Proseminarium licencjackie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
(Anulowanie wersji 5115 autora Maciek (dyskusja))
 
(Nie pokazano 76 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
 +
=Proseminarium licencjackie dla Fizyki Medycznej i Neuroinformatyki=
  
 +
<!--
 +
'''UWAGA: zwz na COVID-19, od dnia 2020.03.10 do dnia 2020.04.20 obecności nie są obowiązkowe. Materiał omawiany na zajęciach do tego czasu będzie obejmował przede wszystkim <math>\LaTeX</math>, zachęcam do samodzielnej pracy na podstawie poniższych wskazówek. Dla zainteresowanych będę prowadził zajęcia wyjaśniające w normalnych terminach.
 +
'''
 +
-->
 +
 +
# Egzamin licencjacki i praca dyplomowa
 +
#* (...) Na początku egzaminu student może przedstawić główne tezy pracy licencjackiej. Prezentacja nie powinna trwać dłużej niż 10 minut. Przy takim wyborze studenta ocena prezentacji jest oceną odpowiedzi na pytanie specjalistyczne związane z tematyką pracy.
 +
#* https://www.fuw.edu.pl/prace-dyplomowe.html
 +
#* https://apd.uw.edu.pl/documents/page/prace_licencjackie_i_magisterskie/
 +
<!--
 +
#** [https://apd.uw.edu.pl/static/zalacznik-2006-6-1.pdf  wzór pracy dyplomowej wg Zarządzenia z z 31 sierpnia 2004]
 +
-->
 +
#** [https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5452/M.2020.255.Zarz.120.pdf Zarządzenie Rektora z 5 czerwca 2020] w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym, w tym nowy wzór pierwszych stron pracy dyplomowej.
 +
#** [https://apd.uw.edu.pl/static/pl-usos-apd2.pdf instrukcja obsługi APD]
 +
#*Recenzja pracy licencjackiej opiera się na odpowiedziach na następujące pytania:
 +
#**''Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule''?
 +
#**''Ocena układu pracy, podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.''
 +
#**''Merytoryczna ocena''
 +
#**''Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie''
 +
#**''Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł''
 +
#**''Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze)''
 +
#**''Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy)''
 +
#**''Inne uwagi''
 +
#**''Pracę oceniam jako''
 +
#**''Ocena pracy''.
 +
# Wyszukiwanie publikacji naukowych, np.: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed https://scholar.google.pl
 +
#* dostęp do publikacji naukowych, open access vs. model tradycyjny
 +
#* bibliometria https://webofknowledge.com/
 +
#* aspekty prawne i historia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Aaron_Swartz [https://archive.org/details/TheInternetsOwnBoyTheStoryOfAaronSwartz film]
 +
#  Prawa autorskie https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie
 +
#* Art. 29 i art. 115 z [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.]
 +
#* Art. 29 Ustawy (cytat jako dozwolony użytek) został zmieniony ustawą z dnia  11.09.2015 r (wejście w życie 20.11.2015 r) i recypuje  (nie do końca poprawnie) art. 5  ust 3 Dyrektywy 2001/29/WE — wolno przytaczać w utworach stanowiących całość urywki rozpowszechnionych utworów (…) lub drobne utwory w całości w zakresie uzasadnionym celami cytatu. Nowe jest to, że prawo cytatu obejmuje możliwość przytaczania w całości rozpowszechnionych utworów plastycznych i fotograficznych. Cytat jest tzw. dozwolonym użytkiem, którego dopuszczalność uzależniona jest od celów stosowania cytatu, którymi są: wyjaśnienie, nauczanie, analiza krytyczna lub naukowa, prawa gatunku. Dozwoloność ta  determinowana jest spełnieniem warunków z art. 34 pr. aut. czyli  przywołanie źródła cytatu i danych o twórcy oraz (co nie wynika z przepisu lecz z judykatury i doktryny) technicznego odróżnienia fragmentu cytatu od treści materiału (np. wzięcie w cudzysłów). 
 +
#** prawo cytatu funkcjonuje  także w kontekście ochrony oprogramowania komputerowego
 +
#** nie istnieją unormowane  ilościowe kryteria cytowania, są przykładowe orzeczenia
 +
#** zostały dodane pod górnymi indeksami przepisy dot. m.in. parodii (art. <math>29^1</math>),  włączania do innego utworu (art. <math>29^2</math>) itd.
 +
