Uczenie maszynowe i sztuczne sieci neuronowe/Ćwiczenia 11

Z Brain-wiki

Uczenie_maszynowe_i_sztuczne_sieci_neuronowe_cw/Uczenie bez nadzoru

Algorytm k-means

Algorytm k-means jest zaimplementowany w module scipy.cluster.vq (vq: vector quantization) ([dokumentacja]). Mamy tam funkcję

kmeans(obs, k_or_guess, iter=20, thresh=1e-05) 

optymalizującą położenia centroidów, oraz pomocniczą funkcję

vq

przypisującą poszczególne obserwacje do skupisk reprezentowanych przez centroidy.

Przed zapuszczeniem algorytmu k-means na danych dobrze jest przeskalować każdą z cech w macierzy wejściowej, tak aby miała jednostkową wariancję. Można to zrobić za pomoca funkcji whiten.

Przykładowy kod.

Kod ten pokazuje jak:

 • wygenerować symulowane dane
 • przeskalować je, tak aby miały jednostkową wariancję w każdej z cech.
 • podzielić je na dwa skupiska
 • zilustrować wynik
from pylab import plot,show
from numpy import vstack,array
from numpy.random import rand
from scipy.cluster.vq import kmeans,vq,whiten

# generujemy dane: 
# - 150 dwuwymiarowych punktów z rozkładu jednorodnego ze średnią (1,1)
# - 150 dwuwymiarowych punktów z rozkładu jednorodnego ze średnią (0.5,0.5)

data = vstack((rand(150,2) + array([.5,.5]),rand(150,2)))
data = whiten(data)
# policz K-Means dla K = 2 (2 skupiska)
centroids,_ = kmeans(data,2)
# przypisz wektory wejściowe do skupisk
idx,_ = vq(data,centroids)

# narysuj wyniki
plot(data[idx==0,0],data[idx==0,1],'ob',
   data[idx==1,0],data[idx==1,1],'or')
plot(centroids[:,0],centroids[:,1],'sg',markersize=8)
show()

Segmentacja obrazu algorytmem k-means

W tym ćwiczeniu zapoznamy się z zastosowaniem algorytmu analizy skupień do segmetacji obrazu. Segmentacja tegotypu może stanowic etap wstępnego przetwarzania na potrzeby np. detekcji obiektów lub klasyfikacji. W zadaniu tym zapoznamy sie także z metodą dobierania atumatycznie ilości skupisk.


Obrazek na którym będziemy pracować, proszę go zapisać w bieżącym katalogu:

Skan.png

Najpierw importujemy i oglądamy obrazek:

from pylab import plot,show,figure,imshow,cm, imread, axis
import numpy as np
from scipy.cluster.vq import kmeans,vq

im = imread('Skan.png')
# Oryginalny obrazek miał przestrzeń barwną RGB.
# Spłaszczamy przestrzeń barwną obrazka
im = im.mean(axis=2)
#oglądamy obrazek
imshow(im, cmap=cm.gray)
axis('off')
show()
imshow(im, cmap=cm.gray)
axis('off')
show()

Teraz zamieniamy rysunek (dwuwymiarowa tablica 256x256) na wektor (o długości 256*256 )

data = im[:]
data.shape = 256*256,1

Teraz będziemy próbować podzielić ten wektor na skupiska (w liczbie od 2 do 9). Dla każdej konkretnej ilości skupisk obliczamy dwie wielkości:

[math]J_{intra}(K)[/math] - to jest miara odległości wewwnątrz centrów: równanie na J
[math]J_{inter}(K) = \min_{j\lt i} \sqrt{ (\mu_i -\mu_j)^T(\mu_i - \mu_j)} [/math] : to najmniejsza odległości między centrami
K_max = 9
J_inter = np.ones(K_max)*1e16
J_intra = np.zeros(K_max)
centroids =[]
for K in range(2,K_max):
  trial =0
  while (len(centroids)<K)&(trial<20):
    centroids,J_intra[K] = kmeans(data,K)
    trial+=1
  print 'K: ',K, len(centroids)
  for ki in range(len(centroids)):
    for kj in range(ki):
      print ki, kj
      print centroids[ki]
      print centroids[kj]
      ################
## dopisz kod obliczający odległość między centrami i oznacz ją d
      ################
      # jeśli uzyskana odległość jest mniejsza niż dotychczas zapamiętana to ją zapamiętujemy:
      if J_inter[K]>d:
        J_inter[K]=d
  print K, J_intra[K],J_inter[K]

