Ochrona radiologiczna/Ochrona przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych

Z Brain-wiki

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym (Dz. U. 2004.102.1064) określa:

 • szczegółowe obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej, pracodawcy zewnętrznego i pracownika zewnętrznego w zakresie ochrony radiologicznej pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym;
 • informacje umieszczane przez kierownika jednostki organizacyjnej, pracodawcę zewnętrznego i uprawnionego lekarza w paszporcie dozymetrycznym;
 • tryb wydawania oraz wzór paszportu dozymetrycznego.

Kierownik jednostki organizacyjnej, w zakresie ochrony radiologicznej pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym jest w szczególności obowiązany:

 1. sprawdzić, czy pracownicy zewnętrzni posiadają aktualne orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy, w tym stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane przez uprawnionego lekarza, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawą”;
 2. zapewnić pracownikom przeszkolenie specjalistyczne uwzględniające specyfikę terenu kontrolowanego i planowanej pracy, niezależnie od szkolenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;
 3. zapewnić im niezbędne środki ochrony indywidualnej, stosownie do warunków narażenia;
 4. zapewnić warunki pracy umożliwiające przestrzeganie zasad ochrony radiologicznej oraz ograniczeń dawek promieniowania jonizującego zgodnie z art. 8 - 9, 13 - 14, 19 i 25 pkt 1 ustawy;
 5. zapewnić prowadzenie pomiaru dawek indywidualnych oraz innych pomiarów dozymetrycznych w sposób dostosowany do warunków narażenia, jak również prowadzenie dokumentacji tych pomiarów zgodnie z wymaganiami przepisów wydanych na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy, oraz dokonywanie w tym zakresie wpisów w paszportach dozymetrycznych.

Pracownik zewnętrzny narażony podczas pracy na terenie kontrolowanym jest obowiązany:

 1. przestrzegać zasad bezpiecznej pracy w warunkach narażenia, w tym szczegółowych przepisów obowiązujących na danym stanowisku pracy w jednostce organizacyjnej, w której wykonuje pracę na terenie kontrolowanym;
 2. współdziałać z kierownikiem jednostki organizacyjnej w zakresie poprawy warunków pracy i właściwej kontroli otrzymanych dawek promieniowania jonizującego;
 3. dbać o terminowość i kompletność wpisów w paszporcie dozymetrycznym.

Paszport dozymetryczny wydaje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki na pisemny wniosek pracodawcy zewnętrznego, a w przypadku pracownika zewnętrznego wykonującego działalność na własny rachunek, na wniosek tego pracownika, zawierający:

 1. nazwę, adres i numer REGON pracodawcy zewnętrznego;
 2. imię i nazwisko, płeć, adres, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość pracownika zewnętrznego.