Instalacja i konfiguracja Kinect, Wiimote i Eyetrackera

Z Brain-wiki

Kinect + OpenNI2 + NiTE2 + freenect

Instalacja OpenNI 2 + NiTE 2 z prekonfigurowanych binarek dla Ubuntu 15.10:

sudo apt-get install freeglut3 python-opencv libboost-all-dev
cd ~
wget http://static.mroja.net/kinect/kinect.7z
7z x kinect.7z
cd ~/kinect
sudo cp primesense-and-kinect-usb.rules /etc/udev/rules.d/557-primesense-usb.rules
export LD_LIBRARY_PATH=/home/{USER_NAME}/kinect/Redist (to najlepiej wrzucić do .profile)
cd Redist
./NiViewer

Należy prawdzić czy użytkownik, na koncie którego będzie używany Kinect należy do grupy plugdev -- jeśli nie, dodać:

sudo usermod -G plugdev -a USER_NAME

Alternatywnie zamiast gotowej paczki binarek można użyć OpenNI ze strony http://structure.io/openni.

wrapper+obci

Moduł do Pythona (plik nite2.so) należy zbudować z repozytorium https://github.com/BrainTech/nite2-bindings i umieścić w katalogu /usr/lib/python2.7/dist-packages.

Skopiuj katalog NiTE2 (/home/USER_NAME/kinect/Redist/NiTE2) do katalogu ~/.obci/sandbox.

na koncie lab

cd ~/kinect/Redist
cp /path_to_file/nite2.so nite2.so
cp -r /home/lab/kinect/Redist/NiTE2/ ~/.obci/sandbox/

na koncie newtech

cd ~/kinect/Redist
cp /path_to_file/nite2.so nite2.so
mkdir /home/newtech/.obci/ # jeśli katalog istnieje to pominąć
mkdir /home/newtech/.obci/sandbox # j.w.
cp -r /home/newtech/kinect/Redist/NiTE2/ ~/.obci/sandbox/

Instalacja xwiimote

UWAGA!!! NIE NALEŻY instalować pakietu xwiimote z repozytoriów Debiana i Ubuntu - są one przestarzałe.

Wymagane wersje:

 • kernel >= 3.5+
 • bluez >= 5.11+

A) Instalacja wymaganych pakietów

sudo apt-get install autoconf autogen automake gcc bluetooth ncurses-dev libudev-dev libtool git blueman python-dev dh-autoreconf pkg-config swig

B) xwiimote driver & utils

git clone https://github.com/BrainTech/xwiimote
cd xwiimote
./autogen.sh
make
sudo make install
sudo ldconfig

C) Python bindings

git clone https://github.com/BrainTech/xwiimote-bindings
cd xwiimote-bindings
./autogen.sh
make
sudo make install
sudo ldconfig

D) Żeby działało bez sudo dla userów lab i newtech

sudo usermod -a -G input newtech
sudo usermod -a -G input lab

E) Sparować urządzenie z użyciem wbudowanego do Ubuntu panelu Bluetooth

F) Demo

git clone https://github.com/irq0/wiiscale.git
cd wiiscale

Należy odkomentować linijki 134 i 135:

134: #    for m in measurements(iface):
135: #      print_bboard_measurements(*m)

Demo można uruchomić poleceniem:

python ./scale.py

Tobii REX eyetracker

Kompilacja OpenNI ze źródeł

Firma PrimeSense, autor OpenNI, została wykupiona przez Apple'a. Projekt OpenNI został zamknięty. Ponieważ jest to opensource, kody źródłowe są dalej rozwijane przez http://occipital.com.

Adres repozytorium OpenNI2: https://github.com/occipital/OpenNI2

Kompilacja OpenNI2

wymagania

sudo apt-get install git-core g++ cmake libudev-dev libxi-dev libxmu-dev python libusb-1.0-0-dev libudev-dev freeglut3-dev doxygen graphviz
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer
git clone https://github.com/occipital/OpenNI2.git
cd OpenNI2
#Save path for further reference
OPENNI_DIR="${PWD}"
sed -i '/-Werror/ s/^/#/' ${OPENNI_DIR}/ThirdParty/PSCommon/BuildSystem/CommonCppMakefile
echo "LDFLAGS += -lpthread" >> ${OPENNI_DIR}/Source/Tools/NiViewer/Makefile
make
sudo ${OPENNI_DIR}/Packaging/Linux/install.sh
sudo gpasswd -a ${USER} video

Instalacja z binarek

Należy pobrać binarny pakiet ze strony http://structure.io/openni i wypakować do katalogu np. OpenNI-Linux-x64-2.2

$ cd OpenNI-Linux-x64-2.2
$ sudo ./install.sh

w aktualnym katalogu utworzy się skrypt OpenNIDevEnvironment, który ustawia środowisko dev

Kompilacja libfreenect

git clone https://github.com/OpenKinect/libfreenect.git
cd libfreenect
mkdir build; cd build
cmake .. -DBUILD_OPENNI2_DRIVER=ON
make -j4
cp -L lib/OpenNI2-FreenectDriver/libFreenectDriver.so ${OPENNI_DIR}/Bin/x64-Release/OpenNI2/Drivers/

Test

cd ${OPENNI_DIR}/Bin/x64-Release/
./NiViewer

Instalacja biblioteki NiTE2

http://ilab.usc.edu/packages/forall/ubuntu-13.10/NiTE-Linux-x64-2.2.tar.bz2

cd NiTE-Linux-x64-2.2
sudo ./install.sh
cp -L /usr/local/lib/OpenNI2-FreenectDriver/libFreenectDriver.so NiTE-Linux-x64-2.2/Samples/Bin/OpenNI2/Drivers/