Proseminarium licencjackie

Z Brain-wiki

Proseminarium licencjackie dla Fizyki Medycznej i Neuroinformatyki

 1. Cytowanie publikacji naukowych
 2. Zasady współautorstwa publikacji naukowych
 3. Prawa autorskie https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie https://pl.wikipedia.org/wiki/Dozwolony_użytek https://pl.wikipedia.org/wiki/Fair_use
  • Art. 29 i art. 115 z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  • Art. 29 Ustawy (cytat jako dozwolony użytek) został zmieniony ustawą z dnia 11.09.2015 r (wejście w życie 20.11.2015 r) i recypuje (nie do końca poprawnie) art. 5 ust 3 Dyrektywy 2001/29/WE — wolno przytaczać w utworach stanowiących całość urywki rozpowszechnionych utworów (…) lub drobne utwory w całości w zakresie uzasadnionym celami cytatu. Nowe jest to, że prawo cytatu obejmuje możliwość przytaczania w całości rozpowszechnionych utworów plastycznych i fotograficznych. Cytat jest tzw. dozwolonym użytkiem, którego dopuszczalność uzależniona jest od celów stosowania cytatu, którymi są: wyjaśnienie, nauczanie, analiza krytyczna lub naukowa, prawa gatunku. Dozwoloność ta determinowana jest spełnieniem warunków z art. 34 pr. aut. czyli przywołanie źródła cytatu i danych o twórcy oraz (co nie wynika z przepisu lecz z judykatury i doktryny) technicznego odróżnienia fragmentu cytatu od treści materiału (np. wzięcie w cudzysłów). Nie istnieją unormowane ilościowe kryteria cytowania, są przykładowe orzeczenia
  • Art. 115. pkt 1. ustawy (plagiat): Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. (...)
Raport antyplagiatowy.png
 1. Egzamin licencjacki i prezentacja
  • (...) Na początku egzaminu student może przedstawić główne tezy pracy licencjackiej. Prezentacja nie powinna trwać dłużej niż 10 minut. Przy takim wyborze studenta ocena prezentacji jest oceną odpowiedzi na pytanie specjalistyczne związane z tematyką pracy.
  • oprogramowanie do przygotowywania prezentacji — np. https://www.libreoffice.org, PowerPoint, Keynote, [math]\LaTeX[/math] etc.
  •  jasność wywodu
  • utrzymywanie więzów czasowych
  • opanowanie technologii (antycypacja "problemów z podłączaniem").
 2. Praca dyplomowa
  • Styl i szablon prac licencjackich na kierunku ZFBiM, specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka zip
  • https://www.fuw.edu.pl/prace-dyplomowe.html
  • https://apd.uw.edu.pl/documents/page/prace_licencjackie_i_magisterskie/
  • Recenzja pracy licencjackiej opiera się na odpowiedziach na następujące pytania:
   • Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?
   • Ocena układu pracy, podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.
   • Merytoryczna ocena
   • Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie
   • Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł
   • Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze)
   • Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy)
   • Inne uwagi
   • Pracę oceniam jako
   • Ocena pracy.
 3. [math]\TeX[/math] i [math]\LaTeX[/math]
  • instalacja lokalna vs. chmura (np. https://www.overleaf.com)
  • texdoc lshort (Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX)
   • wzory matematyczne
   • rysunki: pakiet graphicx, opisy \caption{}, oznaczanie źródła/autorstwa
   • pakiet hyperref: \href{url}{text}
   • bibliografia, poprawność cytowań, pola [math]\textrm{Bib}\TeX[/math] w zależności od tego, co cytujemy, automatyczna (de)kapitalizacja
   • cytowanie URL: @misc, adres i data dostępu w howpublished=, plus inf. o autorstwie itp.ocena końcowa z przedmiotu

będzie oparta o:

 1. Wysłany na mój email, z cc. do Promotora, w liście z tematem "szkic pracy licencjackiej na proseminarium [imię nazwisko]", gdzie [imię nazwisko] zastępujemy własnym imieniem i nazwiskiem — LUB umieszczony w systemie Kampus, zależnie od ustaleń na zajęciach — szkic pracy licencjackiej (PDF wygenerowany z latexa), zawierający co najmniej:
  1. stronę tytułową i tytuł angielski
  2. przykładowy rozdział, podrozdział i jedno dowolne równanie z numerem i odniesieniem do tego numeru w tekście
  3. przynajmniej trzy kompletne i poprawne cytowania prac związanych z tematyką
  4. przynajmniej jedną ilustrację z podpisem (\caption{}) i odniesienie w tekście do tej ilustracji (\label{} / \ref{})
  5. przynajmniej jedną tabelę z podpisem (\caption{}) i odniesienie w tekście do tej tabeli (\label{} / \ref{})
  6. jak najwięcej elementów pracy, które spisywać można przed uzyskaniem ostatecznych wyników, czyli Wstęp, Cel pracy, częściowo Metody, Dane doświadczalne itp., zależnie od specyfiki wybranego tematu. W tej części oczekujemy również zaangażowania Promotorów. Zawartość merytoryczna ani objętość przedstawionej "próbki" nie będą wpływać na ocenę, pod warunkiem zawarcia elementów wymaganych w poprzednich punktach.
 2. Prezentację "główne tezy pracy licencjackiej", przygotowaną pod kątem egzaminu licencjackiego i przedstawioną w czasie zajęć. O terminie prezentacji będzie powiadamiany promotor (zapraszamy). Zawartość merytoryczna, podobnie jak w poprzednim punkcie, nie musi być kompletna — ocenie będą podlegać:
  1.  jasność wywodu
  2. opanowanie techniki prezentacji
  3. utrzymywanie więzów czasowych
  4. opanowanie technologii (antycypacja "problemów z formatami i podłączaniem")
 3. Obecności.

W punktach 1. i 2. nie będzie bezpośrednio oceniana zawartość merytoryczna ani też nie będzie weryfikowana poprawność przedstawianych tez — tylko forma, dlatego oceny z przedmiotu nie należy traktować jako estymaty oczekiwanej oceny z pracy i egzaminu.

Informacje z lat poprzednich