Pracownia EEG

Z Brain-wiki


Pracownia EEG

Terminy

Zajęcia odbywają się w sali 4.59

 • we wtorki
 • w czwartki

Materiały

 1. EEG spoczynkowe, artefakty
 2. Własności EEG spoczynkowego: funkcja autokorelacji i widmo
 3. Potencjały wywołane
 4. SSVEP
 5. Widmowa analiza parametryczna
 6. Wstęp do analizy obrazu
 7. Wprowadzenie do metod czas-częstość
 8. Synchronizacja i desynchronizacja sygnału EEG związana z bodźcem
 9. Zagadnienia dodatkowe

Autorzy: dr hab. Maciej Kamiński, dr Rafał Kuś, dr hab. Jarosław Żygierewicz

Zasady zaliczenia pracowni

Materiał zajęć jest podzielony na bloki tematyczne. W każdym bloku studenci mają do wykonania zestaw ćwiczeń. Zaliczenie bloku ma dwa elementy:

 • raport - tę część grupa wykonuje wspólnie. Chociaż raport przygotowywany jest wspólnie, to ocena dla poszczególnych współautorów będzie indywidualizowana. Podstawą do tej indywidualizacji są deklaracje wkładu do poszczególnych elementów (patrz poniżej) i ocena pracy na zajęciach dokonana przez prowadzących.
 • prezentacja - jedna osoba z grupy przygotowuje prezentację dotyczącą wskazanego przez prowadzącego zagadnienia, spośród występujących w danym bloku tematycznym.


Wskazówki dotyczące przygotowania raportu

Wskazówki dotyczące przygotowania prezentacji

 1. Wyniki ćwiczeń przedstawiamy w postaci prezentacji komputerowej (OpenOffice, PowerPoint, LibreOffice, Acrobat, itp.); czas trwania — maksymalnie 15 minut.
 2. Należy uwzględnić wyniki uzyskane w ćwiczeniach wskazanych przez prowadzących.
 3. Należy zadbać o prawidłową postać wykresów, w tym w szczególności:
  • obecność opisów osi (w miarę możliwości);
  • spójne zakresy osi i skalowanie wykresów;
  • właściwy dobór skali (tak, aby uwidocznić najważniejsze rzeczy);
  • obecność tytułów i innych podpisów ułatwiających zrozumienie prezentowanych treści.
 4. Prezentacja wyników powinna uwzględniać:
  • przypomnienie co było liczone (i jak, jeśli trzeba);
  • na co należy zwrócić uwagę w prezentowanych wynikach;
  • interpretację wykresów.
   Część z tych informacji można dołożyć do rysunków w postaci krótkich wyjaśnień.
 5. Ocenie podlegają:
  • kompletność prezentacji;
  • czytelność prezentowanych wielkości i zjawisk;
  • merytoryczna poprawność wypowiedzi.
 6. Każdy z powyższych elementów prezentacji będzie oceniany w 10-punktowej skali. Punkty zebrane w ciągu semestru będą przekładać się na ocenę końcową.
 7. Wyniki dodatkowe, ponadprogramowe, są mile widziane i mogą skutkować lepszą oceną.