Chemia ogolna pracownia/Regulamin pracowni

Z Brain-wiki

Regulamin pracowni i zasady zaliczania

 • „Praktikum z chemii ogólnej” to zajęcia laboratoryjne obejmujące 5 ćwiczeń wykonywanych w II połowie pierwszego semestru (grudzień-styczeń). Przewidziane są jako uzupełnienie do wykładów z chemii ogólnej dla 3 specjalności kierunku „Zastosowania fizyki w biologii i medycynie”.
 • Uczestników „Praktikum” obowiązuje zaliczenie wszystkich ćwiczeń. W przypadku nieobecności (niezależnie od przyczyny) należy ćwiczenie wykonać w terminie dodatkowym. Terminy dodatkowe są przewidziane w ostatnim tygodniu semestru zimowego.
 • Ilość terminów dodatkowych będzie uzależniona od liczby studentów uzupełniających lub poprawiających ćwiczenia.
 • Wszyscy uczestnicy pracowni powinni zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi w laboratorium chemicznym, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz regulaminem pracowni studenckiej. Szczegółowe informacje podawane są na pierwszych zajęciach. Przed rozpoczęciem pracy laboratoryjnej studenci podpisują oświadczenie, że zapoznali się z warunkami funkcjonowania pracowni i zaliczania przedmiotu.
 • Praca w laboratorium odbywa się o odzieży ochronnej (obowiązkowe fartuchy), okularach oraz rękawiczkach (w przypadku pracy z substancjami szkodliwymi lub żrącymi). Każdy student ma obowiązek posiadać własny fartuch i przynosić go na każdą pracownię. Okulary ochronne oraz rękawiczki jednorazowe są dostępne na pracowni.
 • Na ćwiczenia należy przychodzić punktualnie i kończyć je w przewidzianym czasie (każda pracownia trwa 180 minut). Spóźnienie powyżej 15 min może być potraktowane jako nieobecność, jeżeli student nie będzie w stanie napisać sprawdzianu wejściowego.
 • Warunkiem przystąpienia do części doświadczalnej jest zaliczenie sprawdzianu wejściowego, za który można uzyskać maksymalnie 4 punkty. Sprawdzian obejmuje pytania dotyczących zagadnień sformułowanych w wymaganiach zawartych w instrukcji do każdego ćwiczenia. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie co najmniej połowy punktów.
 • Niezaliczenie testu powoduje konieczność wykonania danego ćwiczenia w terminie dodatkowym.
 • Za prawidłowe wykonanie ćwiczenia studenci otrzymują 2 pkt. Punkty te nie zostaną przyznane w przypadku naruszenia zasad BHP lub regulaminu, rażące błędy popełnione w czasie wykonywania ćwiczenia, brak dbałości o porządek na stanowisku pracy w trakcie ćwiczenia i po jego zakończeniu.
 • Podczas wykonywania ćwiczenia należy prowadzić notatki, które będą podstawą przygotowania opisu.
 • Ćwiczenia wykonywane są pojedynczo lub w grupach 2-osobowych. W przypadku wykonywania ćwiczeń parami można przygotować jeden wspólny opis. Korzystanie z cudzych wyników lub opisów oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej z ćwiczenia.
 • Opis należy dostarczyć w terminie 1 tygodnia od daty wykonania ćwiczenia. Za każdy tydzień zwłoki odejmowany jest 1 punkt. Za opis z ćwiczenia można uzyskać 6 pkt. Warunkiem zaliczenia opisu jest uzyskanie 3 pkt. Otrzymanie mniejszej ilości punktów powoduje konieczność poprawy opisu, zgodnie ze wskazówkami osoby prowadzącej. Opis można poprawiać tylko raz. Na sprawdzenie opisów osoba prowadząca ma 2 tygodnie czasu (na ostatni opis tylko 1 tydzień).
 • Warunkiem zaliczenia każdego ćwiczenia jest uzyskanie 2 pkt ze sprawdzianu wejściowego oraz 3 pkt za opis. Ocena za każde ćwiczenie zależy od ilości zdobytych punktów: 0-4pkt ocena ndst (2), 5pkt — ocena dst (3), 6pkt — ocena dst+ (3+), 7pkt — ocena db (4), 8pkt — ocena db+ (4+), 9pkt — ocena bdb (5), 10 pkt — ocena bdb+ (5!). Ocena końcowa będzie liczona jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych uzyskanych za 5 ćwiczeń.
 • Studenci obowiązani są do przestrzegania porządku i czystości na stołach laboratoryjnych, w szafkach, szufladach i lodówkach.
 • Po zakończeniu pracy należy umyć naczynia używane w czasie wykonywania ćwiczenia i zostawić porządek na stole laboratoryjnym.
 • Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad BHP oraz regulaminu może spowodować usunięcie studenta z pracowni.