Z Brain-wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wnioskowanie_Statystyczne_-_wykład


Test serii Walda-Wolfowitza

Serią nazywamy ciąg jednakowych elementów. W poniższym przykładzie mamy sześć serii (po trzy serie zer i jedynek):

\underline{1}\overline{00}\underline{1}\overline{00}\underline{111}     \overline{0}.

Nie jest to oczywiście jedyna kombinacja kolejności pięciu zer i jedynek, dająca w wyniku sześć serii. Ponieważ każda pojedyncza kombinacja jest jednakowo prawdopodobna (jeśli jest wynikiem niezależnych losowań), to prawdopodobieństwo uzyskania danej liczby serii będzie tym większe, im więcej różnych kombinacji będzie dawać w wyniku tę liczbę serii. Sformułujmy więc problem ogólnie:

Mamy N=n_1+n_2 elementów, w tym n_1 zer i n_2 jedynek. Na ile sposobów możemy je rozłożyć, aby uzyskać k serii?

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy
 
n1=25 # zera
n2=30 # jedynki
ile_losowan=100000
wynik=numpy.zeros(ile_losowan, dtype=numpy.int)
n=n1+n2
 
for i in range(0, ile_losowan):
	losowanie=numpy.zeros(n, dtype=numpy.int)
	while numpy.sum(losowanie) < n2:
		losowanie[numpy.random.randint(0,n)]=1
	#s=numpy.array_str(losowanie).replace(" ",""); print s
	zmiany=1
	for j in range(1, n):
		if(losowanie[j] != losowanie[j-1]):
			zmiany += 1
	wynik[i]=zmiany
 
plt.hist(wynik, bins=range(0,n))
plt.xlabel("$k$")
plt.ylabel("$P(k)$")
plt.title("$n_1 = 30, n_2 = 25$")
plt.show()


Histogram liczby serii k w 10^5 niezależnych losowaniach 30 zer i 25 jedynek.
Histogram liczby serii k w 10^9 niezależnych losowaniach 30 zer i 25 jedynek.
Histogram liczby serii k w 10^9 niezależnych losowaniach 30 zer i 25 jedynek (skala logarytmiczna).Wróćmy do prostszego przykładu, zawierającego pięć jedynek i pięć zer. Podział na serie możemy interpretować jak przypisanie liczbom od jeden do dziesięciu (pozycje w ciągu) zera lub jedynki:

1 0 0 1 0 0 1 1 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inaczej mówiąc, konkretny ciąg N zer i jedynek wyznaczony jest przez wylosowanie spośród liczb od jednego do N tych liczb, którym mają być przypisane jedynki (pozostałym będą przypisane zera — lub odwrotnie). Czyli wszystkich możliwych ciągów n_1 zer i n_2 jedynek będzie tyle, na ile sposobów można wylosować n_1 elementów spośród N. Policzmy: pozycję (czyli numer, wypisany w dolnym rzędzie powyższej tabeli) pierwszego elementu losujemy spośród N możliwości, drugiego — spośród N-1 pozostałych możliwości (jedna pozycja jest już zajęta), i tak dalej, aż pozycję ostatniego z n_1 elementów losujemy spośród N-n_1 pozostałych możliwości. Liczba możliwych wyników będzie iloczynem tych wszystkich liczb, czyli wyniesie N\cdot(N-1)\cdot(N-2)\cdot\ \dots\ \cdot (N-n_1) =N!/(N-n_1)! Skoro wszystkie jedynki są jednakowe i nie rozróżniamy wyników różniących się ich kolejnością, to wynik ten musimy podzielić przez liczbę różnych ustawień kolejności elementów (liczbę permutacji) zbioru n_1-elementowego. Wyniesie ona n_1\cdot(n_1-1)\cdot\ \dots\ \cdot 1, czyli n_1! Ostatecznie jako liczbę różnych ustawień n_1 zer i N-n_1 jedynek dostajemy:

\frac{N!}{(N-n_1)!\ n_1!} = \binom{N}{n_1}.

Jest to znany z rozdziału o rozkładzie dwumianowym symbol Newtona \binom{N}{n_1}. Jego własności symetrii zgadzają się z sytuacją, w ktorej "wybierać" możemy albo n_1 zer albo n_2 jedynek:

\binom{N}{n_1}=\binom{n_1+n_2}{n_1}=\frac{(n_1+n_2)!}{n_1! n_2!}=\binom{n_1+n_2}{n_2}=\binom{N}{n_2}.

