Wnioskowanie Statystyczne - wykład: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
(Nie pokazano 42 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 6: Linia 6:
  
 
=Wnioskowanie statystyczne (wykład)=
 
=Wnioskowanie statystyczne (wykład)=
 +
 +
'''UWAGA: wymagane zaliczenie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych z ćwiczeniami z programowania w Pythonie w wymiarze 45 godzin ćwiczeń'''
 +
 +
<!-- Zajęcia zdalne w roku 2021 odbywają się pod adresem https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=5295
 +
-->
  
 
#  
 
#  
Linia 16: Linia 21:
 
## [[WnioskowanieStatystyczne/wstep|Wstęp]]
 
## [[WnioskowanieStatystyczne/wstep|Wstęp]]
 
## [[WnioskowanieStatystyczne/Klasyczna_teoria|Teoria klasyczna]]
 
## [[WnioskowanieStatystyczne/Klasyczna_teoria|Teoria klasyczna]]
## [[WnioskowanieStatystyczne/Statystyki_i_estymatory|Statystyki i estymatory]]
+
## [[WnioskowanieStatystyczne/Statystyki_i_estymatory|Statystyki i estymatory]]
 
#
 
#
 
##  [[WnioskowanieStatystyczne/Weryfikacja_hipotez|Weryfikacja hipotez statystycznych]]  
 
##  [[WnioskowanieStatystyczne/Weryfikacja_hipotez|Weryfikacja hipotez statystycznych]]  
#
 
 
## [[WnioskowanieStatystyczne/Test_t|Test ''t'' Studenta]]
 
## [[WnioskowanieStatystyczne/Test_t|Test ''t'' Studenta]]
 
#
 
#
 
## [[WnioskowanieStatystyczne/Test_chi2|Test <math>\chi^2</math>]]
 
## [[WnioskowanieStatystyczne/Test_chi2|Test <math>\chi^2</math>]]
 +
#
 +
##
 +
#
 
##  [[WnioskowanieStatystyczne/Z_komputerem|Monte Carlo]]
 
##  [[WnioskowanieStatystyczne/Z_komputerem|Monte Carlo]]
 +
## [[WnioskowanieStatystyczne/Testy_permutacyjne|Testy permutacyjne]]
 +
## [[WnioskowanieStatystyczne/Bootstrap|Bootstrap]]
 +
#
 
#
 
#
 
##  [[WnioskowanieStatystyczne/Testy_nieprametryczne|Testy nieparametryczne]]
 
##  [[WnioskowanieStatystyczne/Testy_nieprametryczne|Testy nieparametryczne]]
 
## [[WnioskowanieStatystyczne/Test_serii|Test serii]]
 
## [[WnioskowanieStatystyczne/Test_serii|Test serii]]
 
## [[WnioskowanieStatystyczne/Test_Wilcoxona|Test Wilcoxona-Manna-Whitneya]]
 
## [[WnioskowanieStatystyczne/Test_Wilcoxona|Test Wilcoxona-Manna-Whitneya]]
#
 
## [[WnioskowanieStatystyczne/Testy_permutacyjne|Testy permutacyjne]]
 
## [[WnioskowanieStatystyczne/Bootstrap|Bootstrap]]
 
 
#
 
#
 
##  [[WnioskowanieStatystyczne/MLF|Metoda największej wiarygodności]]
 
##  [[WnioskowanieStatystyczne/MLF|Metoda największej wiarygodności]]
 
##  [[WnioskowanieStatystyczne/Regresja_liniowa|Regresja liniowa]]
 
##  [[WnioskowanieStatystyczne/Regresja_liniowa|Regresja liniowa]]
 +
#
 
##  [[WnioskowanieStatystyczne/Interpretacja współczynnika korelacji|Interpretacja współczynnika korelacji]]
 
##  [[WnioskowanieStatystyczne/Interpretacja współczynnika korelacji|Interpretacja współczynnika korelacji]]
 +
## [[WnioskowanieStatystyczne/Analiza_wariancji|Analiza wariancji]]
 
