FZ:Fizyka promieniowania jądrowego ćwiczenia/Jądro atomowe

Z Brain-wiki

Zadanie

Wyznaczyć gęstość materii jądrowej.

Zadanie

Cząstki [math]\alpha [/math], z rozpadu radioaktywnego radonu, o energii 7.7 MeV padają prostopadle na bardzo cienką złotą folię i ulegają rozproszeniu pod kątem 180[math]^0[/math]. Oszacuj promień jądra złota.

Zadanie

Jądro [math]^{239}\mathrm{Pu}[/math] jest emiterem cząstek [math]\alpha [/math] o energii 5.15 MeV. Oszacuj promień jądra plutonu, zakładając że energia cząstek [math]\alpha [/math] pochodzi od pola kulombowskiego. Oblicz wartość bariery, zakładając że [math]R = r_0 A^{1/3}[/math].

Zadanie

W rozpraszaniu cząstek [math]\alpha [/math] na jądrach [math]^{114}\mathrm{Cd}[/math] zaobserwowano odstępstwo od rozpraszania Rutherforda pod kątem 180° przy energii cząstek [math]\alpha [/math] [math]E_{\alpha } = \unit{14}{ MeV}[/math]. Określić rozmiar jądra [math]^{114}\mathrm{Cd}[/math].

Zadanie

W oparciu o wzór Bethego-Weizsäkera na energię wiązania jądra.

Zadanie

Wyznacz energię wiązania przypadającą na nukleon dla deuteru ([math]^{2}\mathrm H[/math]), [math]^{12}\mathrm C[/math] i [math]^{238}\mathrm U[/math].

Zadanie

Wyprowadzić człon kulombowski energii wiązania w modelu kroplowym z założenia, że jądro jest jednorodnie naładowaną kulą o ładunku [math]Ze[/math] i promieniu [math]R = r_0 A^{1/3}[/math].

Zadanie

Promień jądra o liczbie masowej [math]A[/math] wyraża się wzorem [math]R = r_0 A^{1/3}[/math]. Znaleźć [math]R[/math] i [math]r_0[/math], jeśli znane są energie wiązania pary [math]^{43}_{21}\mathrm{Sc}\;[/math] i [math]^{43}_{22}\mathrm{Ti}\;[/math][math]\mathrm B(^{43}_{21}\mathrm{Sc}) = \unit{366.83}{MeV}[/math], [math]\mathrm B(^{43}_{22}\mathrm{Ti}) = \unit{359.19}{MeV}[/math].