#* Art. 115. pkt 1. ustawy (plagiat): '''''Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. (...)'''''
 +
#* system antyplagiatowy obowiązujący w UW: [https://jsa.opi.org.pl/home/login Jednolity System Plagiatowy] wykrywa (według [https://lookreatywni.pl/baza-wiedzy/jednolity-system-antyplagiatowy-co-powinien-o-nim-wiedziec-kazdy-student/ tego artykułu]):
 +
#** klony prac dyplomowych,
 +
#** zapożyczenia fragmentów w źródłach referencyjnych,
 +
#** fragmenty podobne semantycznie do tekstów w źródłach referencyjnych (niezależnie od szyku słów we frazie),
 +
#** zmiany stylu pisania pracy,
 +
#** znaki pochodzące z alfabetu innego niż język badany, ukryte znaki specjalne, mikrospacje i inne prawdopodobne manipulacje czcionką w celach ukrycia zapożyczeń.
 +
#* [http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4040/M.2017.80.U.68.pdf Uchwała nr 68 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania własnością intelektualną na UW]
 +
# Zasady współautorstwa publikacji naukowych, np. http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
 +
# Prezentacja
 +
#* oprogramowanie do przygotowywania prezentacji — np. https://www.libreoffice.org, PowerPoint, Keynote, <math>\LaTeX</math>, https://prezi.com etc.
 +
#* jasność wywodu
 +
#* utrzymywanie więzów czasowych
 +
#* opanowanie technologii (antycypacja "problemów z podłączaniem").
 +
# <math>\TeX</math> i <math>\LaTeX</math>
 +
#* instalacja lokalna vs. chmura (np. https://www.overleaf.com)
 +
#* styl i szablon prac licencjackich z ZFBiM, specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka [https://drive.google.com/file/d/1TuYVgrOhYVVEIK7tmPMLY3UWD4jqU0FR/view?usp=sharing zip]
 +
#* texdoc lshort (Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX)
 +
#* wzory matematyczne i numeracja
 +
#* rysunki i odniesienia
 +
#* bibliografia
 +
 +
 +
 +
==ocena końcowa z przedmiotu==
 +
będzie oparta o:
 +
# Wysłany na mój email, z cc. do Promotora, w liście '''z tematem "szkic pracy licencjackiej na proseminarisum [imię nazwisko]"''', gdzie [imię nazwisko] zastępujemy własnym imieniem i nazwiskiem — LUB umieszczony w systemie Kampus, zależnie od ustaleń na zajęciach — szkic pracy licencjackiej (PDF wygenerowany z latexa), zawierający co najmniej:
 +
## stronę tytułową i tytuł angielski
 +
## przykładowy rozdział, podrozdział i jedno dowolne równanie z numerem i odniesieniem do tego numeru w tekście
 +
## przynajmniej trzy kompletne i poprawne cytowania prac związanych z tematyką
 +
## przynajmniej jedną ilustrację z podpisem (<code>\caption{}</code>) i odniesienie w tekście do tej ilustracji (<code>\label{} / \ref{}</code>)
 +
## przynajmniej jedną tabelę z podpisem (<code>\caption{}</code>) i odniesienie w tekście do tej tabeli (<code>\label{} / \ref{}</code>)
 +
## jak najwięcej elementów pracy, które spisywać można przed uzyskaniem ostatecznych wyników, czyli Wstęp, Cel pracy, częściowo Metody, Dane doświadczalne itp., zależnie od specyfiki wybranego tematu. W tej części oczekujemy również zaangażowania Promotorów. Zawartość merytoryczna ani objętość przedstawionej "próbki" nie będą wpływać na ocenę, pod warunkiem zawarcia elementów wymaganych w poprzednich punktach.
 +
# Prezentację "główne tezy pracy licencjackiej", przygotowaną pod kątem egzaminu licencjackiego i przedstawioną w czasie zajęć. O terminie prezentacji będzie powiadamiany promotor (zapraszamy). Zawartość merytoryczna, podobnie jak w poprzednim punkcie, nie musi być kompletna — ocenie będą podlegać:
 +
## jasność wywodu
 +
## opanowanie techniki prezentacji
 +
## utrzymywanie więzów czasowych
 +
## opanowanie technologii (antycypacja "problemów z formatami i podłączaniem")
 +
# Obecności.
 +
 +
W punktach 1. i 2. nie będzie bezpośrednio oceniana zawartość merytoryczna ani też nie będzie weryfikowana poprawność przedstawianych tez — tylko forma, dlatego oceny z przedmiotu nie należy traktować jako estymaty oczekiwanej oceny z pracy i egzaminu.
 +
 +
===[[Wstęp | Informacje z lat poprzednich]]===
 +
<!--
 
