Instalacja i konfiguracja Kinect, Wiimote i Eyetrackera

Z Brain-wiki

Kinect + OpenNI2 + NiTE2 + freenect

Należy pamiętać, żeby wszsstkie wystąpienia {USER_NAME} w poniższym kodzie zamienić na właściwą nazwę użytkownika.

Instalacja OpenNI 2 + NiTE 2 z prekonfigurowanych binarek dla Ubuntu 15.10:

sudo apt-get install freeglut3 python-opencv libboost-all-dev
cd ~
wget http://static.mroja.net/kinect/kinect.7z
7z x kinect.7z
cd ~/kinect
sudo cp primesense-and-kinect-usb.rules /etc/udev/rules.d/557-primesense-usb.rules
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/{USER_NAME}/kinect/Redist
cd Redist
./NiViewer

Linijkę export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/{USER_NAME}/kinect/Redist najlepiej wrzucić do pliku .profile lub .bashrc, żeby uruchamiana była przy każdym logowaniu.

Należy prawdzić czy użytkownik, na koncie którego będzie używany Kinect należy do grupy plugdev -- jeśli nie, dodać:

sudo usermod -G plugdev -a {USER_NAME}

Alternatywnie można zainstalować całość ze źródeł - instrukcja znajduje się na dole tej strony.

Wrapper nite2 do Python + OpenBCI

Moduł do Pythona (plik nite2.so) należy zbudować z repozytorium https://github.com/BrainTech/nite2-bindings i umieścić w katalogu /usr/lib/python2.7/dist-packages.

Żeby NiTE2 działo poprawnie wewnątrz OpenBCI należy skopiować katalog NiTE2 (~/kinect/Redist/NiTE2) do katalogu ~/.obci/sandbox.

na koncie lab

cd ~/kinect/Redist
cp /path_to_file/nite2.so nite2.so
cp -r /home/lab/kinect/Redist/NiTE2/ ~/.obci/sandbox/

na koncie newtech

cd ~/kinect/Redist
cp /path_to_file/nite2.so nite2.so
mkdir /home/newtech/.obci/ # jeśli katalog istnieje to pominąć
mkdir /home/newtech/.obci/sandbox # j.w.
cp -r /home/newtech/kinect/Redist/NiTE2/ ~/.obci/sandbox/

Instalacja xwiimote

UWAGA!!! NIE NALEŻY instalować pakietu xwiimote z repozytoriów Debiana i Ubuntu - są one przestarzałe.

Wymagane wersje:

 • kernel >= 3.5+
 • bluez >= 5.11+

A) Instalacja wymaganych pakietów

sudo apt-get install autoconf autogen automake gcc bluetooth ncurses-dev libudev-dev libtool git blueman python-dev dh-autoreconf pkg-config swig

B) xwiimote driver & utils

git clone https://github.com/BrainTech/xwiimote
cd xwiimote
./autogen.sh
make
sudo make install
sudo ldconfig

C) Python bindings

git clone https://github.com/BrainTech/xwiimote-bindings
cd xwiimote-bindings
./autogen.sh
make
sudo make install
sudo ldconfig

D) Żeby działało bez sudo

Jeśli chcemy, żeby xwiimote dział bez sudo dla userów lab i newtech należy wykonać polecenia:

sudo usermod -a -G input newtech
sudo usermod -a -G input lab

E) Sparować urządzenie z użyciem wbudowanego do Ubuntu panelu Bluetooth

F) Demo

git clone https://github.com/BrainTech/wiiscale.git
cd wiiscale

Należy odkomentować linijki 134 i 135:

134: #    for m in measurements(iface):
135: #      print_bboard_measurements(*m)

Demo można uruchomić poleceniem:

python ./scale.py

Tobii REX eyetracker

Oprogramowanie do Kinecta ze źródeł

Do pełnego działania Kinecta na Linuxie potrzebne są: OpenNI2, NiTE2, libfreenect z driverem do OpenNI2 oraz wrapper do Pythona - nite2.

Firma PrimeSense, autor OpenNI, została wykupiona przez Apple'a. Następnie Apple wstrzymało publiczny rozwój projektu OpenNI - został on utajniony. Ponieważ jest to oprogramowanie opensource, kody źródłowe są nadal dostępne i mogą być używane przez każdego. Najbardziej aktywnym forkiem jest repozytorium prowadzone przez http://occipital.com, dostępne pod adresem https://github.com/occipital/OpenNI2.

OpenNI2

OpenNI2 można zdobyć na dwa sposoby - zbudować ze źródeł lub pobrać binarki.

Kompilacja OpenNI2

Instalacja wymagań

sudo apt-get install git g++ cmake python libudev-dev libxi-dev libxmu-dev libusb-1.0-0-dev libudev-dev freeglut3-dev doxygen graphviz

Do kompilacji niezbędna jest Java (dokładniej javac). Należy zainstalować jakiekolwiek JDK, np.:

sudo apt-get install openjdk-7-jdk

Pobranie repozytorum i kompilacja

git clone https://github.com/occipital/OpenNI2.git
cd OpenNI2
make

Warto zapisać ścieżkę do OpenNI w zmiennej (i następnie dodać do .profile lub .bashrc):

export OPENNI_DIR=/home/{USER_NAME}/OpenNI2

Instalacja OpenNI:

sudo ${OPENNI_DIR}/Packaging/Linux/install.sh
sudo gpasswd -a ${USER} video

Instalacja z binarek

Należy pobrać binarny pakiet ze strony http://structure.io/openni i wypakować do katalogu np. OpenNI-Linux-x64-2.2

$ cd OpenNI-Linux-x64-2.2
$ sudo ./install.sh

w aktualnym katalogu utworzy się skrypt OpenNIDevEnvironment, który ustawia środowisko dev

Kompilacja libfreenect

git clone https://github.com/OpenKinect/libfreenect.git
cd libfreenect
mkdir build
cd build
cmake .. -DBUILD_OPENNI2_DRIVER=ON
make -j4
cp -L lib/OpenNI2-FreenectDriver/libFreenectDriver.so ${OPENNI_DIR}/Bin/x64-Release/OpenNI2/Drivers/

Testowanie

cd ${OPENNI_DIR}/Bin/x64-Release/
./NiViewer

Instalacja biblioteki NiTE2

NiTE od zawsze było oprogramowaniem bez dostępnych kodów źródłowych. Binarki można znaleźć tutaj: http://ilab.usc.edu/packages/forall/ubuntu-13.10/NiTE-Linux-x64-2.2.tar.bz2

cd NiTE-Linux-x64-2.2
sudo ./install.sh
cp -L /usr/local/lib/OpenNI2-FreenectDriver/libFreenectDriver.so NiTE-Linux-x64-2.2/Samples/Bin/OpenNI2/Drivers/

Kompilacja Pythonowego modułu 'nite2' (wrappera do OpenNI2 + NiTE2)

$ sudo apt-get install python-dev libboost-all-dev
$ git clone https://github.com/BrainTech/nite2-bindings
$ cd nite2-bindings
$ make