, ciało doskonale czarne, prawo przesunięć Wiena, prawo Stefana-Boltzmanna
34. Równanie stanu gazu doskonałego, przemiany gazowe, molowe ciepła właściwe gazów

Pytania z wiedzy specjalistycznej (Lista B)

Lista B – pytania wspólne Nazwisko
1. Sumy kontrolne – znaczenie i wykorzystanie
2. Protokoły TCP/IP i HTTP
3. Rola systemu operacyjnego komputera, kompatybilność, wirtualizacja i sterowniki urządzeń
4. Kompresja stratna i bezstratna
5. Grafika rastrowa i wektorowa
6. Instrukcje sterujące w języku Python
7. Podstawowe struktury danych w języku Python
8. Estymacja widma mocy sygnałów
9. Próbkowanie i aliasing
10. Gęstość energii sygnałów w przestrzeni czas-częstość
11. Widmo mocy sygnałów okresowych a szereg Fouriera
12. System liniowy niezmienniczy w czasie - definicja i własności
13. Model autoregresyjny - definicja i zastosowanie w analizie sygnałów
14. Test t Studenta
15. Centralne Twierdzenie Graniczne
16. Statystyki i estymatory (np. zgodny i nieobciążony estymator wariancji)
17. Testy permutacyjne
18. Omów schemat weryfikacji hipotez statystycznych na przykładzie wybranego testu
19. Poziom istotności testu
20. Test serii jako przykład testu nieparametrycznego
21. Jakie zjawiska fizyczne biorą udział w procesie tworzenia obrazu diagnostycznego w rentgenowskiej tomografii komputerowej?
22. Jakie zjawiska fizyczne biorą udział w procesie tworzenia obrazu diagnostycznego w pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) oraz tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu?
23. Podstawy zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego. Jak to zjawisko wykorzystywane jest w tworzeniu obrazu diagnostycznego
24. Jaki wpływ na tworzenie obrazu diagnostycznego mają rozpraszanie Comptona oraz efekt fotoelektryczny?
25. Budowa i działanie lampy rentgenowskiej
26. Podstawy fizyczne obrazowania ultrasonograficznego
27. Wykorzystanie laserów w obrazowaniu medycznym
28. Rodzaje tkanek i ich funkcje
29. Budowa komórki zwierzęcej
30. Funkcje organelli komórkowych komórki zwierzęcej
31. Rodzaje praw autorskich i zasady ich przenoszenia
32. Zasady ochrony danych osobowych i prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Lista B – pytania dla Fizyki Medycznej

Lista B – pytania dla Fizyki Medycznej Nazwisko
33. Prawo rozpadu promieniotwórczego
34. Widmo ciągłe i promieniowanie charakterystyczne w promieniowaniu rentgenowskim
35. Konsekwencje diagnostyczno terapeutyczne osłabienia wiązek promieniowania X i gamma
36. Warunki energetyczne rozpadów promieniotwórczych na przykładzie rozpadów beta
37. Wytwarzanie izotopów promieniotwórczych
38. Skutki biologiczne promieniowania jonizującego
39. Dawka pochłonięta, dawka równoważna i dawka skuteczna
40. Detektory promieniowania jonizującego, klasyfikacja i zastosowanie w dozymetrii

Lista B – pytania dla Neuroinformatyki

Lista B – pytania dla Neuroinformatyki Nazwisko
41. Podstawowe architektury sieci neuronowych
42. Podstawowe metody uczenia sieci neuronowych
43. Generalizacja wiedzy w sieciach neuronowych – na czym polega i jak można ją poprawiać
44. Potencjał spoczynkowy błony komórkowej
45. Omów budowę aparatury do rejestracji sygnałów bioelektrycznych
46. Omów źródła zakłóceń pomiaru sygnału bioelektrycznego oraz metody ich redukcji
47. Czym różni się rekurencyjne zapisanie problemu od iteracyjnego?
48. Scharakteryzuj pokrótce paradygmat programowania obiektowego