Pozostaje policzyć, ile z tych możliwości (przy ustalonych liczbach n_1 jedynek i n_2 zer) wygeneruje ciąg wyników, w którym będzie dokładnie k serii?

 1. Jeśli liczba serii k jest parzysta, to będziemy mieć tyle samo serii jedynek i zer (po k/2). Aby rozmieścić n_1 jedynek w k/2 seriach musimy wyznaczyć k/2-1 punktów podziału na serie; w powyższym przykładzie będą to (kropki) 1.1.111. — było 6 serii, więc mamy 2 punkty podziału. Inaczej losujemy spośród n_1-1 możliwych punktów podziału k/2-1 podziałów, jak wynika z liczby serii k. Daje to \binom{n_1-1}{k/2-1} możliwości. W miejsca podziału (oznaczone kropkami) wstawiamy serie zer; analogicznie możemy to zrobić na \binom{n_2-1}{k/2-1} możliwości (w przykładzie: 00.00.0). Liczbę tę należy pomnożyć przez dwa ze względu na możliwość zamiany miejscami zer i jedynek. Prawdopodobieństwo danej liczby serii dostaniemy — zgodnie z klasyczną definicją prawdopodobieństwa — dzieląc liczbę wszystkich tych kombinacji n_1 jedynek i n_2 zer, które generują dokładnie k serii, przez liczbę wszystkich możliwych kombinacji: P=\frac{ 2\binom{n_1-1}{k/2-1} \binom{n_2-1}{k/2-1}} { \binom{N}{n_1}} \qquad\textrm{dla }\ k\ \textrm{parzystych.}
 2. Jeśli liczba serii k jest nieparzysta, to którychś serii — zer lub jedynek — będzie dokładnie o jeden więcej.
  1. jeśli więcej jest serii jedynek, mamy (k-1)/2 serii zer i (k-1)/2+1 serii jedynek. n_1 jedynek dzielimy na (k-1)/2+1 serii, czyli wyznaczamy (k-1)/2 punktów podziału spośród n_1-1 możliwych — daje to \binom{n_1-1}{(k-1)/2} możliwości. Z kolei n_2 zer dzielimy na (k-1)/2 serii, co daje \binom{n_2-1}{(k-1)/2-1} możliwości. Iloczyn tych dwóch wielkości określa liczbę możliwości dających k serii, jeśli więcej jest serii jedynek:
    \binom{n_1-1}{(k-1)/2} \binom{n_2-1}{(k-1)/2-1}
  2. jeśli więcej jest serii zer, to na drodze analogicznego rozumowania dostajemy
    \binom{n_1-1}{(k-1)/2-1} \binom{n_2-1}{(k-1)/2}.

Prawdopodobieństwo dla przypadku nieparzystej liczby serii będzie sumą tych dwóch wielkości podzieloną, jak w przypadku parzystego k, przez liczbę wszystkich możliwości:

\begin{matrix}P&\!\!\!\!=&\!\!\!\!\frac{\binom{n_1-1}{(k-1)/2} \binom{n_2-1}{(k-1)/2-1} +\binom{n_1-1}{(k-1)/2-1} \binom{n_2-1}{(k-1)/2}}{{ \binom{N}{n_1}}} \\&&\textrm{dla }\ k\ \textrm{ nieparzystych.}\end{matrix}

Pozostaje jeszcze rozważyć sytuację, w której liczba serii jest nieparzysta, jak w punkcie 2., ale mniej liczne elementy rozłożone są wyłącznie w serie jednoelementowe, na przykład 001010010100, czyli liczba serii wynosi 2n+1, gdzie n jest liczbą mniej licznych elementów (w tym przykładzie jedynek). Wtedy znika jeden ze składników sumy z licznika powyższego równania, gdyż zachodzić może wyłącznie przypadek 2.1 lub 2.2.

