"Programowanie z Pythonem"

Z Brain-wiki

Semestr zimowy 2015/16

Dotychczasowe notatki, pochodzące z lat poprzednich, będą sukcesywnie uaktualniane w trakcie semestru. Notatki odnoszące się do przyszłych - jeszcze nie przerobionych tematów nie zostały jeszcze przejrzane i mogą być nieaktualne!

Uwagi ogólne

Od bieżącego roku przechodzimy na Pythona 3 (dotąd: wersja 2.x). W pracowniach OKWF zainstalowane są obie wersje; aktualnie python uruchamia wersję 2.7, w celu uruchomienia Pythona 3 należy pisać python3.

Zasady zaliczenia ćwiczeń w roku 2015/16:

 • maksymalnie można zdobyć 50 punktów
 • w semestrze będą dwa kolokwia, w połowie i pod koniec; na każdym można zdobyć po 15 punktów
 • w sesji będzie kolokwium dodatkowe, dla chętnych; wynik z niego (maks. 15 punktów) zastępuje gorszy z wyników kolokwiów z semestru, o ile jest on niego lepszy
 • za "kartkówki" (co drugie zajęcia mniej więcej) można zdobyć maks. 10 punktów; kartkówka to proste zadanie, z rozwiązaniem mieszczącym się maksymalnie w 10-15 linijkach kodu, do wykonania w nie więcej niż 20 minut
 • maksymalnie 10 punktów przydziela prowadzący za aktywność na ćwiczeniach
 • zaliczenie ćwiczeń na pozytywną ocenę wymaga co najmniej 50% punktów (25 p.)
 • ocena rośnie o pół stopnia z osiągnięciem progu każdych kolejnych 10% punktów.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. Za każdą kolejną nieobecność nieusprawiedliwioną powyżej dwóch odejmujemy od wyniku 5 punktów.

Ocena końcowa z przedmiotu składa się z oceny z ćwiczeń, oraz z oceny z egzaminu testowego kończącego wykład, w proporcji 3:2 - z tym, że obie te oceny cząstkowe muszą być pozytywne aby ocena z całości była pozytywna.


 1. Wprowadzenie
 2. Pierwsze kroki
 3. Stałe i zmienne
 4. Wykonanie warunkowe
 5. Pętle
 6. Funkcje
 7. Moduły
 8. Struktury danych — sekwencje
 9. Struktury danych — słowniki i zbiory
 10. Biblioteka numeryczna numpy
 11. Biblioteka graficzna matplotlib
 12. Obsługa wejścia i wyjścia
 13. Wyjątki
 14. Wybrane zagadnienia numeryczne
 15. Zadania dodatkowe

O skrypcie

Podręcznik „Programowanie z Pythonem“ powstał na podstawie:


Nowe rozdziały i wiele poprawek zostały napisane przez Jarosława Żygierewicza, Maćka Kamińskiego, Zbyszka J-Szmeka.

Dodatkowo wykorzystane materiały:

Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska.