Z Brain-wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Proseminarium licencjackie dla Fizyki Medycznej i Neuroinformatyki

Recenzja pracy licencjackiej opiera się na odpowiedziach na następujące pytania:

 1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?
 2. Ocena układu pracy, podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.
 3. Merytoryczna ocena
 4. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie
 5. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł
 6. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze)
 7. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy)
 8. Inne uwagi
 9. Pracę oceniam jako
 10. Ocena pracy


ocena końcowa z przedmiotu

będzie oparta o:

 1. Wysłany na mój email, z cc. do Promotora, w liście z tematem "szkic pracy licencjackiej na proseminarisum [imię nazwisko]", gdzie [imię nazwisko] zastępujemy własnym imieniem i nazwiskiem, szkic pracy licencjackiej (PDF wygenerowany z latexa), zawierający co najmniej:
  1. stronę tytułową i tytuł angielski
  2. przykładowy rozdział, podrozdział i jedno dowolne równanie z numerem i odniesieniem do tego numeru w tekście
  3. przynajmniej trzy kompletne i poprawne cytowania prac związanych z tematyką
  4. przynajmniej jedną ilustrację z podpisem (\caption{}) i odniesienie w tekście do tej ilustacji (\label{} / \ref{})
  5. jak najwięcej elementów pracy, które spisywać można przed uzyskaniem ostatecznych wyników, czyli Wstęp, Cel pracy, częściowo Metody, Dane doświadczalne itp., zależnie od specyfiki wybranego tematu. W tej części oczekujemy również zaangażowania Promotorów. Zawartość merytoryczna ani objętość przedstawionej "próbki" nie będą wpływać na ocenę, pod warunkiem zawarcia elementów wymaganych w poprzednich punktach.
 2. Prezentację "główne tezy pracy licencjackiej", przygotowaną pod kątem egzaminu licencjackiego i przedstawioną w czasie zajęć. O terminie prezentacji będzie powiadamiany promotor (zapraszamy). Zawartość merytoryczna, podobnie jak w poprzednim punkcie, nie musi być kompletna -- ocenie będą podlegać:
  1.  jasność wywodu
  2. opanowanie techniki prezentacji
  3. utrzymywanie więzów czasowych
  4. opanowanie technologii (antycypacja "problemów z formatami i podłączaniem")
 3. Obecności

W punktach 1. i 2. nie będzie bezpośrednio oceniana zawartość merytoryczna ani też nie będzie weryfikowana poprawność przedstawianych tez -- tylko forma, dlatego oceny z przedmiotu nie należy traktować jako estymaty oczekiwanej oceny z pracy i egzaminu.