#
 
#
 
## [[WnioskowanieStatystyczne/Bonferroni|Problem porównań wielokrotnych  -- miejskie legendy i przepowiednie]]
 
## [[WnioskowanieStatystyczne/Bonferroni|Problem porównań wielokrotnych  -- miejskie legendy i przepowiednie]]
#
 
## [[WnioskowanieStatystyczne/Analiza_wariancji|Analiza wariancji]]
 
 
#
 
#
 
## [[WnioskowanieStatystyczne/Twierdzenie_Bayesa|Twierdzenie Bayesa]]
 
## [[WnioskowanieStatystyczne/Twierdzenie_Bayesa|Twierdzenie Bayesa]]
Linia 51: Linia 58:
 
{{color|green|'''Całość podręcznika jest udostępniona na licencji [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska].'''}} [[Grafika:CC-88x31.png]]
 
{{color|green|'''Całość podręcznika jest udostępniona na licencji [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska].'''}} [[Grafika:CC-88x31.png]]
 
Autor: [http://durka.name Piotr Durka].
 
Autor: [http://durka.name Piotr Durka].
 +
 +
 +
[https://drive.google.com/drive/folders/1yPKnOfmO3dEp0SeslNXwSfOoPzQFSanc?usp=sharing slajdy z wykładów]
  
 
===zasady zaliczenia przedmiotu===
 
===zasady zaliczenia przedmiotu===
  
 
Punktacja [[Wnioskowanie_Statystyczne_-_ćwiczenia | ćwiczeń]]:
 
Punktacja [[Wnioskowanie_Statystyczne_-_ćwiczenia | ćwiczeń]]:
*Kolokwium (20 pkt)
+
*'''Kartkówki (16 pkt)''': 4 kartkówki po 4 pkt w trakcie semestru
**21.05.2018, godz. 09:00
+
**zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
**praca na komputerze
+
*'''Prace domowe/Aktywność (4 pkt)'''
 +
*'''Kolokwium (20 pkt)'''
 +
**data: '''30.05.2022''', w godz. 9:00 - 12:00
 
**zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
 
**zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
**możliwość korzystania z własnych notatek i programów
+
*'''Projekt (10 pkt)'''
*4 kartkówki (4x5 = 20 pkt)
+
**kod do napisania i indywidualnej obrony u prowadzącego (kod należy wysłać, a następnie umówić się indywidualnie na obronę do '''22.06.2022''')
**data i zakres zapowiedziany z min. tygodniowym wyprzedzeniem
 
**praca na kartce
 
**polecenia będą obejmować przykładowo naszkicowanie zadanego rozkładu, podania definicji, przeprowadzenia prostego rachunku czy zaproponowania fragmentu kodu
 
*Projekt (10 pkt)
 
**kod do napisania i indywidualnej obrony u prowadzącego do 22.06.2018
 
 
**zakres: chi2
 
**zakres: chi2
 
**propozycje zadań zostaną podane w trakcie semestru
 
**propozycje zadań zostaną podane w trakcie semestru
 +
*'''Obecność'''
 +
**Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.
  
 
Zaliczenie ćwiczeń:
 
Zaliczenie ćwiczeń:
* Minimum 25 pkt łącznie
+
* Minimum 26 pkt łącznie
Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu pisemnego (z wykładu).
+
* Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu z wykładu.
 +
* W przypadku braku uzyskania zaliczenia z ćwiczeń: '''kolokwium poprawkowe''' w czerwcu ('''24.06.2022''') lub w sesji jesiennej ('''x''').
 +
* Do kolokwium można podejść również w sytuacji chęci poprawienia oceny z ćwiczeń. Podejście do kolokwium poprawkowego jest równoznaczne z '''wyzerowaniem punktów z całego semestru'''.
  