# [http://www.fuw.edu.pl/~jarekz/lic_tex_pliki.zip klasa LaTeXa do składy prac licencjackich ]
 
# [http://www.fuw.edu.pl/~jarekz/lic_tex_pliki.zip klasa LaTeXa do składy prac licencjackich ]
#[[Wstęp]]
+
 
 
#[[Terminy referatów w semestrze letnim 2014/15]]
 
#[[Terminy referatów w semestrze letnim 2014/15]]
 +
-->

Aktualna wersja na dzień 15:54, 21 kwi 2021

Proseminarium licencjackie dla Fizyki Medycznej i Neuroinformatyki

 1. Egzamin licencjacki i praca dyplomowa
  • (...) Na początku egzaminu student może przedstawić główne tezy pracy licencjackiej. Prezentacja nie powinna trwać dłużej niż 10 minut. Przy takim wyborze studenta ocena prezentacji jest oceną odpowiedzi na pytanie specjalistyczne związane z tematyką pracy.
  • https://www.fuw.edu.pl/prace-dyplomowe.html
  • https://apd.uw.edu.pl/documents/page/prace_licencjackie_i_magisterskie/
  • Recenzja pracy licencjackiej opiera się na odpowiedziach na następujące pytania:
   • Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?
   • Ocena układu pracy, podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.
   • Merytoryczna ocena
   • Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie
   • Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł
   • Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze)
   • Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy)
   • Inne uwagi
   • Pracę oceniam jako
   • Ocena pracy.
 2. Wyszukiwanie publikacji naukowych, np.: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed https://scholar.google.pl
 3. Prawa autorskie https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie
  • Art. 29 i art. 115 z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  • Art. 29 Ustawy (cytat jako dozwolony użytek) został zmieniony ustawą z dnia 11.09.2015 r (wejście w życie 20.11.2015 r) i recypuje (nie do końca poprawnie) art. 5 ust 3 Dyrektywy 2001/29/WE — wolno przytaczać w utworach stanowiących całość urywki rozpowszechnionych utworów (…) lub drobne utwory w całości w zakresie uzasadnionym celami cytatu. Nowe jest to, że prawo cytatu obejmuje możliwość przytaczania w całości rozpowszechnionych utworów plastycznych i fotograficznych. Cytat jest tzw. dozwolonym użytkiem, którego dopuszczalność uzależniona jest od celów stosowania cytatu, którymi są: wyjaśnienie, nauczanie, analiza krytyczna lub naukowa, prawa gatunku. Dozwoloność ta determinowana jest spełnieniem warunków z art. 34 pr. aut. czyli przywołanie źródła cytatu i danych o twórcy oraz (co nie wynika z przepisu lecz z judykatury i doktryny) technicznego odróżnienia fragmentu cytatu od treści materiału (np. wzięcie w cudzysłów).
   • prawo cytatu funkcjonuje także w kontekście ochrony oprogramowania komputerowego
   • nie istnieją unormowane ilościowe kryteria cytowania, są przykładowe orzeczenia
   • zostały dodane pod górnymi indeksami przepisy dot. m.in. parodii (art. [math]29^1[/math]), włączania do innego utworu (art. [math]29^2[/math]) itd.
  • Art. 115. pkt 1. ustawy (plagiat): Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. (...)
  • system antyplagiatowy obowiązujący w UW: Jednolity System Plagiatowy wykrywa (według tego artykułu):
   • klony prac dyplomowych,
   • zapożyczenia fragmentów w źródłach referencyjnych,
   • fragmenty podobne semantycznie do tekstów w źródłach referencyjnych (niezależnie od szyku słów we frazie),
   • zmiany stylu pisania pracy,
   • znaki pochodzące z alfabetu innego niż język badany, ukryte znaki specjalne, mikrospacje i inne prawdopodobne manipulacje czcionką w celach ukrycia zapożyczeń.
  • Uchwała nr 68 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania własnością intelektualną na UW
 4. Zasady współautorstwa publikacji naukowych, np. http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
 5. Prezentacja
  • oprogramowanie do przygotowywania prezentacji — np. https://www.libreoffice.org, PowerPoint, Keynote, [math]\LaTeX[/math], https://prezi.com etc.
  •  jasność wywodu
  • utrzymywanie więzów czasowych
  • opanowanie technologii (antycypacja "problemów z podłączaniem").
 6. [math]\TeX[/math] i [math]\LaTeX[/math]
  • instalacja lokalna vs. chmura (np. https://www.overleaf.com)
  • styl i szablon prac licencjackich z ZFBiM, specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka zip
  • texdoc lshort (Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX)
  • wzory matematyczne i numeracja
  • rysunki i odniesienia
  • bibliografia


