Wnioskowanie Statystyczne - wykład: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 53: Linia 53:
 
* 2 projekty (po 6 pkt)
 
* 2 projekty (po 6 pkt)
 
** do oddania odpowiednio do 10.04.17 i 29.05.17
 
** do oddania odpowiednio do 10.04.17 i 29.05.17
** propozycje projektów zostaną podane w trakcie semestru
+
** propozycje projektów zostaną podane w trakcie semestru:
 +
*** [http://fuw.edu.pl/~mpietrzak/wnioskowanie/e3rdtf5guimo2017/projekt_WS_1-2017.pdf Projekt nr 1-2017]
  
 
Zaliczenie ćwiczeń:
 
Zaliczenie ćwiczeń:

Wersja z 12:12, 9 kwi 2017


Wnioskowanie statystyczne (wykład)

  1. Rozkłady gęstości prawdopodobieństwa
  2. Wariancja, mediana...
  3. Przykładowe rozkłady
  1. Centralne Twierdzenie Graniczne
  1. Wstęp
  2. Teoria klasyczna
  3. Statystyki i estymatory
  1. Weryfikacja hipotez statystycznych
  1. Test t Studenta
  1. Test [math]\chi^2[/math]
  2. Statystyka z komputerem
  1. Testy permutacyjne
  2. Bootstrap
 1. Testy nieparametryczne
  1. Test serii
  2. Test Wilcoxona-Manna-Whitneya
 2. Metoda największej wiarygodności
  1. Regresja liniowa
 3. Problem porównań wielokrotnych -- miejskie legendy i przepowiednie
 4. Analiza wariancji
 5. Twierdzenie Bayesa
  1. Prawdopodobieństwo
 6. Elementy statystyki wielowymiarowej

Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka.

zasady zaliczenia przedmiotu

Punktacja ćwiczeń:

 • 10 wejściówek (po 1 pkt) na początku zajęć
  • materiał obejmuje zagadnienia z poprzednich wykładów i ćwiczeń, wybrane pod kątem najbliższych ćwiczeń
  • polecenia będą obejmować przykładowo naszkicowanie zadanego rozkładu, podania definicji, przeprowadzenia prostego rachunku czy zaproponowania fragmentu kodu
 • 2 kolokwia (po 14 pkt), poniedziałki rano
  • 24.04.17 - zmienne losowe i przedziały ufności
  • 05.06.17 - testowanie hipotez i regresja liniowa
  • możliwość korzystania z własnych notatek i programów
 • 2 projekty (po 6 pkt)
  • do oddania odpowiednio do 10.04.17 i 29.05.17
  • propozycje projektów zostaną podane w trakcie semestru:

Zaliczenie ćwiczeń:

 • Minimum 25 pkt łącznie
 • W tym min. 7 pkt z wejściówek

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu pisemnego (z wykładu). Możliwe, że dla studentów, którzy uzyskali co najmniej 25 pkt łącznie i co najmniej 4 pkt z wejściówek, konieczna będzie kartkówka poprawkowa (przed egzaminem końcowym) pozwalająca zaliczyć ćwiczenia.

Zaliczenie wykładu:

 • Egzamin pisemny

Ocena końcowa z przedmiotu = średnia ocen z ćwiczeń i z wykładu.