 
Zaliczenie wykładu:
 
Zaliczenie wykładu:
* Egzamin pisemny  
+
* Egzamin pisemny w sali. Tematy do przemyślenia przed egzaminem == przerobiony na wykładzie program. Dla ustalenia uwagi, na przykład:
 +
** Sformułuj Centralne Twierdzenie Graniczne.
 +
** Wypisz i przedyskutuj definicje prawdopodobieństwa.
 +
** Wypisz założenia wersji Centralnego Twierdzenia Granicznego, którą można stosunkowo prosto udowodnić (twierdzenie Lindeberga-Levy'ego). Udowodnij lub spróbuj nakreślić szkic dowodu.
 +
** Oblicz wartość oczekiwaną rozkładu równomiernego, określonego na odcinku [0, 2], danego wzorami  p(''x'') =  0,5 dla <math>0\leq x\leq 2</math> i p(''x'') =  0 dla ''x''>2  lub  ''x''<0.
 +
** Oblicz wariancję rozkładu równomiernego określonego na odcinku [0, 2], danego wzorami  p(''x'') =  0,5 dla <math>0\leq x\leq 2</math> i p(''x'') =  0 dla ''x''>2 lub  ''x''<0
 +
** Co to jest <math>\chi^2</math>?
 +
** Wypisz / wyprowadź wzory na wartość oczekiwaną i wariancję rozkładu Poissona.
 +
** Z rozkładu dwumianowego wylicz prawdopodobieństwo, że wśród czworga dzieci będą co najmniej trzy dziewczynki — zakładając, że prawdopodobieństwa urodzenia dziecka każdej płci są równe.
 +
** Testy parametryczne i nieparametryczne: wady, zalety, przykłady.
 +
** Co ma wspólnego poziom istotności testu z poprawką Bonferroniego?
 +
** Co to jest i jak obliczamy moc testu?
 +
** Opisz w punktach (zwięźle i konkretnie) procedurę weryfikacji hipotezy o różnicy średnich dwóch grup wyników <math>\{x_{i}, i=1\dots N$\}</math> i <math>\{y_{j}, j=1\dots M\}</math> metodą repróbkowania (resampling).
 +
** Wyprowadź wzór na średnią ''N'' pomiarów <math>x_i</math> o różnych wariancjach <math>\sigma_{i}^2</math> z metody największej wiarygodności.
 +
** Dany jest zbiór rozłącznych hipotez <math>H_{i}</math> pokrywających całą przestrzeń zdarzeń <math>\Omega</math>: <math>\sum_{i}H_{i}=\Omega</math> oraz prawdopodobieństwa wyniku eksperymentu W w świetle każdej z hipotez <math>H_{i}</math>, czyli <math>P(W\mid H_{i})</math>. Korzystając z tych oznaczeń, wypisz i wyprowadź twierdzenie Bayesa, czyli wzór na prawdopodobieństwo prawdziwości hipotezy <math>H_{j}</math> w świetle wyników eksperymentu W.
 +
<!-- * Jeśli będzie egzamin ustny, to będzie obejmował tematy omawiane na wykładzie, jak np. powyższe.
 +
* W obu przypadkach na ocenę końcową mogą wpływać również punkty za aktywność na zajęciach.-->
  
Ocena końcowa z przedmiotu = średnia ocen z ćwiczeń i z wykładu.
+
Ocena końcowa z przedmiotu = średnia ocen z ćwiczeń i z wykładu, pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń '''i''' wykładu.

Wersja z 07:24, 9 maj 2022


Wnioskowanie statystyczne (wykład)

UWAGA: wymagane zaliczenie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych z ćwiczeniami z programowania w Pythonie w wymiarze 45 godzin ćwiczeń


  1. Rozkłady gęstości prawdopodobieństwa
  2. Wariancja, mediana...
  3. Przykładowe rozkłady
  1. Centralne Twierdzenie Graniczne
  1. Wstęp
  2. Teoria klasyczna
  3. Statystyki i estymatory
  1. Weryfikacja hipotez statystycznych
  2. Test t Studenta
  1. Test [math]\chi^2[/math]
  1. Monte Carlo
  2. Testy permutacyjne
  3. Bootstrap
  1. Testy nieparametryczne
  2. Test serii
  3. Test Wilcoxona-Manna-Whitneya
  1. Metoda największej wiarygodności
  2. Regresja liniowa
  1. Interpretacja współczynnika korelacji
  2. Analiza wariancji
  1. Problem porównań wielokrotnych -- miejskie legendy i przepowiednie
  1. Twierdzenie Bayesa
  2. Prawdopodobieństwo
  1. Elementy statystyki wielowymiarowej
  1. Sztuczne sieci neuronowe
  2. Algorytmy Genetyczne


