ZasadyZaliczenia

Z Brain-wiki

Zasady zaliczenia ćwiczeń z Analizy Sygnałów

Kolokwia

W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia. Z każdego z nich będzie można uzyskać 10 punktów, z czego do zaliczenia przedmiotu konieczne będzie zdobycie łącznie 10 punktów z kolokwiów (czyli 50%). Kolokwia będą wspólne dla wszystkich grup, będą się odbywać w poniedziałki przed południem.

Kolokwium II: 25 stycznia 2016, 10:00, sale: 1.27, 1.28 i 1.29

Zakres wymagań do II kolokwium.

Kolokwium poprawkowe: 19 lutego 2016, 10:00, sale: 1.29, 1.30

Wiedza wymagana dotyczy tego samego zakresu materiału, który obowiązywał na I i II kolokwium łącznie. W trakcie kolokwium możliwe jest poprawienie łącznej sumy punktów na kolokwia, czyli 20 pkt.

Projekt

Wymagane będzie wykonanie dwóch projektów indywidualnych. Jeden z nich będzie wymagany w połowie semestru, a drugi do końca semestru. Nie będzie możliwości oddawania projektów po zakończeniu zajęć semestru zimowego. Z każdego projektu będzie można uzyskać 10 punktów, z czego do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zdobycie łącznie 10 punktów z projektów (czyli 50%).

  1. Pierwszy projekt Analiza czasowa sygnału audio należy wykonać i oddać do końca listopada. Dokładniejsze terminy zaliczenia przekażą poszczególni prowadzący grup.
  2. Drugi projekt: Filtrowanie i przepróbkowanie sygnału należy oddać do końca zajęć dydaktycznych.

Kartkówki

Na większości (10) zajęć będą miały miejsce kartkówki na podstawie materiału z zajęć poprzednich. Pytania nie będą wymagające, będą raczej sprawdzać uwagę i systematyczną pracę. Łącznie za kartkówki można uzyskać 10 punktów (maksymalnie 1 punkt za każdą), natomiast przy zaliczeniu przedmiotu dozwolone jest niezaliczenie maksymalnie trzech kartkówek (nieusprawiedliwiona nieobecność również pociąga za sobą niezaliczenie kartkówki). Punktów z kartkówek nie można poprawiać.

Skala ocen

Na podstawie łącznej liczby punktów (maksymalnie do zdobycia jest 50) zostanie obliczona ocena z ćwiczeń:

  1. [25–30) pkt: 3.0 (dst)
  2. [30–35) pkt: 3.5 (dst+)
  3. [35–40) pkt: 4.0 (db)
  4. [40–45) pkt: 4.5 (db+)
  5. [45–50] pkt: 5.0 (bdb)

Nieobecności

Dozwolone są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Materiały dostępne w czasie kolokwium

Jedynym materiałem dostępnym w trakcie trwania kolokwium jest oficjalna dokumentacja Python oraz kilka dodatkowych funkcji, które zostały udostępnione na oddzielnej stronie.