Uczenie maszynowe i sztuczne sieci neuronowe/Ćwiczenia 4: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 37: Linia 37:
 
* przygotuj zbiór uczący zgodnie z powyższą tabelą. Niech przykłady będą ułożone w wierszach tablic X i Y
 
* przygotuj zbiór uczący zgodnie z powyższą tabelą. Niech przykłady będą ułożone w wierszach tablic X i Y
 
* zdefiniuj rozmiary sieci:
 
* zdefiniuj rozmiary sieci:
**N_wej  
+
** N_wej  
 
** N_hid  
 
** N_hid  
 
** N_wyj
 
** N_wyj
Linia 43: Linia 43:
 
** jakie rozmiary muszą mieć te tablice?                             
 
** jakie rozmiary muszą mieć te tablice?                             
 
** zainicjuj je wartościami losowymi z przedziału -1,1
 
** zainicjuj je wartościami losowymi z przedziału -1,1
 +
* podobnie przygotuj tablicę dla wag w_2
 
* w pętli wykonuj kolejne cykle uczenia
 
* w pętli wykonuj kolejne cykle uczenia
 
** zainicjuj do zera: licznik błędu wyjściowego bl, oraz tablice akumulujące delty do zmiany wag    D_1 i D_2
 
** zainicjuj do zera: licznik błędu wyjściowego bl, oraz tablice akumulujące delty do zmiany wag    D_1 i D_2
Linia 59: Linia 60:
 
** uaktualniamy wagi proporcjonalnie do poprawek (z przeciwnym znakiem)
 
** uaktualniamy wagi proporcjonalnie do poprawek (z przeciwnym znakiem)
 
** wypisujemy info o błędzie
 
** wypisujemy info o błędzie
 +
<!--
 +
 +
<source lang = python>
 +
# -*- coding: utf-8 -*-
 +
import numpy as np
 +
 +
def g(x):
 +
    y = 1./(1+np.exp(-x))
 +
    return y
 +
   
 +
def g_prim(x):
 +
    y = x*(1-x)
 +
    return y
 +
   
 +
   
 +
#zbiór uczący:
 +
# wejście,
 +
X = np.array([  [0,0],
 +
                [0,1],
 +
                [1,0],
 +
                [1,1] ])
 +
   
 +
# wyjście           
 +
Y = np.array([[0,1],
 +
              [1,0],
 +
              [1,0],
 +
              [0,1]])
 +
           
 +
             
 +
# definiujemy rozmiary sieci:
 +
N_wej = X.shape[1]
 +
N_hid = 3
 +
N_wyj = Y.shape[1]
 +
                           
 +
# inicjujemy połączenia
 +
# wagi ułożone są tak, że w kolejnych wierszach są kolejne neurony
 +
# a w kolumnach wagi od konkretnego neuronu
 +
# to +1 jest wagą dla obciążenia
 +
w_1 = 2*np.random.random((N_hid, N_wej+1)) - 1# pomiędzy warstwą pierwszą (wejściem) a warstwą ukrytą
 +
w_2 = 2*np.random.random((N_wyj, N_hid+1)) - 1
 +
 +
                                               
 +
for cykl in range(10000):
 +
    bl =0
 +
    D_1 = np.zeros((N_hid,N_wej+1))
 +
    D_2 = np.zeros((N_wyj,N_hid+1))
 +
   
 +
   
 +
    for i in range(0,4):
 +
        # weźmy przykład i-ty
 +
       
 +
        x = X[i,:].reshape(X.shape[1],1)
 +
        y = Y[i,:].reshape(Y.shape[1],1)
 +
       
 +
        # propagacja "w przód"
 +
        a_0 = np.vstack((1,x))  # z warstwy wejściowej (zerowej) wychodzi a_0
 +
       
 +
        z_1 = np.dot( w_1, a_0 )# na warstwe 1 wchodzą iloczyny skalarne
 +
        a_1 = np.vstack((1,g(z_1))) # dokładamy 1 i dostaję wyjście z warstwy 1
 +
       
 +
        z_2 = np.dot( w_2, a_1 ) # na warstwe 3 wchodzą iloczyny skalarne
 +
        a_2 = g(z_2)
 +
        if cykl == 10000-1:
 +
            print 'a: ',str(a_2.T)
 +
            print 'y: ',str(y.T)
 +
        # propagacja "wstecz"
 +
        d_2 = (a_2 - y)*g_prim(a_2)
 +
        d_1 = np.dot(w_2.T, d_2) * g_prim(a_1)#z_2
 +
       
 +
        # akumulujemy poprawki
 +
        D_2 +=  np.dot( d_2, a_1.T)
 +
        D_1 +=  np.dot( d_1[1:], a_0.T)
 +
       
 +
        bl += np.dot(d_2.T,d_2)
 +
       
 +
    eta1 = 0.1
 +
    # uaktualniamy wagi
 +
    w_1 -=  eta1*D_1
 +
    w_2 -=  eta1*D_2
 +
   
 +
    # wypisujemy info o błędzie
 +
    if (cykl% 1000) == 0:
 +
        print 'bl: ', bl
 +
</source>
 +
-->
  
 
=XOR=
 
=XOR=

Wersja z 14:58, 18 mar 2016

Algorytm wstecznej propagacji błędu

W tym ćwiczeniu zapoznamy się z algorytmem wstecznej propagacji błędu. Zbudujemy sieć złożoną z 3 warstw: wejściowej, ukrytej i wyjściowej. Schemat obliczeń wykonywanych przez tą sieć przedstawiony jest na poniższych rysunkach:


Schemat obliczeń w propagacji wstecznej
Schemat obliczeń w propagacji wstecznej

Warstwy ukryta i wyjściowa będą miały nieliniową funkcję aktywacji w postaci funkcji logistycznej. Dla przypomnienia funkcja logistyczna:

[math]g(x) = \frac{1}{1+exp(-x)}[/math]

zaś jej pochoną to:

[math]g'(x) =g(x)*(1-g(x)) [/math]

Niech nasza sieć uczy się odwzorowania zadanego tabelką:

X Y
[0,0] [0,1]
[0,1] [1,0]
[1,0] [1,0]
[1,1] [0,1]

Proszę napisać kod implementujący obliczenia przedstawione na rysunkach i w poniższym opisie:

 • zdefiniuj funkcję g(x)
 • zdefiniuj funkcję pochodną g_prim(y), zakładając, że jako argument y podawać będziemy wartość g(x)
 • przygotuj zbiór uczący zgodnie z powyższą tabelą. Niech przykłady będą ułożone w wierszach tablic X i Y
 • zdefiniuj rozmiary sieci:
  • N_wej
  • N_hid
  • N_wyj
 • przygotuj tablicę do przechowywania wag w_1, niech w kolejnych wierszach znajdują się wagi kolejnych neuronów, a w konkretnym wierszu w kolumnach kolejne wagi od konkretnego neuronu
  • jakie rozmiary muszą mieć te tablice?
  • zainicjuj je wartościami losowymi z przedziału -1,1
 • podobnie przygotuj tablicę dla wag w_2
 • w pętli wykonuj kolejne cykle uczenia
  • zainicjuj do zera: licznik błędu wyjściowego bl, oraz tablice akumulujące delty do zmiany wag D_1 i D_2
  • w pętli pobieraj kolejno przykłady. Pobierając przykłady formuj je jako wektory kolumnowe
   • propaguj sygnały od wejścia:
    • uzupełnij wektor wejściowy o "1" na szczycie, wsk. np.vstack)
    • oblicz pobudzenia neuronów z_1,
    • oblicz wartości wyjściowe z warstwy ukrytej
    • uzupełnij wektor wartości wyjściowych warstwy ukrytej o "1"
    • oblicz pobudzenia w warstwie wyjściowej
    • oblicz wartości wyjściowe z tej warstwy
   • propaguj błędy "wstecz"
    • oblicz błąd warstwy wyjściowej ważony przez pochodną funkcji g (im bardziej funkcja g była stroma w miejscu pobudzenia przy propagacji wprzód, tym bardziej błąd pobudzenia przekładał się na błąd wyjścia)
    • zrzutuj ten błąd wstecz poprzez wagi w_2 i pochodną funkcji g
    • akumulujemy poprawki D_1 i D_2 oraz błąd dla tego przykładu
  • uaktualniamy wagi proporcjonalnie do poprawek (z przeciwnym znakiem)
  • wypisujemy info o błędzie

XOR

Jako pierwszy przykład z zastosowania sieci nieliniowych proszę skonstruować sieć z jedną warstwą ukrytą, rozwiązującą problem XOR.

Potrzebne nam będą następujące importy:

from pybrain.datasets.supervised import SupervisedDataSet
from pybrain.tools.shortcuts import buildNetwork
from pybrain.supervised.trainers import BackpropTrainer, RPropMinusTrainer
from pybrain.structure import LinearLayer,SigmoidLayer
 • do stworzenia ciągu uczącego proszę wykorzystać funkcje addSample obiektu SupervisedDataSet:
ZU = SupervisedDataSet(N_wej,N_wyj)
ZU.addSample((0,0),(0.0,))
ZU.addSample((0,1),(1.0,))
ZU.addSample((1,0),(1.0,))
ZU.addSample((1,1),(0.0,))


 • W konstrukcji sieci proszę wykorzystać funkcję: buildNetwork, tak aby wszystkie warstwy były sigmoidalne:
siec = buildNetwork(N_wej, N_hid, N_wyj, outclass=SigmoidLayer)
 • Proszę zbadać strukturę wytworzonej sieci:
siec['in']
siec['hidden0']
siec['out']
 • sieć uczymy metodą wstecznej propagacji błędu, za pomocą funkcji train obiektu BackpropTrainer. Funkcja ta wykonuje jeden cykl uczenia (jednorazowe przejście przez ciąg uczący, przykłady podawane są w losowej kolejności) i zwraca wartość średniego błędu średniokwadratowego w tym cyklu.
 • Proszę wykreślić ewolucje wag i błędu. Ewolucję można zilustrować animacją. W tym celu na początku programu należy ustawić backend dla biblioteki matplotlib przed innymi importami i przełączyć grafikę w tryb interaktywny:
import matplotlib
matplotlib.use('TkAgg')
import pylab as py
py.ion()

Następnie animację robimy analogicznie jak w tym przykładzie.

 • Proszę zbadać co dzieje się z wagami wraz ze wzrostem ilości jednostek w warstwie ukrytej.
 • Proszę zbadać jak zmienia się zbieżność algorytmu przy zmianie moetody uczenia na Elastyczną propagację wsteczna.
Uwaga
w przypadku trenera RPropMinusTrainer należy podać zbiór uczący za pomocą metody setData().
 • Proszę powtórzyć analizę dla sieci, której warstwa wyjściowa ma jednostkę liniową.
 • Proszę zbadać wpływ regularyzacji (weightdecay w BackpropTrainer) na strukturę sieci.