Nowe technologie w fizyce biomedycznej

Z Brain-wiki


Materiały dydaktyczne

  1. Posturografia
  2. Kamery 3D
  3. Raspberry Pi

Opis

Przedmiot "Nowe technologie w fizyce biomedycznej" to 30 godzin zajęć i 3 punkty ECTS. Jego celem jest umożliwienie studentom wykorzystania rewolucyjnych i tanich technologii, nie uwzględnianych dotychczas w programach kształcenia w UW, w działalności naukowej i gospodarczej, oraz rozbudzenie kreatywności. Adresowany jest do studentów studiów II stopnia Fizyki Medycznej i Neuroinformatyki na Wydziale Fizyki. Zajęcia mają formę zajęć warsztatowych/pracowni. Przewiduje się 7 stanowisk dla 14 studentów pracujących w parach. Pojedyncze zajęcia na pracowni trwają 2h. Program podzielony jest na 3 bloki tematyczne:

  • Posturografia - 8h (4 zajęcia)
  • Kamery 3D - 8h (4 zajęcia)
  • Raspberry Pi - 14h (7 zajęć)

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uprzednie zaliczenie przedmiotów „Pracownia fizyczna i elektroniczna”, „Analiza sygnałów” oraz podstawowa znajomość języka Python. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie:

  • obecności (maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności)
  • przedstawienia prezentacji z wynikami na koniec tematu: Posturografia, Kamery 3D
  • projektu zaliczeniowego na koniec tematu: Raspberry Pi