ocena końcowa z przedmiotu

będzie oparta o:

 1. Wysłany na mój email, z cc. do Promotora, w liście z tematem "szkic pracy licencjackiej na proseminarisum [imię nazwisko]", gdzie [imię nazwisko] zastępujemy własnym imieniem i nazwiskiem — LUB umieszczony w systemie Kampus, zależnie od ustaleń na zajęciach — szkic pracy licencjackiej (PDF wygenerowany z latexa), zawierający co najmniej:
  1. stronę tytułową i tytuł angielski
  2. przykładowy rozdział, podrozdział i jedno dowolne równanie z numerem i odniesieniem do tego numeru w tekście
  3. przynajmniej trzy kompletne i poprawne cytowania prac związanych z tematyką
  4. przynajmniej jedną ilustrację z podpisem (\caption{}) i odniesienie w tekście do tej ilustracji (\label{} / \ref{})
  5. przynajmniej jedną tabelę z podpisem (\caption{}) i odniesienie w tekście do tej tabeli (\label{} / \ref{})
  6. jak najwięcej elementów pracy, które spisywać można przed uzyskaniem ostatecznych wyników, czyli Wstęp, Cel pracy, częściowo Metody, Dane doświadczalne itp., zależnie od specyfiki wybranego tematu. W tej części oczekujemy również zaangażowania Promotorów. Zawartość merytoryczna ani objętość przedstawionej "próbki" nie będą wpływać na ocenę, pod warunkiem zawarcia elementów wymaganych w poprzednich punktach.
 2. Prezentację "główne tezy pracy licencjackiej", przygotowaną pod kątem egzaminu licencjackiego i przedstawioną w czasie zajęć. O terminie prezentacji będzie powiadamiany promotor (zapraszamy). Zawartość merytoryczna, podobnie jak w poprzednim punkcie, nie musi być kompletna — ocenie będą podlegać:
  1.  jasność wywodu
  2. opanowanie techniki prezentacji
  3. utrzymywanie więzów czasowych
  4. opanowanie technologii (antycypacja "problemów z formatami i podłączaniem")
 3. Obecności.

W punktach 1. i 2. nie będzie bezpośrednio oceniana zawartość merytoryczna ani też nie będzie weryfikowana poprawność przedstawianych tez — tylko forma, dlatego oceny z przedmiotu nie należy traktować jako estymaty oczekiwanej oceny z pracy i egzaminu.

Informacje z lat poprzednich