Wnioskowanie Statystyczne - wykład: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 76: Linia 76:
 
* Egzamin pisemny  
 
* Egzamin pisemny  
  
Ocena końcowa z przedmiotu = średnia ocen z ćwiczeń i z wykładu.
+
Ocena końcowa z przedmiotu = średnia ocen z ćwiczeń i z wykładu, pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń '''i''' wykładu.

Wersja z 13:57, 1 lip 2018


Wnioskowanie statystyczne (wykład)

  1. Rozkłady gęstości prawdopodobieństwa
  2. Wariancja, mediana...
  3. Przykładowe rozkłady
  1. Centralne Twierdzenie Graniczne
  1. Wstęp
  2. Teoria klasyczna
  3. Statystyki i estymatory
  1. Weryfikacja hipotez statystycznych
  1. Test t Studenta
  1. Test [math]\chi^2[/math]
  2. Monte Carlo
  1. Testy nieparametryczne
  2. Test serii
  3. Test Wilcoxona-Manna-Whitneya
  1. Testy permutacyjne
  2. Bootstrap
  1. Metoda największej wiarygodności
  2. Regresja liniowa
  3. Interpretacja współczynnika korelacji
  1. Problem porównań wielokrotnych -- miejskie legendy i przepowiednie
  1. Analiza wariancji
  1. Twierdzenie Bayesa
  2. Prawdopodobieństwo
  1. Elementy statystyki wielowymiarowej
  1. Sztuczne sieci neuronowe
  2. Algorytmy Genetyczne


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka.

zasady zaliczenia przedmiotu

Punktacja ćwiczeń:

 • Kolokwium (20 pkt)
  • 21.05.2018, godz. 09:00
  • praca na komputerze
  • zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
  • możliwość korzystania z własnych notatek i programów
 • 4 kartkówki (4x5 = 20 pkt)
  • data i zakres zapowiedziany z min. tygodniowym wyprzedzeniem
  • praca na kartce
  • polecenia będą obejmować przykładowo naszkicowanie zadanego rozkładu, podania definicji, przeprowadzenia prostego rachunku czy zaproponowania fragmentu kodu
 • Projekt (10 pkt)
  • kod do napisania i indywidualnej obrony u prowadzącego do 22.06.2018
  • zakres: chi2
  • propozycje zadań zostaną podane w trakcie semestru

Zaliczenie ćwiczeń:

 • Minimum 25 pkt łącznie

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu pisemnego (z wykładu).

Zaliczenie wykładu:

 • Egzamin pisemny

Ocena końcowa z przedmiotu = średnia ocen z ćwiczeń i z wykładu, pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń i wykładu.