Z Brain-wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj


EGZAMIN

 • nie ściągamy. To niemodne i passé, a przeprowadzenie egzaminu w przyjaznej atmosferze leży w Waszym interesie
 • osoby, które uczestniczyły intelektualnie w wykładzie (popartym obszernymi materiałami dostępnymi w Internecie) powinny napisać test w ok. godziny, ale "na zapas" gwarantujemy w sumie 90 minut od momentu rozdania testów.
 • dla zachowania przyjaznej atmosfery i oddalenia pokus nieetycznych zachowań, torby/teczki/ubrania nie pozostawione w szatni zostawiamy na podłodze na froncie sali w miejscu wskazanym przez Prowadzących, tak, że będziecie je mogli mieć na oku ale z daleka :-) Do ławki zabieramy ze sobą tylko długopis (lub dwa) oraz dowolne ID ze zdjęciem, które okazujemy na ew. prośbę Prowadzących (elegancko jest od razu położyć ID na brzegu ławki po podpisaniu testu)
 • w ławkach siadamy, zajmując dostępną przestrzeń możliwie równomiernie według wskazań Prowadzących, poczynając od pierwszych ławek
 • nie jest dopuszczalny kontakt z urządzeniami komunikacyjnymi i/lub elektronicznymi. Jeśli ktoś oczekuje pilnego telefonu w czasie egzaminu, powinien ten fakt zgłosić Prowadzącym _przed_ rozpoczęciem egzaminu. W pozostałych wypadkach telefony (po wyciszeniu) itp. urządzenia potencjalnie komunikacyjne i elektroniczne pozostawiamy w torbach lub kieszeniach i nie wyjmujemy w czasie egzaminu
 • nie wychodzimy w trakcie egzaminu, tj. przed wyjściem oddajemy kartki bez możliwości dalszego pisania
 • do wykonania nielicznych, zgrubnych i szacunkowych wyliczeń, wskazanych w najwyżej kilku z pytań, wystarczy głowa, ew. długopis
 • odpowiedzi na pytania będziecie wpisywać "na czysto" w odp tabelce przed samym oddaniem testu, strony z pytaniami można pomazać
 • oddajemy kompletne arkusze, nie jest dozwolone robienie kopii "na pamiątkę".

Życzę jak najlepszych wyników -- dla osób, które korzystały z wykładu, nie będzie to problemem.

Zagadnienia do powtórzenia przed egzaminem

 1. Dlaczego i gdzie korzystamy z technologii cyfrowych? Czy są prostsze, dokładniesze, czy tańsze od analogowych? Sumy kontrolne i kopie/przesył danych cyfrowych.
 2. Formaty plików graficznych i kodowanie kolorów. Grafika rastrowa (bitmapy) i wektorowa (obiektowa) - różnice. Jak widzi krawędzie aparat fotograficzny, a jak oko? Czy ze skanu komputer odczyta tekst?
 3. Kompresja bezstratna i stratna. Do jakich plików które algorytmy (zip, jpg, mp3, DivX..)? Kompresja JPEG: zalety i wady.
 4. Bity, bajty, kilo, mega...
  • Kompresja wideo: ile mniej więcej miejsca zajęłaby sekunda wideo bez kompresji (dla uproszczenia przyjmijmy rozmiar jednej klatki 100x100 pikseli)?
  • Ile pamięci zajmie tysiąc słów po 10 liter w ASCII?
 5. Rola systemu operacyjnego. Systemy plików (filesystems, np. FAT). Czy skasowany plik można odzyskać?
 6. ASCII, ISO 8859-2, UNICODE, UTF-8. Jak kodujemy znaki diakrytyczne różnych języków?
 7. Formaty ODF, Microsoft Office i PDF -- którego wypada używać zależnie od sytuacji. Znaczenie otwartości formatów.
 8. Skąd się biorą programy: algorytm, kod źródłowy, program wykonywalny. Kompatybilność.
 9. Bazy danych: po co nam indeks? Na ile indeks przyspiesza przeszukiwanie? Szybkość przeszukiwania listy uporządkowanej.
 10. TCP/IP czyli techniczny standard Internetu: skąd się wziął i co z tego wynika? Droga pakietów w Internecie. Bezpieczeństwo. Adres IP: struktura i ograniczenia IPv4. Adresy publiczne i prywatne. Skąd się wzięła względna anonimowość w Internecie - i na ile względna? NAT. IPv4 a IPv6.
 11. HTTP i HTML. WWW jako część Internetu
 12. Czy każdy komputer podłączony do Internetu musi mieć własny numer IP? Co się dzieje od momentu wpisania adresu w przeglądarce do wyświetlenia strony WWW?
 13. DNS. Czy mogę mieć własną domenę, o dowolnej nazwie?
 14. Drzewo katalogów, ścieżka (w Uniksie i Windows) i URL. Unikalność URL i nazwy pliku.
 15. Co się dzieje od momentu wpisania zapytania w wyszukiwarce do wyświetlenia wyników? Co tak naprawdę przeszukuje google? Monopol wyszukiwarek.
 16. POP3/IMAP i WebMail, różnice. Pola adresowe (Do, Dw, Udw), potwierdzenie doręczenia. Kto może przeczytać moje emaile? Ochrona przed spamem.
 17. Kryptografia klucza publicznego: jak używamy kluczy publicznych i prywatnych. Podpis elektroniczny.
 18. Połączenia przez SSL i certyfikaty. Internetowi notariusze. Czy "zamknięta kłódka" to całkowita gwarancja bezpieczeństwa?
 19. Licencje komercyjne i GPL. Czy mogę w domu zainstalować MS Office lub Open Office czy Office Libre używane w pracy lub na uczelni?
 20. Prawa autorskie. Jakie materiały mogę umieścić na swojej stronie WWW?


