Pracownia EEG

Z Brain-wiki


Pracownia EEG

Terminy

Zajęcia odbywają się w sali 4.59 w budynku Pasteura 5.

 • we wtorki w godz. 10:30 - 13:45
 • w środy w godz. 13:15 - 16:30

Uwaga: ze względu na godziny dziekańskie w dniu 04.10.2022 zajęcia z Pracowni EEG zaczniemy w środę 05.10.2022.

Materiały

 1. EEG spoczynkowe, artefakty
 2. Własności EEG spoczynkowego: funkcja autokorelacji i widmo
 3. Potencjały wywołane
 4. SSVEP
 5. Widmowa analiza parametryczna
 6. Wprowadzenie do metod czas-częstość
 7. Synchronizacja i desynchronizacja sygnału EEG związana z bodźcem

Autorzy: dr hab. Maciej Kamiński, dr Rafał Kuś, dr hab. Jarosław Żygierewicz

Zasady zaliczenia pracowni

Materiał zajęć jest podzielony na bloki tematyczne. W każdym bloku studenci mają do wykonania zestaw ćwiczeń. Zaliczenie bloku ma dwa elementy:

 • prezentacja - każda osoba z grupy przygotowuje prezentację dotyczącą jednego zagadnienia losowanego spośród występujących w danym bloku tematycznym.
 • raport - krótki opis wykonanego ćwiczenia przygotowany według załączonego wzorca. Każda osoba opisuje ćwiczenie, które wcześniej prezentowała. Termin złożenia raportu jest do tygodnia po prezentacji.

Terminy prezentacji

Prezentacje z pierwszej części ćwiczeń odbędą się na zajęciach we wtorek 14.11.2023 i w środę 22.11.2023.

Zagadnienia do omówienia:

 1. Charakterystyka artefaktów w sygnale EEG.
 2. Funkcja autokowariancji i autokorelacji dla sygnałów z oczu otwartych i zamkniętych, omówienie różnic między nimi. Oszacowanie możliwego opóźnienia rytmu alfa w mierzonych sygnałach.
 3. Korelacje wzajemne dla sygnałów z oczu otwartych i zamkniętych, omówienie różnic między nimi. Oszacowanie możliwego opóźnienia rytmu alfa w mierzonych sygnałach.
 4. Omówienie statystyki służącej do oceny istotności korelacji, wyniki.
 5. Związek autokorelacji i korelacji wzajemnej z widmem; wyniki dla sygnałów w zakresie 0-40 Hz — amplituda i faza. Oszacowanie możliwego opóźnienia rytmu alfa w mierzonych sygnałach na podstawie przesunięcia fazowego.
 6. Związek autokorelacji i korelacji wzajemnej z widmem; wyniki dla sygnałów w zakresie 8-12 Hz — amplituda i faza. Oszacowanie możliwego opóźnienia rytmu alfa w mierzonych sygnałach na podstawie przesunięcia fazowego.
 7. Omówienie zadania 5.

Prezentacje z drugiej części ćwiczeń będą polegały na wybraniu do omówienia przez każdą osobę jednego tematu z części symulacyjnej i części eksperymentalnej.

Zagadnienia do części symulacyjnej:

 1. Uśrednianie w modelu addytywnym: sygnał + szum.
 2. Uśrednianie w modelu addytywnym: sygnał + szum + niezależna czynność rytmiczna.
 3. Uśrednianie w modelu z resetem fazy.
 4. Uśrednianie potencjału z fluktuacją latencji.
 5. Wpływ filtrów.

Zagadnienia do części eksperymentalnej:

 1. Zależność załamków potencjałów wzrokowych od intensywności bodźca.
 2. Zależność późnych załamków od uwagi.

Wskazówki dotyczące przygotowania raportu

Raport przygotowujemy w środowisku LaTex, korzystając z podanego tutaj wzorca.


Wskazówki dotyczące przygotowania prezentacji

 1. Wyniki ćwiczeń przedstawiamy w postaci prezentacji komputerowej (OpenOffice, PowerPoint, LibreOffice, Acrobat, itp.); czas trwania — maksymalnie 15 minut.
 2. Należy uwzględnić wyniki uzyskane w ćwiczeniach wskazanych przez prowadzących.
 3. Należy zadbać o prawidłową postać wykresów, w tym w szczególności:
  • obecność opisów osi (w miarę możliwości);
  • spójne zakresy osi i skalowanie wykresów;
  • właściwy dobór skali (tak, aby uwidocznić najważniejsze rzeczy);
  • obecność tytułów i innych podpisów ułatwiających zrozumienie prezentowanych treści.
 4. Prezentacja wyników powinna uwzględniać:
  • przypomnienie co było liczone (i jak, jeśli trzeba);
  • na co należy zwrócić uwagę w prezentowanych wynikach;
  • interpretację wykresów.
   Część z tych informacji można dołożyć do rysunków w postaci krótkich wyjaśnień.
 5. Ocenie podlegają:
  • kompletność prezentacji;
  • czytelność prezentowanych wielkości i zjawisk;
  • merytoryczna poprawność wypowiedzi.
 6. Każdy z powyższych elementów prezentacji będzie oceniany w 10-punktowej skali. Punkty zebrane w ciągu semestru będą przekładać się na ocenę końcową.
 7. Wyniki dodatkowe, ponadprogramowe, są mile widziane i mogą skutkować lepszą oceną.