AS zagadnienia do egzaminu

Z Brain-wiki

Zagadnienia do powtórzenia przed egzaminem z Analizy Sygnałów

 • parametryczne i nieparametryczne metody estymacji widma sygnałów
 • modele AR, ARMA
 • transformata i szereg Fouriera, harmoniczne
 • systemy LTI
 • twierdzenia Nyquista, o splocie, Parsevala
 • transformata [math]Z[/math], funkcja systemu, filtry
 • gęstość energii sygnału w przestrzeni czas-częstość: transformata Wignera, STFT, WT, MP
 • EEG, ERP, MI (ERD/S), montaż, problem odwrotny EEG, BCI
 • ICA, DTF, wielozmienny MP, CSP
 • EEG vs MEG vs fMRI

Organizacja egzaminu

Egzamin pisemny odbędzie się w piątek 2024.02.09 w godzinach 10—11:30 w sali 1.40, Pasteura 5. Składał się będzie z testu jednokrotnego wyboru ([math]N[/math] pytań, każde z czterema odpowiedziami do wyboru, bez punktów ujemnych za błędne odpowiedzi, ale z korektą dla [math]p[/math] poprawnych odpowiedzi [math] p_{\% kor} = \frac{p - N/4}{N - N/4} [/math] po jednym punkcie za poprawną) i kilku pytań otwartych (po 2—4 punkty). Ostateczne przeliczenie punktów na oceny, jednakowe dla wszystkich, będzie ustalone a posteriori na podstawie statystyki i zdrowego rozsądku — w każdym razie próg zaliczenia powinien wyraźnie przekraczać 50% (po korekcie na odpowiedzi przypadkowe w części testowej).

 • nie wychodzimy z sali w trakcie egzaminu — bardzo proszę o przygotowanie się pod tym kątem :)
 • nie ściągamy. To niemodne i passé, a przeprowadzenie egzaminu w przyjaznej atmosferze leży w Waszym interesie
 • dla zachowania przyjaznej atmosfery i oddalenia pokus nieetycznych zachowań, torby/teczki/ubrania nie pozostawione w szatni zostawiamy na podłodze na froncie sali. Do ławki zabieramy ze sobą tylko długopis (lub dwa) oraz dowolne ID ze zdjęciem, które okazujemy na ew. prośbę Prowadzących (elegancko jest od razu położyć ID na brzegu ławki po podpisaniu testu)
 • w ławkach siadamy, zajmując dostępną przestrzeń możliwie równomiernie według wskazań Prowadzących, poczynając od pierwszych ławek
 • nie jest dopuszczalny kontakt z urządzeniami komunikacyjnymi i/lub elektronicznymi. Jeśli ktoś oczekuje pilnego telefonu w czasie egzaminu, powinien ten fakt zgłosić Prowadzącym _przed_ rozpoczęciem egzaminu. W pozostałych wypadkach telefony (po wyciszeniu a najlepiej wyłączeniu) itp. urządzenia potencjalnie komunikacyjne i elektroniczne pozostawiamy w torbach lub ew. w kieszeniach i nie wyjmujemy w czasie egzaminu. Do wykonania nielicznych wyliczeń wystarczy głowa, ew. długopis
 • odpowiedzi na pytania testowe będziemy wpisywać "na czysto" w tabelce przed samym oddaniem testu, strony z pytaniami testowymi można dowolnie pomazać, oznaczenia na pytaniach nie będą brane pod uwagę przy sprawdzaniu
 • odpowiedzi do pytań otwartych wpisujemy maksymalnie czytelnie i "na czysto". Nieczytelne i niewyraźne wywody nie będą sprawdzane. Kartki użyte jako brudnopis przed oddaniem przekreślamy.
 • oddajemy kompletne arkusze wraz z notatkami i brudnopisami, nie jest dozwolone robienie kopii "na pamiątkę".