Z Brain-wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj


Wnioskowanie statystyczne (wykład)

  1. Rozkłady gęstości prawdopodobieństwa
  2. Wariancja, mediana...
  3. Przykładowe rozkłady
  1. Centralne Twierdzenie Graniczne
  1. Wstęp
  2. Teoria klasyczna
  3. Statystyki i estymatory
  1. Weryfikacja hipotez statystycznych
  1. Test t Studenta
  1. Test \chi^2
  2. Monte Carlo
  1. Testy nieparametryczne
  2. Test serii
  3. Test Wilcoxona-Manna-Whitneya
  1. Testy permutacyjne
  2. Bootstrap
  1. Metoda największej wiarygodności
  2. Regresja liniowa
  3. Interpretacja współczynnika korelacji
  1. Problem porównań wielokrotnych -- miejskie legendy i przepowiednie
  1. Analiza wariancji
  1. Twierdzenie Bayesa
  2. Prawdopodobieństwo
  1. Elementy statystyki wielowymiarowej
  1. Sztuczne sieci neuronowe
  2. Algorytmy Genetyczne


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka.


slajdy z wykładów

zasady zaliczenia przedmiotu

Punktacja ćwiczeń:

 • Kolokwium (20 pkt)
  • 27.05.2019, godz. 09:00, sale 1.27, 1.28, 1.29
  • praca na komputerze
  • zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
  • możliwość korzystania z własnych notatek i programów
  • kolokwium poprawkowe: 19.06.2019, 09:00, sala 1.27
 • 4 kartkówki (4x5 = 20 pkt)
  • data i zakres zapowiedziany z min. tygodniowym wyprzedzeniem
  • polecenia będą obejmować przykładowo naszkicowanie zadanego rozkładu, podania definicji czy przeprowadzenia prostego rachunku
 • Projekt (10 pkt)
  • kod do napisania i indywidualnej obrony u prowadzącego do 19.06.2019
  • zakres: chi2
  • propozycje zadań zostaną podane w trakcie semestru
 • Obecności
  • Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Za każdą kolejną odejmowanych jest 5 punktów.

Zaliczenie ćwiczeń:

 • Minimum 25 pkt łącznie

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu pisemnego (z wykładu).

Zaliczenie wykładu:

 • Egzamin pisemny

składać się będzie z dwóch części: pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru (analogicznie jak na egzaminie z TI) oraz pytań otwartych, na przykład:

  • Sformułuj Centralne Twierdzenie Graniczne.
  • Wypisz i przedyskutuj definicje prawdopodobieństwa.
  • Wypisz założenia wersji Centralnego Twierdzenia Granicznego, którą można stosunkowo prosto udowodnić (twierdzenie Lindeberga-Levy'ego). Udowodnij lub spróbuj nakreślić szkic dowodu.
  • Oblicz wartość oczekiwaną rozkładu równomiernego, określonego na odcinku [0, 2], danego wzorami p(x) = 0,5 dla 0\leq x\leq 2 i p(x) = 0 dla x>2 lub x<0.
  • Oblicz wariancję rozkładu równomiernego określonego na odcinku [0, 2], danego wzorami p(x) = 0,5 dla 0\leq x\leq 2 i p(x) = 0 dla x>2 lub x<0
  • Co to jest \chi^2?
  • Wypisz / wyprowadź wzory na wartość oczekiwaną i wariancję rozkładu Poissona.
  • Z rozkładu dwumianowego wylicz prawdopodobieństwo, że wśród czworga dzieci będą co najmniej trzy dziewczynki — zakładając, że prawdopodobieństwa urodzenia dziecka każdej płci są równe.
  • Testy parametryczne i nieparametryczne: wady, zalety, przykłady.
  • Co ma wspólnego poziom istotności testu z poprawką Bonferroniego?
  • Co to jest i jak obliczamy moc testu?
  • Opisz w punktach (zwięźle i konkretnie) procedurę weryfikacji hipotezy o różnicy średnich dwóch grup wyników \{x_{i}, i=1\dots N$\} i \{y_{j}, j=1\dots M\} metodą repróbkowania (resampling).
  • Wyprowadź wzór na średnią N pomiarów x_i o różnych wariancjach \sigma_{i}^2 z metody największej wiarygodności.
  • Dany jest zbiór rozłącznych hipotez H_{i} pokrywających całą przestrzeń zdarzeń \Omega: \sum_{i}H_{i}=\Omega oraz prawdopodobieństwa wyniku eksperymentu W w świetle każdej z hipotez H_{i}, czyli P(W\mid H_{i}). Korzystając z tych oznaczeń, wypisz i wyprowadź twierdzenie Bayesa, czyli wzór na prawdopodobieństwo prawdziwości hipotezy H_{j} w świetle wyników eksperymentu W.


Ocena końcowa z przedmiotu = średnia ocen z ćwiczeń i z wykładu, pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń i wykładu.