Uczenie maszynowe i sztuczne sieci neuronowe/Ćwiczenia 4

Z Brain-wiki

Uczenie_maszynowe_i_sztuczne_sieci_neuronowe_cw/Wsteczna propagacja błędu

Algorytm wstecznej propagacji błędu

W tym ćwiczeniu zapoznamy się z algorytmem wstecznej propagacji błędu. Zbudujemy sieć złożoną z 3 warstw: wejściowej, ukrytej i wyjściowej. Schemat obliczeń wykonywanych przez tą sieć przedstawiony jest na poniższych rysunkach:


Schemat obliczeń w propagacji wstecznej
Schemat obliczeń w propagacji wstecznej

Warstwy ukryta i wyjściowa będą miały nieliniową funkcję aktywacji w postaci funkcji logistycznej. Dla przypomnienia funkcja logistyczna:

[math]g(x) = \frac{1}{1+exp(-x)}[/math]

zaś jej pochoną to:

[math]g'(x) =g(x)*(1-g(x)) [/math]

Niech nasza sieć uczy się odwzorowania zadanego tabelką:

X Y
[0,0] [0,1]
[0,1] [1,0]
[1,0] [1,0]
[1,1] [0,1]

Proszę napisać kod implementujący obliczenia przedstawione na rysunkach i w poniższym opisie:

 • zdefiniuj funkcję g(x)
 • zdefiniuj funkcję pochodną g_prim(y), zakładając, że jako argument y podawać będziemy wartość g(x)
 • przygotuj zbiór uczący zgodnie z powyższą tabelą. Niech przykłady będą ułożone w wierszach tablic X i Y
 • zdefiniuj rozmiary sieci:
  • N_wej
  • N_hid
  • N_wyj
 • przygotuj tablicę do przechowywania wag w_1, niech w kolejnych wierszach znajdują się wagi kolejnych neuronów, a w konkretnym wierszu w kolumnach kolejne wagi od konkretnego neuronu
  • jakie rozmiary muszą mieć te tablice?
  • zainicjuj je wartościami losowymi z przedziału -1,1
 • podobnie przygotuj tablicę dla wag w_2
 • w pętli wykonuj kolejne cykle uczenia
  • zainicjuj do zera: licznik błędu wyjściowego bl, oraz tablice akumulujące delty do zmiany wag D_1 i D_2
  • w pętli pobieraj kolejno przykłady. Pobierając przykłady formuj je jako wektory kolumnowe
   • propaguj sygnały od wejścia:
    • uzupełnij wektor wejściowy o "1" na szczycie, wsk. np.vstack)
    • oblicz pobudzenia neuronów z_1,
    • oblicz wartości wyjściowe z warstwy ukrytej
    • uzupełnij wektor wartości wyjściowych warstwy ukrytej o "1"
    • oblicz pobudzenia w warstwie wyjściowej
    • oblicz wartości wyjściowe z tej warstwy
   • propaguj błędy "wstecz"
    • oblicz błąd warstwy wyjściowej ważony przez pochodną funkcji g (im bardziej funkcja g była stroma w miejscu pobudzenia przy propagacji wprzód, tym bardziej błąd pobudzenia przekładał się na błąd wyjścia)
    • zrzutuj ten błąd wstecz poprzez wagi w_2 i pochodną funkcji g
    • akumulujemy poprawki D_1 i D_2 oraz błąd dla tego przykładu
  • uaktualniamy wagi proporcjonalnie do poprawek (z przeciwnym znakiem)
  • wypisujemy info o błędzie

Po zakodowaniu uczenia

 • Proszę wykreślić ewolucje wag i błędu. Ewolucję można zilustrować animacją. W tym celu na początku programu należy ustawić backend dla biblioteki matplotlib przed innymi importami i przełączyć grafikę w tryb interaktywny:
import matplotlib
matplotlib.use('TkAgg')
import pylab as py
py.ion()

Następnie animację robimy analogicznie jak w tym przykładzie.

 • Proszę zbadać co dzieje się z wagami wraz ze wzrostem ilości jednostek w warstwie ukrytej.
 • Proszę powtórzyć analizę dla sieci, której warstwa wyjściowa ma jednostkę liniową.

Szkielet rozwiązania

# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np

def g(x):
  y = ...
  return y
  
def g_prim(x):
  y = ...
  return y
  
  
#zbiór uczący:
# wejście, 
X = np.array([ [0,0],
        [0,1],
        [1,0],
        [1,1] ])
  
# wyjście      
Y = np.array([[0,1],
       [1,0],
       [1,0],
       [0,1]])
      
       
# definiujemy rozmiary sieci:
N_wej = ...
N_hid = 3
N_wyj = ...
              
# inicjujemy połączenia
# wagi ułożone są tak, że w kolejnych wierszach są kolejne neurony 
# a w kolumnach wagi od konkretnego neuronu 
# to +1 jest wagą dla obciążenia
w_1 = 2*np.random.random((...)) - ... # pomiędzy warstwą pierwszą (wejściem) a warstwą ukrytą
w_2 = 2*np.random.random((...)) - ...

                        
for cykl in range(10000):
  bl =0
  D_1 = np.zeros((...))
  D_2 = np.zeros((...))
  
  
  for i in range(0,4):
    # weźmy przykład i-ty
    
    x = X[i,:].reshape(...)
    y = Y[i,:].reshape(...)
    
    # propagacja "w przód"
    a_0 = np.vstack((1,x)) # z warstwy wejściowej (zerowej) wychodzi a_0
    
    z_1 = np.dot( w_1, a_0 )# na warstwe 1 wchodzą iloczyny skalarne 
    a_1 = np.vstack((1,g(z_1))) # dokładamy 1 i dostaję wyjście z warstwy 1
    
    z_2 = np.dot( ... ) # na warstwe 3 wchodzą iloczyny skalarne 
    a_2 = g(...)
    if cykl == 10000-1:
      print 'a: ',str(a_2.T)
      print 'y: ',str(y.T)
    # propagacja "wstecz"
    d_2 = (...)*g_prim(a_2)
    d_1 = np.dot(...) * g_prim(a_1)
    
    # akumulujemy poprawki 
    D_2 += np.dot( ...)
    D_1 += np.dot( ...)
    
    bl += np.dot(...)
    
  eta1 = 0.1
  # uaktualniamy wagi
  w_1 -= eta1*D_1 
  w_2 -= ...
  
  # wypisujemy info o błędzie
  if (cykl% 1000) == 0:
    print 'bl: ', bl


Uczenie_maszynowe_i_sztuczne_sieci_neuronowe_cw/Wsteczna propagacja błędu