Wnioskowanie Statystyczne - wykład

Z Brain-wiki
Wersja z dnia 12:02, 27 lut 2017 autorstwa MarcinPietrzak (dyskusja | edycje) (Dopisałem regresję liniową do zakresu drugiego kolokwium.)

Wnioskowanie statystyczne (wykład)

 1. Wstęp
 2. Teoria klasyczna
  1. Prawdopodobieństwo
  2. Rozkłady gęstości prawdopodobieństwa
  3. Wariancja, mediana...
  4. Statystyki i estymatory
  5. Przykładowe rozkłady
  6. Centralne Twierdzenie Graniczne
 3. Weryfikacja hipotez statystycznych
  1. Test t Studenta
  2. Test [math]\chi^2[/math]
 4. Statystyka z komputerem
  1. Bootstrap
  2. Testy permutacyjne
 5. Testy nieparametryczne
  1. Test serii
  2. Test Wilcoxona-Manna-Whitneya
 6. Metoda największej wiarygodności
  1. Regresja liniowa
 7. Analiza wariancji
 8. Twierdzenie Bayesa
 9. Elementy statystyki wielowymiarowej

Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka.

zasady zaliczenia przedmiotu

Punktacja ćwiczeń:

 • 10 wejściówek (po 1 pkt) na początku zajęć
  • materiał obejmuje zagadnienia z ćwiczeń i z wykładu
  • polecenia będą obejmować przykładowo naszkicowanie zadanego rozkładu, podania definicji, przeprowadzenia prostego rachunku czy zaproponowania fragmentu kodu
 • 2 kolokwia (po 14 pkt), poniedziałki rano
  • 24.04.17 - zmienne losowe i przedziały ufności
  • 05.06.17 - testowanie hipotez i regresja liniowa
  • możliwość korzystania z własnych notatek i programów
 • 2 projekty (po 6 pkt)
  • do oddania odpowiednio do 10.04.17 i 29.05.17
  • propozycje projektów zostaną podane w trakcie semestru

Zaliczenie ćwiczeń:

 • Minimum 25 pkt łącznie
 • W tym min. 7 pkt z wejściówek

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu pisemnego (z wykładu). Możliwe, że dla studentów, którzy uzyskali co najmniej 25 pkt łącznie i co najmniej 4 pkt z wejściówek, konieczna będzie kartkówka poprawkowa (przed egzaminem końcowym) pozwalająca zaliczyć ćwiczenia.

Zaliczenie wykładu:

 • Egzamin pisemny

Ocena końcowa z przedmiotu = średnia ocen z ćwiczeń i z wykładu.