Uczenie maszynowe i sztuczne sieci neuronowe/Ćwiczenia 4

Z Brain-wiki

Uczenie_maszynowe_i_sztuczne_sieci_neuronowe/Wsteczna propagacja błędu

Algorytm wstecznej propagacji błędu

W tym ćwiczeniu zapoznamy się z algorytmem wstecznej propagacji błędu. Zbudujemy sieć złożoną z 3 warstw: wejściowej, ukrytej i wyjściowej. Schemat obliczeń wykonywanych przez tą sieć przedstawiony jest na poniższych rysunkach:


Schemat obliczeń w propagacji wstecznej
Schemat obliczeń w propagacji wstecznej

Warstwy ukryta i wyjściowa będą miały nieliniową funkcję aktywacji w postaci funkcji logistycznej. Dla przypomnienia funkcja logistyczna:

[math]g(x) = \frac{1}{1+exp(-x)}[/math]

zaś jej pochoną to:

[math]g'(x) =g(x)*(1-g(x)) [/math]

Niech nasza sieć uczy się odwzorowania zadanego tabelką:

X Y
[0,0] [0,1]
[0,1] [1,0]
[1,0] [1,0]
[1,1] [0,1]

Proszę napisać kod implementujący obliczenia przedstawione na rysunkach i w poniższym opisie:

 • zdefiniuj funkcję g(x)
 • zdefiniuj funkcję pochodną g_prim(y), zakładając, że jako argument y podawać będziemy wartość g(x)
 • przygotuj zbiór uczący zgodnie z powyższą tabelą. Niech przykłady będą ułożone w wierszach tablic X i Y
 • zdefiniuj rozmiary sieci:
  • N_wej
  • N_hid
  • N_wyj
 • przygotuj tablicę do przechowywania wag w_1, niech w kolejnych wierszach znajdują się wagi kolejnych neuronów, a w konkretnym wierszu w kolumnach kolejne wagi od konkretnego neuronu
  • jakie rozmiary muszą mieć te tablice?
  • zainicjuj je wartościami losowymi z przedziału -1,1
 • podobnie przygotuj tablicę dla wag w_2
 • w pętli wykonuj kolejne cykle uczenia
  • zainicjuj do zera: licznik błędu wyjściowego bl, oraz tablice akumulujące delty do zmiany wag D_1 i D_2
  • w pętli pobieraj kolejno przykłady. Pobierając przykłady formuj je jako wektory kolumnowe
   • propaguj sygnały od wejścia:
    • uzupełnij wektor wejściowy o "1" na szczycie, wsk. np.vstack)
    • oblicz pobudzenia neuronów z_1,
    • oblicz wartości wyjściowe z warstwy ukrytej
    • uzupełnij wektor wartości wyjściowych warstwy ukrytej o "1"
    • oblicz pobudzenia w warstwie wyjściowej
    • oblicz wartości wyjściowe z tej warstwy
   • propaguj błędy "wstecz"
    • oblicz błąd warstwy wyjściowej ważony przez pochodną funkcji g (im bardziej funkcja g była stroma w miejscu pobudzenia przy propagacji wprzód, tym bardziej błąd pobudzenia przekładał się na błąd wyjścia)
    • zrzutuj ten błąd wstecz poprzez wagi w_2 i pochodną funkcji g
    • akumulujemy poprawki D_1 i D_2 oraz błąd dla tego przykładu
  • uaktualniamy wagi proporcjonalnie do poprawek (z przeciwnym znakiem)
  • wypisujemy info o błędzie

Po zakodowaniu uczenia

 • Proszę wykreślić ewolucje wag i błędu. Ewolucję można zilustrować animacją. W tym celu na początku programu należy ustawić backend dla biblioteki matplotlib przed innymi importami i przełączyć grafikę w tryb interaktywny:
import matplotlib
matplotlib.use('TkAgg')
import pylab as py
py.ion()

Następnie animację robimy analogicznie jak w tym przykładzie.

 • Proszę zbadać co dzieje się z wagami wraz ze wzrostem ilości jednostek w warstwie ukrytej.
 • Proszę powtórzyć analizę dla sieci, której warstwa wyjściowa ma jednostkę liniową.Uczenie_maszynowe_i_sztuczne_sieci_neuronowe/Wsteczna propagacja błędu