Pracownia EEG

Z Brain-wiki


Pracownia EEG

Terminy

Zajęcia odbywają się w sali 4.59 w budynku Pasteura 5.

 • we wtorki w godz. 10:30 - 13:45
 • w środy w godz. 13:15 - 16:30

Uwaga: ze względu na godziny dziekańskie w dniu 04.10.2022 zajęcia z Pracowni EEG zaczniemy w środę 05.10.2022.

Materiały

 1. EEG spoczynkowe, artefakty
 2. Własności EEG spoczynkowego: funkcja autokorelacji i widmo
 3. Potencjały wywołane
 4. SSVEP
 5. Widmowa analiza parametryczna
 6. Wprowadzenie do metod czas-częstość
 7. Synchronizacja i desynchronizacja sygnału EEG związana z bodźcem

Autorzy: dr hab. Maciej Kamiński, dr Rafał Kuś, dr hab. Jarosław Żygierewicz

Zasady zaliczenia pracowni

Materiał zajęć jest podzielony na bloki tematyczne. W każdym bloku studenci mają do wykonania zestaw ćwiczeń. Zaliczenie bloku ma dwa elementy:

 • prezentacja - każda osoba z grupy przygotowuje prezentację dotyczącą jednego zagadnienia losowanego spośród występujących w danym bloku tematycznym.
 • raport - krótki opis wykonanego ćwiczenia przygotowany według załączonego wzorca. Każda osoba opisuje ćwiczenie, które wcześniej prezentowała. Termin złożenia raportu jest do tygodnia po prezentacji.

Terminy prezentacji

Prezentacje z pierwszej części ćwiczeń odbędą się na zajęciach w środę 02.11.2022 Tematy:

 1. Artefakty, funkcje kowariancji i korelacji własnej i wzajemnej, właściwości. Przykładowe wyniki dla danych z oczu otwartych i zamkniętych, filtrowanych i niefiltrowanych.
 2. Macierz korelacji wybranych kanałów EEG w różnych sytuacjach. Statystyka do oceny istotności wyników. Oszacowanie opóźnienia.
 3. Związek korelacji z widmem. Macierz gęstości widmowych wybranych kanałów EEG. Amplituda i faza. Porównanie z widmem Welcha. Oszacowanie opóźnienia z przesunięcia fazowego.Prezentacje z drugiej części ćwiczeń odbędą się na zajęciach we wtorek 06.12.2022.
Tematy:

 1. Sygnały symulowane — uśrednianie w modelu addytywnym i z fluktuacją latencji. Wpływ referencji na amplitudę P300
 2. Omówienie metod statystycznych (resamplingowej i analitycznej). Porównanie estymowania amplitudy P100 a istotność statystyczna.
 3. Sygnały symulowane — uśrednianie z resetem fazy. Wpływ filtrów. Usuwanie artefaktów ręcznie lub za pomocą progu.Prezentacje z trzeciej części ćwiczeń odbędą się na zajęciach we wtorek 10.01.2023.
Tematy:

 1. Omówienie trzech metod estymacji widma sygnałów SSVEP
 2. Zbieranie danych SSVEP. Krzywa odpowiedzi SSVEP w zależności od częstości
 3. Transformacja Hilberta. Zastosowanie do sygnałów rzeczywistych.

Wskazówki dotyczące przygotowania raportu

Raport przygotowujemy w środowisku LaTex, korzystając z podanego tutaj wzorca.


Wskazówki dotyczące przygotowania prezentacji

 1. Wyniki ćwiczeń przedstawiamy w postaci prezentacji komputerowej (OpenOffice, PowerPoint, LibreOffice, Acrobat, itp.); czas trwania — maksymalnie 15 minut.
 2. Należy uwzględnić wyniki uzyskane w ćwiczeniach wskazanych przez prowadzących.
 3. Należy zadbać o prawidłową postać wykresów, w tym w szczególności:
  • obecność opisów osi (w miarę możliwości);
  • spójne zakresy osi i skalowanie wykresów;
  • właściwy dobór skali (tak, aby uwidocznić najważniejsze rzeczy);
  • obecność tytułów i innych podpisów ułatwiających zrozumienie prezentowanych treści.
 4. Prezentacja wyników powinna uwzględniać:
  • przypomnienie co było liczone (i jak, jeśli trzeba);
  • na co należy zwrócić uwagę w prezentowanych wynikach;
  • interpretację wykresów.
   Część z tych informacji można dołożyć do rysunków w postaci krótkich wyjaśnień.
 5. Ocenie podlegają:
  • kompletność prezentacji;
  • czytelność prezentowanych wielkości i zjawisk;
  • merytoryczna poprawność wypowiedzi.
 6. Każdy z powyższych elementów prezentacji będzie oceniany w 10-punktowej skali. Punkty zebrane w ciągu semestru będą przekładać się na ocenę końcową.
 7. Wyniki dodatkowe, ponadprogramowe, są mile widziane i mogą skutkować lepszą oceną.