Wykreślamy stosunek [math],J_{intra}/J_{inter}[/math] i znajdujemy K dla którego jest najmniejszy:

figure(1)
plot(range(2,K_max),J_intra[2:]/J_inter[2:])
K_opt = np.argmin(J_intra[2:]/J_inter[2:])+2

print K_opt

Dla tej optymalnej ilości skupisk znajdujemy położenia centrów i przypisujemy klasę dla każdego punktu danych:

centroids,J_intra[K] = kmeans(data,K_opt)

# przypisujemy klasę
idx,_ = vq(data,centroids)

Formatujemy wektor w obrazek i podziwiamy efekt:

idx.shape = 256,256
figure(2)
imshow(idx, cmap=cm.gray)

show()

Dla porównania proszę wykreślić histogram odcieni szarości dla wekotra data.

Algorytm EM: implementacja

W celu zapoznania się z algorytmem EM zaimplementujemy go.

Program, który powstanie po uzupełnieniu kodu powinien ilustrować dopasowywanie modelu EM do danych będzących sumą dwóch rozkładów gaussowskich:

Gauss mix.png


Funkcje pomocnicze

Najpierw standardowe importy i kilka funkcji pomocniczych:

# -*- coding: utf-8 -*-
import matplotlib
matplotlib.use('TkAgg')
import pylab as py
import random, copy
import numpy as np
import sys


def pnorm(x, m, s):
  """
  Oblicza gęstość wielowymiarowego rozkładu normalnego dla punktów
  w wektorze x
  Parametry rozkładu :
  m - średnia
  s- macierz kowariancji
  dla zwiększenia czytelności kodu stosujemy typ matrix
  """
  xm = np.matrix(x-m)
  xmt = np.matrix(x-m).transpose()
  for i in xrange(len(s)): # zabezpieczenie dla większej stabliności numerycznej
    if s[i,i] <= sys.float_info[3]: # min float
      s[i,i] = sys.float_info[3]
  sinv = np.linalg.inv(s)

  return (2.0*np.pi)**(-len(x)/2.0)*(1.0/np.sqrt(np.linalg.det(s)))\
      *np.exp(-0.5*(xm*sinv*xmt))

def draw_params(t,nbclusters):
    '''funkcja do losowania parametrów początkowych
    t - zbiór treningowy
    '''
    nbobs,nbfeatures = t.shape
    # inicjuje średnie przez losowanie punktu ze zbioru danych
    tmpmu = np.array([t[random.uniform(0,nbobs),:]],np.float64)
    # kowariancje inicjowane są jako macierze diagonalne , wariancja dla każdej cechy inicjowana jest jako wariancja tej cechy dla całego zbioru 
    sigma = np.zeros((nbfeatures,nbfeatures))
    for f in range(nbfeatures):
      sigma[f,f] = np.var(t[:,f])
    #phi inicjujemy tak, że każda składowa mieszanki ma takie samee prawdopodobieństwo
    phi = 1.0/nbclusters
    print 'INIT:',tmpmu,sigma,phi
    return {'mu': tmpmu,\
        'sigma': sigma,\
        'phi': phi}

def plot_gauss(mu,sigma):
  ''' Funkcja rysująca kontury funkcji gęstości prawdopodobieństwa 
    dwuwymiarowego rozkładu Gaussa'''

  x = np.arange(-6.0, 6.0001, 0.1)
  y = np.arange(-6.0, 6.0001, 0.1)
  X,Y = np.meshgrid(x, y)
  X.shape = 1,len(x)*len(y)
  Y.shape = 1,len(x)*len(y)
  P = np.vstack((X,Y))
  invS = np.linalg.inv(sigma)
  R = P.T-mu
  z = np.zeros(len(R))
  for i in range(len(R)):
    z[i] = np.exp(-0.5*np.dot( R[i,:].T,np.dot(invS,R[i,:])))
    
  z.shape = len(x),len(y)
  py.contourf(x,y,z,alpha = 0.5)
  py.plot(mu[0],mu[1],'o')

Szkielet algorytmu

Poniższy kod to szkielet właściwej funkcji wykonującej optymalizację. Trzeba go uzupełnić implementując równania z wykładu. Proszę uważnie czytać komentarze.


def expectation_maximization(t, nbclusters=2, nbiter=3, normalize=False,\
    epsilon=0.001, monotony=False, datasetinit=True):
  """
  t - zbiór treningowy, 
  Każdy wiersz t jest przykładem (obserwacją), każda kolumna to cecha 
  'nbclusters' ilość klastrów, z których budujemy model mieszany
  'nbiter' ilość iteracji
  'epsilon' kryterium zbieżności
  
   Powtórz kroki E i M aż do spełnienia warunku |E_t - E_{t-1}| < ε
   
  Funkcja zwraca parametry modelu (centra i macerze kowariancji Gaussów i ich wagi \phi) oraz 
  etykiety punktów zbioru treningowego oznaczające do którego z Gaussów w modelowanej mieszance należą.
  """

  nbobs,nbfeatures = t.shape
  
  ### Opcjonalna normalizacja
  if normalize:
    for f in xrange(nbfeatures):
      t[:,f] /= np.std(t[:,f])


  result = {}
  random.seed()

  # szykujemy tablice na prawdopodobieństwa warunowe
  Pz = np.zeros((nbobs,nbclusters)) # P(z|x): opisywane równaniami (2) i (3) z wykładu 
  Px = np.zeros((nbobs,nbclusters)) # P(x|z): opisywane równaniem (4) 
  
  # inicjujemy parametry dla każdego składnika mieszankni
  # params będzie listą taką, że params[i] to słownik
  # zawierający parametry i-tego składnika mieszanki
  params = []
  for i in xrange(nbclusters):
    params.append( draw_params(t,nbclusters) )

  old_log_estimate = sys.maxint          # init
  log_estimate = sys.maxint/2 + epsilon   # init
  estimation_round = 0  

  # powtarzaj aż zbiegniesz 
  while (abs(log_estimate - old_log_estimate) > epsilon\
        and (not monotony or log_estimate < old_log_estimate)):
    restart = False
    old_log_estimate = log_estimate  
    ########################################################
    # krok E: oblicz Pz dla każdego przykładu (czyli w oznaczeniach z wykładu w_i^j)
    ########################################################
    # obliczamy prawdopodobieństwa Px[j,i] = P(x_j|z_j=i) 
    for j in xrange(nbobs): # iterujemy po przykładach
      for i in xrange(nbclusters): # iterujemy po składnikach
        Px[j,i] = pnorm(t[j,:], params[i]['mu'], params[i]['sigma']) # (równanie 4)

    # obliczamy prawdopodobieństwa Pz[j,i] = P(z_j=i|x_j)  
    # najpierw licznik równania (3)  
    for j in xrange(nbobs): 
      for i in xrange(nbclusters):
        Pz[j,i] = .............*params[i]['phi']
    # mianownik równania (3)
    for j in xrange(nbobs): 
      tmpSum = 0.0
      for i in xrange(nbclusters):
        tmpSum += ..................
    # składamy w całość Pz[j,i] = P(z_j=i|x_j)
      Pz[j,:] /= tmpSum
    
    ###########################################################
    # krok M: uaktualnij paramertry (sets {mu, sigma, phi}) #
    ###########################################################
    #print "iter:", iteration, " estimation#:", estimation_round,\
    #      " params:", params
    for i in xrange(nbclusters):
      print "------------------"
      # parametr phi: równanie (6)
      Sum_w = np.sum(Pz[:,i])
      params[i]['phi'] = Sum_w/nbobs
      if params[i]['phi'] <= 1.0/nbobs:      # restartujemy jeśli zanika nam któraś składowa mieszanki
        restart = True             
        print "Restarting, p:",params[i]['phi'] 
        break
      print 'i: ',i,' phi: ', params[i]['phi']
      # średnia: równanie (7)
      m = np.zeros(nbfeatures)
      for j in xrange(nbobs):
        m += ......................
      params[i]['mu'] = m/Sum_w
      print 'i: ',i,' mu: ', params[i]['mu']
      
