Ćwiczenia z elektrodynamiki dla neuroinformatyków: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 16: Linia 16:
  
 
Termin egzaminu pisemnego (sesja I):
 
Termin egzaminu pisemnego (sesja I):
* do ustalenia
+
* 01.02.2016, sala 1.38, w godzinach 9:00 - 13:00
 +
Egzamin ustny odbędzie się w pokoju 4.59 w dniu 03.02.2016
 +
 
  
<b>
 
 
Termin egzaminu pisemnego w sesji poprawkowej (sesja II):
 
Termin egzaminu pisemnego w sesji poprawkowej (sesja II):
* do ustalenia
+
* 22.02.2016, sala 1.38, w godzinach 9:00 - 13:00
  
Egzamin ustny w sesji poprawkowej odbędzie się w pokoju 4.59 w dniu do ustalenia</b>
+
Egzamin ustny w sesji poprawkowej odbędzie się w pokoju 4.59 w dniu do ustalenia
  
 
<!-- Zapisy, rozumiane jako wybór dnia oraz godziny, miały miejsce po egzaminie pisemnym. -->
 
<!-- Zapisy, rozumiane jako wybór dnia oraz godziny, miały miejsce po egzaminie pisemnym. -->

Wersja z 00:22, 30 sty 2016Elektrodynamika dla neuroinformatyków - ćwiczenia

Ogłoszenia bieżące

W najbliższym terminie na tej stronie pojawi się link do zadań powtórzeniowych, które mogą dopomóc w zaliczeniu przedmiotu.

Zadania domowe 1

Terminy kolokwiów:

 • 16.11.2015, sala P109, w godzinach 9:00 - 12:00,
 • 11.01.2016, sala P109, w godzinach 9:00 - 12:00.


Termin egzaminu pisemnego (sesja I):

 • 01.02.2016, sala 1.38, w godzinach 9:00 - 13:00

Egzamin ustny odbędzie się w pokoju 4.59 w dniu 03.02.2016


Termin egzaminu pisemnego w sesji poprawkowej (sesja II):

 • 22.02.2016, sala 1.38, w godzinach 9:00 - 13:00

Egzamin ustny w sesji poprawkowej odbędzie się w pokoju 4.59 w dniu do ustalenia


Termin zajęć

Wykłady odbywają się raz w tygodniu, w piątki, w godzinach 09:15 - 11:00. Sala 2.08, ul. Pasteura 5 - „nowy” budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW.
Ćwiczenia odbywają się raz w tygodniu, w piątki, w godzinach 11:15 - 13:00. Sala 1.37, ul. Pasteura 5 - „nowy” budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW.

Kontakt z prowadzącym

Wykłady prowadzi dr hab. Maciej Kamiński, pokój 4.69, ul. Pasteura 5.
Ćwiczenia prowadzi prof. Krzysztof Meissner, pokój 4.44, ul. Pasteura 5.


Preferowany sposób kontaktu - e-mail: meissner@fuw.edu.pl

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia zostaną zaliczone osobom, które spełnią dwa niezwykle proste warunki:

 • Posiadanie maksymalnie dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach,
 • Posiadanie sumy punktów z dwóch kolokwiów nie mniejszej niż połowa punktów możliwych do zdobycia.


 • Osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń dopuszczone zostaną do egzaminu pisemnego, a następnie ustnego (niezależnie od wyniku z części pisemnej).
 • Osoby nie mające tego szczęścia, muszą podejść do egzaminu pisemnego i uzyskać z niego przynajmniej połowę możliwych do zdobycia punktów. Jeśli tak się stanie, to zostaną one dopuszczone do części ustnej egzaminu, w przeciwnym wypadku pozostaje sesja poprawkowa.


 • Kilku osobom posiadającym nadzwyczajnie dobre wyniki z kolokwiów oraz egzaminu pisemnego mogą zostać zaproponowane oceny końcowe. Możliwe jest oczywiście wzgardzenie takim podarkiem i próba podwyższenia zaproponowanej oceny poprzez egzamin ustny, co gorąco poleca prowadzący. Niestety, jak to w życiu bywa, może się również zdarzyć obniżenie oceny, a w skrajnych wypadkach skierowanie na egzamin w sesji poprawkowej.

Zadania ćwiczeniowe

Seria 0
Seria 1
Seria 2

Wyniki kolokwiów i egzaminu

Zagadnienia na egzamin ustny

Poniżej znajduje się lista zagadnień na egzamin ustny. Proszę zwrócić uwagę, że NIE jest to zbiór pytań, z którego będzie następowało losowanie.

 • Równania Maxwell'a w próżni. Postać różniczkowa i całkowa w przypadku stacjonarnym. Zasada zachowania ładunku elektrycznego.
 • Opis potencjału pola elektrycznego [math]\vec{E}[/math] oraz magnetycznego [math]\vec{H}[/math]. Równania na potencjały.
 • Cechowanie potencjałów. Wybór punktu odniesienia.
 • Rozwinięcie multipolowe potencjału elektrycznego i magnetycznego. Moment monopolowy, dipolowy, kwadrupolowy. Zależność od wyboru układu odniesienia.
 • Równania Maxwell'a w materii. Równania materiałowe, podstawowe zależności dla typowych substancji. Opis potencjalny w jednorodnych, izotropowych dielektrykach.
 • Warunki graniczne dla pola elektrycznego i magnetycznego na styku ośrodków. Warunki zszycia dla potencjału elektrycznego.
 • Równania Poisson'a i Laplace'a. Zagadnienie Dirichleta i Neumanna (opis założeń i warunków brzegowych). Funkcja Green'a - rozwiązanie dla całej przestrzeni. Rozwiązanie równania [math] \bigtriangleup F = 0 [/math]. Metoda separacji zmiennych.
 • Zasada zachowania energii dla pola elektromagnetycznego. Wektor Poynting'a, gęstość energii w próżni i w materii. Energia pola elektrostatycznego i magnetostatycznego.
 • Prądy stałe. Analogia z elektrostatyką dielektryków.
 • Własności fali elektromagnetycznej (płaskiej, monochromatycznej) w ośrodku jednorodnym przezroczystym bez źródeł - kierunki [math]\vec{E}[/math] oraz [math]\vec{B}[/math], zależności między [math]T, \lambda , \omega , k, u[/math]. Polaryzacja liniowa, kołowa, eliptyczna. Natężenie fali, wektor Poynting'a.
 • Fala elektromagnetyczna w izotropowym przewodniku - własności ogólne, różnice względem fali w dielektryku.
 • Zagadnienie Cauchy-Dirichleta. Opóźniona funkcja Green'a.
 • Potencjały opóźnione [math]V(\vec{r} , t)[/math], [math]\vec{A}(\vec{r} , t)[/math]. Równania Jefimienki - istota równań, różnice względem przypadku stacjonarnego pól [math]\vec{E}[/math] i [math]\vec{B}[/math].
 • Potencjały Li[math]\acute{e}[/math]narda-Wiecherta - postać potencjałów, istota.
 • Elementy składowe pola [math]\vec{E}[/math] ładunku poruszającego się. Rozkład kątowy promieniowania poruszającego się ładunku punktowego.
 • Pojęcie dipola prądowego, źródeł prądowych w przewodniku objętościowym. Prądu pierwotne i objętościowe (wtórne). Rodzaje źródeł prądowych w opisie zjawisk elektrycznych w układzie nerwowym.
 • Potencjał warstwy dipolowej. Zastosowanie zasady kąta bryłowego do opisu potencjałów od komórek nerwowych.
 • Różnice między EEG i MEG.
 • Problem odwrotny w EEG i MEG - metodologia, jednoznaczność rozwiązania.
 • Pojęcie „lead field” i praktyczne zastosowanie tego pojęcia do rozwiązania problemu wprost oraz problemu odwrotnego.