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka.


slajdy z wykładów

zasady zaliczenia przedmiotu

Punktacja ćwiczeń:

 • Kartkówki (16 pkt): 4 kartkówki po 4 pkt w trakcie semestru
  • zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
 • Prace domowe/Aktywność (4 pkt)
 • Kolokwium (20 pkt)
  • data: 30.05.2022, w godz. 9:00 - 12:00
  • zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
 • Projekt (10 pkt)
  • kod do napisania i indywidualnej obrony u prowadzącego (kod należy wysłać, a następnie umówić się indywidualnie na obronę do 22.06.2022)
  • zakres: chi2
  • propozycje zadań zostaną podane w trakcie semestru
 • Obecność
  • Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Zaliczenie ćwiczeń:

 • Minimum 26 pkt łącznie
 • Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu z wykładu.
 • W przypadku braku uzyskania zaliczenia z ćwiczeń: kolokwium poprawkowe w czerwcu (24.06.2022) lub w sesji jesiennej (x).
 • Do kolokwium można podejść również w sytuacji chęci poprawienia oceny z ćwiczeń. Podejście do kolokwium poprawkowego jest równoznaczne z wyzerowaniem punktów z całego semestru.

Zaliczenie wykładu:

 • Egzamin pisemny w sali. Tematy do przemyślenia przed egzaminem == przerobiony na wykładzie program. Dla ustalenia uwagi, na przykład:
  • Sformułuj Centralne Twierdzenie Graniczne.
  • Wypisz i przedyskutuj definicje prawdopodobieństwa.
  • Wypisz założenia wersji Centralnego Twierdzenia Granicznego, którą można stosunkowo prosto udowodnić (twierdzenie Lindeberga-Levy'ego). Udowodnij lub spróbuj nakreślić szkic dowodu.
  • Oblicz wartość oczekiwaną rozkładu równomiernego, określonego na odcinku [0, 2], danego wzorami p(x) = 0,5 dla [math]0\leq x\leq 2[/math] i p(x) = 0 dla x>2 lub x<0.
  • Oblicz wariancję rozkładu równomiernego określonego na odcinku [0, 2], danego wzorami p(x) = 0,5 dla [math]0\leq x\leq 2[/math] i p(x) = 0 dla x>2 lub x<0
  • Co to jest [math]\chi^2[/math]?
  • Wypisz / wyprowadź wzory na wartość oczekiwaną i wariancję rozkładu Poissona.
  • Z rozkładu dwumianowego wylicz prawdopodobieństwo, że wśród czworga dzieci będą co najmniej trzy dziewczynki — zakładając, że prawdopodobieństwa urodzenia dziecka każdej płci są równe.
  • Testy parametryczne i nieparametryczne: wady, zalety, przykłady.
  • Co ma wspólnego poziom istotności testu z poprawką Bonferroniego?
  • Co to jest i jak obliczamy moc testu?
  • Opisz w punktach (zwięźle i konkretnie) procedurę weryfikacji hipotezy o różnicy średnich dwóch grup wyników [math]\{x_{i}, i=1\dots N$\}[/math] i [math]\{y_{j}, j=1\dots M\}[/math] metodą repróbkowania (resampling).
  • Wyprowadź wzór na średnią N pomiarów [math]x_i[/math] o różnych wariancjach [math]\sigma_{i}^2[/math] z metody największej wiarygodności.
  • Dany jest zbiór rozłącznych hipotez [math]H_{i}[/math] pokrywających całą przestrzeń zdarzeń [math]\Omega[/math]: [math]\sum_{i}H_{i}=\Omega[/math] oraz prawdopodobieństwa wyniku eksperymentu W w świetle każdej z hipotez [math]H_{i}[/math], czyli [math]P(W\mid H_{i})[/math]. Korzystając z tych oznaczeń, wypisz i wyprowadź twierdzenie Bayesa, czyli wzór na prawdopodobieństwo prawdziwości hipotezy [math]H_{j}[/math] w świetle wyników eksperymentu W.

Ocena końcowa z przedmiotu = średnia ocen z ćwiczeń i z wykładu, pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń i wykładu.