Wnioskowanie Statystyczne - wykład: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 64: Linia 64:
  
 
Punktacja [[Wnioskowanie_Statystyczne_-_ćwiczenia | ćwiczeń]]:
 
Punktacja [[Wnioskowanie_Statystyczne_-_ćwiczenia | ćwiczeń]]:
*'''Kartkówki (20 pkt)''': 4 kartkówki po 5 pkt w trakcie semestru
+
*'''Kartkówki (16 pkt)''': 4 kartkówki po 4 pkt w trakcie semestru
 
**zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
 
**zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
 +
*'''Prace domowe/Aktywność (4 pkt)'''
 
*'''Kolokwium (20 pkt)'''
 
*'''Kolokwium (20 pkt)'''
**data: '''17.05.2021''', w godz. 9:00 - 12:00
+
**data: '''30.05.2022''', w godz. 9:00 - 12:00
 
**zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
 
**zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
 
*'''Projekt (10 pkt)'''
 
*'''Projekt (10 pkt)'''
**kod do napisania i indywidualnej obrony u prowadzącego (kod należy wysłać, a następnie umówić się indywidualnie na obronę do '''22.06.2021''')
+
**kod do napisania i indywidualnej obrony u prowadzącego (kod należy wysłać, a następnie umówić się indywidualnie na obronę do '''22.06.2022''')
 
**zakres: chi2
 
**zakres: chi2
 
**propozycje zadań zostaną podane w trakcie semestru
 
**propozycje zadań zostaną podane w trakcie semestru
Linia 77: Linia 78:
  
 
Zaliczenie ćwiczeń:
 
Zaliczenie ćwiczeń:
* Minimum 25 pkt łącznie
+
* Minimum 26 pkt łącznie
 
* Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu z wykładu.
 
* Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu z wykładu.
* W przypadku braku uzyskania zaliczenia z ćwiczeń: '''kolokwium poprawkowe''' w czerwcu ('''23.06.2021''') lub w sesji jesiennej ('''07.09.2021''').
+
* W przypadku braku uzyskania zaliczenia z ćwiczeń: '''kolokwium poprawkowe''' w czerwcu ('''24.06.2022''') lub w sesji jesiennej ('''x''').
 
* Do kolokwium można podejść również w sytuacji chęci poprawienia oceny z ćwiczeń. Podejście do kolokwium poprawkowego jest równoznaczne z '''wyzerowaniem punktów z całego semestru'''.
 
* Do kolokwium można podejść również w sytuacji chęci poprawienia oceny z ćwiczeń. Podejście do kolokwium poprawkowego jest równoznaczne z '''wyzerowaniem punktów z całego semestru'''.
  

Wersja z 10:54, 28 lut 2022


Wnioskowanie statystyczne (wykład)

UWAGA: wymagane zaliczenie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych z ćwiczeniami z programowania w Pythonie w wymiarze 45 godzin ćwiczeń

Zajęcia zdalne w roku 2021 odbywają się pod adresem https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=5295

  1. Rozkłady gęstości prawdopodobieństwa
  2. Wariancja, mediana...
  3. Przykładowe rozkłady
  1. Centralne Twierdzenie Graniczne
  1. Wstęp
  2. Teoria klasyczna
  3. Statystyki i estymatory
  1. Weryfikacja hipotez statystycznych
  2. Test t Studenta
  1. Test [math]\chi^2[/math]
  1. Monte Carlo
  2. Testy permutacyjne
  3. Bootstrap
  1. Testy nieparametryczne
  2. Test serii
  3. Test Wilcoxona-Manna-Whitneya
  1. Metoda największej wiarygodności
  2. Regresja liniowa
  1. Interpretacja współczynnika korelacji
  2. Analiza wariancji
  1. Problem porównań wielokrotnych -- miejskie legendy i przepowiednie
  1. Twierdzenie Bayesa
  2. Prawdopodobieństwo
  1. Elementy statystyki wielowymiarowej
  1. Sztuczne sieci neuronowe
  2. Algorytmy Genetyczne


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka.


slajdy z wykładów

zasady zaliczenia przedmiotu

Punktacja ćwiczeń:

 • Kartkówki (16 pkt): 4 kartkówki po 4 pkt w trakcie semestru
  • zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
 • Prace domowe/Aktywność (4 pkt)
 • Kolokwium (20 pkt)
  • data: 30.05.2022, w godz. 9:00 - 12:00
  • zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
 • Projekt (10 pkt)
  • kod do napisania i indywidualnej obrony u prowadzącego (kod należy wysłać, a następnie umówić się indywidualnie na obronę do 22.06.2022)
  • zakres: chi2
  • propozycje zadań zostaną podane w trakcie semestru
 • Obecność
  • Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Zaliczenie ćwiczeń:

 • Minimum 26 pkt łącznie
 • Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu z wykładu.
 • W przypadku braku uzyskania zaliczenia z ćwiczeń: kolokwium poprawkowe w czerwcu (24.06.2022) lub w sesji jesiennej (x).
 • Do kolokwium można podejść również w sytuacji chęci poprawienia oceny z ćwiczeń. Podejście do kolokwium poprawkowego jest równoznaczne z wyzerowaniem punktów z całego semestru.

Zaliczenie wykładu: Egzamin pisemny i ustny — szczegóły w zależności od stanu pandemii. Tematy do przemyślenia przed egzaminem == przerobony program. Dla ustalenia uwagi, na przykład:

  • Sformułuj Centralne Twierdzenie Graniczne.
  • Wypisz i przedyskutuj definicje prawdopodobieństwa.
  • Wypisz założenia wersji Centralnego Twierdzenia Granicznego, którą można stosunkowo prosto udowodnić (twierdzenie Lindeberga-Levy'ego). Udowodnij lub spróbuj nakreślić szkic dowodu.
  • Oblicz wartość oczekiwaną rozkładu równomiernego, określonego na odcinku [0, 2], danego wzorami p(x) = 0,5 dla [math]0\leq x\leq 2[/math] i p(x) = 0 dla x>2 lub x<0.
  • Oblicz wariancję rozkładu równomiernego określonego na odcinku [0, 2], danego wzorami p(x) = 0,5 dla [math]0\leq x\leq 2[/math] i p(x) = 0 dla x>2 lub x<0
  • Co to jest [math]\chi^2[/math]?
  • Wypisz / wyprowadź wzory na wartość oczekiwaną i wariancję rozkładu Poissona.
  • Z rozkładu dwumianowego wylicz prawdopodobieństwo, że wśród czworga dzieci będą co najmniej trzy dziewczynki — zakładając, że prawdopodobieństwa urodzenia dziecka każdej płci są równe.
  • Testy parametryczne i nieparametryczne: wady, zalety, przykłady.
  • Co ma wspólnego poziom istotności testu z poprawką Bonferroniego?
  • Co to jest i jak obliczamy moc testu?
  • Opisz w punktach (zwięźle i konkretnie) procedurę weryfikacji hipotezy o różnicy średnich dwóch grup wyników [math]\{x_{i}, i=1\dots N$\}[/math] i [math]\{y_{j}, j=1\dots M\}[/math] metodą repróbkowania (resampling).
  • Wyprowadź wzór na średnią N pomiarów [math]x_i[/math] o różnych wariancjach [math]\sigma_{i}^2[/math] z metody największej wiarygodności.
  • Dany jest zbiór rozłącznych hipotez [math]H_{i}[/math] pokrywających całą przestrzeń zdarzeń [math]\Omega[/math]: [math]\sum_{i}H_{i}=\Omega[/math] oraz prawdopodobieństwa wyniku eksperymentu W w świetle każdej z hipotez [math]H_{i}[/math], czyli [math]P(W\mid H_{i})[/math]. Korzystając z tych oznaczeń, wypisz i wyprowadź twierdzenie Bayesa, czyli wzór na prawdopodobieństwo prawdziwości hipotezy [math]H_{j}[/math] w świetle wyników eksperymentu W.
 • Jeśli będzie egzamin ustny, to będzie obejmował tematy omawiane na wykładzie, jak np. powyższe.
 • W obu przypadkach na ocenę końcową mogą wpływać również punkty za aktywność na zajęciach.

W ocenie końcowej będą brane pod uwagę aktywność na zajęciach oraz prace domowe, dostępne na platformie Kampus.

Ocena końcowa z przedmiotu = średnia ocen z ćwiczeń i z wykładu, pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń i wykładu.