FZ:Fizyka promieniowania jądrowego ćwiczenia/Klasyfikacja przemian promieniotwórczych

Z Brain-wiki

Zadanie

Wyznaczyć energię wiązania nuklidu [math]^{6}_{3}\mathrm{Li}[/math], którego deficyt masy wynosi [math]\unit{14,086}{  \frac{ {MeV}}{ {c}^2}}[/math].

Zadanie

Wyprowadzić wzory na energię przejścia [math]\beta ^{+}[/math], [math]\beta ^{-}[/math] i wychwyt elektronu korzystając z informacji o masach atomu.

Zadanie

Jądro [math]^{62}[/math]Zn ma o 1,68 MeV większą masę od masy [math]^{62}\mathrm{Cu}[/math] i rozpada się drogą [math]\beta ^{+}[/math] lub WE. Oblicz maksymalną energię neutrina w przypadku przemiany [math]\beta ^{+}[/math] i WE.

Zadanie

Tabela powyżej zawiera masy atomowe jąder o liczbie masowej [math]A = 64[/math]. Które z tych jąder są stabilne? Jakie są maksymalne energie emitowanych cząstek?

Nuklidy: [math]^{64}_{28}\mathrm{Ni}\;[/math] [math]^{64}_{29}\mathrm{Cu}\;[/math] [math]^{64}_{30}\mathrm{Zn}\;[/math] [math]^{64}_{31}\mathrm{Ga}\;[/math]
Masa atomowa [u] 63,94813 63,94994 63,94932 63,95710