Elektrodynamika/Seria 4

Z Brain-wiki

Elektrodynamika dla Neuroinformatyki

Seria 4


Zadanie 1

Znaleźć rozkład natężenia [math] \vec{E}[/math] oraz potencjału [math] V [/math] pola elektrycznego, pochodzącego od punktowego ładunku elektrycznego [math] Q [/math] umieszczonego w odległości [math] d [/math] od powierzchni nieskończonej uziemionej płaszczyzny przewodzącej. Jaki ładunek jest indukowany na powierzchni tej płaszczyzny?

Zadanie 2

Znaleźć siłę działającą na ładunek [math]+q[/math] w układzie przedstawionym na poniższym rysunku. Płaszczyzna [math]xy[/math] jest powierzchnią nieskończonego, uziemionego przewodnika.

Seria4 1.png

Zadanie 3

Ładunek punktowy [math]q[/math] umieszczono w odległości [math]a[/math] od wykonanej z przewodnika, uziemionej kuli o promieniu [math]R[/math]. Znaleźć potencjał elektryczny na zewnątrz kuli. W jaki sposób należałoby rozwiązać podobne zadanie, w którym na kuli byłby utrzymywany stały potencjał [math]V_0[/math]?

Zadanie 4

Punktowy ładunek elektryczny o wartości [math]Q[/math] umieszczono w odległości [math]d[/math] od nieskończonej, uziemionej przewodzącej płaszczyzny z „doklejoną” przewodzącą półkulą o promieniu [math]R[/math], na osi symetrii półkuli, tak, jak pokazuje to poniższy rysunek. Znajdź pole elektryczne [math]\vec{E}[/math] oraz potencjał elektryczny [math]V[/math] w całej przestrzeni.


Seria4 2.png