      # macierz kowariancji: równanie (8)
      s = np.matrix(np.zeros((nbfeatures,nbfeatures)))
      for j in xrange(nbobs):
        roznica = np.matrix(t[j,:]-params[i]['mu'])
        s += Pz[j,i]*(roznica.T*roznica)
      params[i]['sigma'] = s/Sum_w
      
      print params[i]['sigma']
      
      ### Testujemy czy składniki się nie sklejają i w razie potrzeby restartujemy
      if not restart:
        restart = True
        for i in xrange(1,nbclusters):
          if not np.allclose(params[i]['mu'], params[i-1]['mu'])\
          or not np.allclose(params[i]['sigma'], params[i-1]['sigma']):
            restart = False
            break
      if restart:        
        old_log_estimate = sys.maxint         # init
        log_estimate = sys.maxint/2 + epsilon  # init
        params = [draw_params(t,nbclusters) for i in xrange(nbclusters)] # losujemy nowe parametry startowe
        print 'RESTART'
        continue
      
      
      ####################################
      # liczymy estymatę log wiarygodności: równaie (1) #
      ####################################
      log_estimate = np.sum([np.log(np.sum(\
          [Px[j,i]*params[i]['phi'] for i in xrange(nbclusters)]))\
          for j in xrange(nbobs)])
      print "(EM) poprzednia i aktualna estymata log wiarygodności: ",\
          old_log_estimate, log_estimate
      estimation_round += 1
    ##########################
    # rysujemy aktualny stan modelu
    ##########################
    py.ioff()
    py.clf()
    py.ion()
    for i in xrange(nbclusters):
      plot_gauss(np.array(params[i]['mu']),np.array(params[i]['sigma']))
    py.plot(x[:,0],x[:,1],'g.')
    py.axis('equal')
    py.draw()
 
    
    # Pakujemy wyniki
      result['quality'] = -log_estimate
      result['params'] = copy.deepcopy(params)
      result['clusters'] = [[o for o in xrange(nbobs)\
          if Px[o,c] == max(Px[o,:])]\
          for c in xrange(nbclusters)]
  return result


Program

Przykładowy program korzystający z powyższych funkcji:

##########################################
#  PROGRAM
#########################################


# robimy mieszankę dwóch gaussów:
#parametry rozkładu
# wektor średnich:
mu1 = [-2,-3] 
# macierz kowariancji:
Sigma1 = np.array([[1, 0.5],
         [0.5, 1]])
# generujemy dane: 
x1 = np.random.multivariate_normal(mu1, Sigma1, 150) #
mu2 = [-0.5,2] 
# macierz kowariancji:
Sigma2 = np.array([[3, 0.5],
         [0.5, 1]])
# generujemy dane: 
x2 = np.random.multivariate_normal(mu2, Sigma2, 150) #
# łączymy x1 i x2 aby otrzymac jeden zbiór
x = np.vstack((x1,x2))
py.plot(x[:,0],x[:,1],'g.')
py.axis('equal')
py.show()
py.figure()
res = expectation_maximization(x, nbclusters=2, nbiter=3, normalize=False,\
    epsilon=0.001, monotony=False, datasetinit=True)
py.ioff()
py.show()
# wypisz parametry
print 'Dopasowany model: '
print res['params']

Aby obliczyć gęstość prawdopodobieństwa rozkładu mieszanego dla pewnego nowego punktu "x" możemy zastosować poniższą funkcję:

def prob_mix(params, x):
  '''params - parametry dopasowanego gaussowskiego modelu mieszanego
  x - punkt wejścowy,
  
  funkcja zwraca gestość prawdopodobieństwa, dla x w rozkładzie mieszanym
  '''
  prob = 0
  for i in range(len(params)):
    prob+= pnorm(x, params[i]['mu'], params[i]['sigma']) * params[i]['phi']
  
  
  return prob
#---------------- przykładowe użycie: ----------------
x=(6,-4)
print 'P(x=(',str(x),')):', prob_mix(res['params'], x)