Ostatecznie dostajemy następujący wzór na prawdopodobieństwo wystąpienia k serii w próbie, w której drogą niezależnych losowań wylosowano n_1 zer i n_2 jedynek:

P(k\mid n_1, n_2)=\begin{cases} \frac{ 2\binom{n_1-1}{k/2-1} \binom{n_2-1}{k/2-1}}{ \binom{N}{n_1}} \quad \textrm{dla }\ k\ \textrm{ parzystych}\\ \frac{\binom{n_1-1}{(k-1)/2} \binom{n_2-1}{(k-1)/2-1} +\binom{n_1-1}{(k-1)/2-1} \binom{n_2-1}{(k-1)/2}}{{ \binom{N}{n_1}}}\\\quad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \textrm{dla }\ k\ \textrm{ nieparzystych}\\ \frac{\binom{n_\textrm{max}-1}{(k-1)/2} }{{ \binom{N}{(k-1)/2}}}\ \quad\qquad\qquad\textrm{dla }\ k\ \textrm{ nieparzystych \ i \ } n_\textrm{min}=\frac{k-1}{2}, \end{cases}

gdzie n_\textrm{min}=\min(n_1, n_2) i n_\textrm{max}=\max(n_1, n_2).

Wzór ten określa rozkład statystyki, będącej liczbą serii w próbie złożonej z dowolnych dwóch rodzajów elementów (oznaczanych powyżej jako 0 i 1). Dzięki niemu możemy wreszcie skonstruować kompletny test hipotezy mówiącej, że dany ciąg jest wynikiem niezależnych losowań. Przypomnijmy dane z przykładu o nieuczciwym ankieterze:

1101101000101001011101101111010110010101001010100011101

W ciągu tym występuje 25 zer i 30 jedynek, układających się w 37 serii. Na podstawie wzoru (5) możemy obliczyć rozkład prawdopodobieństwa wylosowania ciągu 25 zer i 30 jedynek, w którym będzie k serii. Możliwe wartości k będą w tym przypadku zawierać się między 2 (jedna seria zer i jedna jedynek) a 51 (ponieważ mniej jest zer, największa liczba serii odpowiada przypadkowi, w którym wszystkie zera układają się w serie jednoelementowe). Rozkład prawdopodobieństwa dla tego przypadku przedstawia rysunek %i 4.

Rozkład prawdopodobieństw P(k) liczby serii k w niezależnym losowaniu 30 zer i 25 jedynek.


Zastosowania testów opartych na tej statystyce nie ograniczają się do analizy ciągów zer i jedynek (lub innych dwóch elementów). Poniżej przedstawiamy jeszcze dwa testy korzystające ze statystyki (5).

Testowanie, czy próba jest wynikiem niezależnych losowań

Podobny problem — pytanie, czy elementy próby są wynikiem niezależnych losowań — występuje np. przy testowaniu generatorów liczb losowych (będących kluczowym elementem metod opisywanych w pierwszej części książki). Jednak w tej sytuacji mamy do czynienia z ciągiem dowolnych liczb, a nie dwóch symboli.

Pomysł jest prosty: ciąg wyników wyrażających się dowolnymi liczbami możemy zamienić na ciąg zer i jedynek, wybierając próg M i przypisując wynikom większym od M jedynkę, a mniejszym — zero. Jeśli chcemy mieć tyle samo zer i jedynek, jako M możemy wziąć medianę próby. Do takiej serii możemy już z powodzeniem stosować opisany w poprzednim rozdziale test oparty na statystyce (5) — oczywiście zachowując kolejność elementów w próbie.

Test zgodności rozkładów w dwóch populacjach

Mamy dwie próby. Hipoteza zerowa mówi, że zostały wylosowane z tego samego rozkładu. Ciąg zer i jedynek tworzymy w następujący sposób:

Elementy obu prób ustawiamy w jeden ciąg w kolejności od najmniejszej do największej[1]. Elementom pierwszej próby przypisujemy jedynki, a drugiej — zera.

Jeśli obie próby losowano z tej samej populacji, to ilość serii w tak określonym ciągu podlega statystyce (5), czyli ponownie możemy stosować test Walda-Wolfowitza. 1. Jeśli wartości losowane są z rozkładów ciągłych, to wystąpienie jednakowych wartości jest teoretycznie niemożliwe. W praktyce wartości zapisujemy ze skończoną dokładnością; zwykle przyjmuje się, że jednakowe wartości można pominąć.