english version of the above:

 1. Why and where are we using digital technologies? Are they simpler, more accurate or cheaper than analog? Checksums and copying/transfer of digital data
 2. Formats of graphic files. Bitmap and vector graphics -- differences.
 3. Compression: lossless and loosy. JPEG: advantages and disadvantages.
 4. Bits, bytes, kilobytes, megabytes... How much space would take one second of an uncompressed video?
 5. How big (at least) would be a file containing 1000 words (5 characters each) in ASCII?
 6. The role of the operating system. Filesystems (e.g. FAT). Can we recover a deleted file?
 7. Algorithm, source code and executable. Compatibility.
 8. ASCII, ISO 8859-2, UNICODE, UTF-8. How do we encode charactes from different languages.
 9. Formats: ODT, MS Office, PDF. Which and when to use.
 10. Databases, index. How fast can we search and ordered list.
 11. TCP/IP: origins and consequences. Route of Internet packets. Safety. Limitations of IPv4. How anonymous the Internet is? NAT.
 12. HTTP and HTML
 13. Does every computer connected to the Intertnet need an IP number? What happens between entring the URL in the browser and display of a Web page?
 14. DNS. Can i set up my own domain, with an arbitrary name?
 15. Directories and folders, path (Unix and Windows). Uniqueness of a filename and URL.
 16. What happens between entering a query in a search engine and the display of results? What is actually searched by Google? Monopoly of search engine(s).
 17. POP3/IMAP and WebMail: differences, configuration and usage. Address fields (To, Cc, Bcc), return receipts. Who can read my email? How to protect yourself from spam?
 18. Public Key Cryptography: how are the public and private keys used. Digital signature.
 19. SSL connections and certificates. Is the "closed padlock" a complete warranty of safety?
 20. Commercial software licenses and GPL. Can I install at home MS Office or Office Libre used legally at work or at the University?
 21. Intelectual Property. What can I put on my WWW page?

Organizacja egzaminu

Egzamin odbędzie się w formie testu jednokrotnego wyboru: kilkadziesiąt pytań, każde z czterema odpowiedziami do wyboru, bez punktów ujemnych za błędne odpowiedzi. Ostateczne przeliczenie punktów na oceny, jednakowe dla wszystkich, będzie ustalone a posteriori na podstawie statystyki, po odjęciu wartości oczekiwanej odpowiedzi prawidłowych w odpowiedziach losowych.

Zaliczenie i oceny

Studenci FM, NI i Projektowania molekularnego i bioinformatyki otrzymują wspólną ocenę za wykład i ćwiczenia, będącą wypadkową oceny (punktacji) z wykładu i ćwiczeń. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń jest również warunkiem przystąpienia do ew. egzaminu poprawkowego.

Studenci Biofizyki molekularnej mają z ćwiczeń osobną ocenę, ocena z egzaminu jest oceną końcową.